Ny sökning
BI1417

Viltförvaltning och viltvård

Vill du jobba med frågor som rör viltförvaltning? Eller gör du redan det, men vill utveckla dina kunskaper? Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig både till dig som arbetar eller vill arbeta med viltförvaltning inom myndigheter, inom de gröna näringarna eller inom intresseorganisationer, och till dig som är allmänt intresserad av viltförvaltning. Kanske siktar du på ett förtroendeuppdrag inom viltförvaltningen som jägar- eller markägarrepresentant? Då är detta kursen för dig!

BI1417 Viltförvaltning och viltvård, 15,0 Hp

Wildlife management and implementation

Kursplan fastställd

2021-12-03

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp på grundnivå varav 30 hp biologi eller 90 hp inom något av följande ämne:

- skogsbruksvetenskap
- skogshushållning
- skogsvetenskap
- lantbruksvetenskap
- miljövetenskap
- juridik
- ekonomi
- statsvetenskap

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga att förstå olika aktörers roll och betydelse inom viltförvalning samt hur man bör upprätta en viltförvaltningsplan i Sverige.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- redogöra för grunderna i svensk och internationell viltförvaltning
- beskriva olika aktörers roll och ansvar i viltförvaltning
- redogöra för Viltförvaltningsdelegationernas uppgifter
- upprätta en viltförvaltningsplan
- redogöra för hur jakt i Sverige organiseras och genomförs.

Innehåll

Kursen har i huvudsak ett nordeuropeiskt perspektiv med fokus på svenska förhållanden. Stor tonvikt läggs på egna projekt inom viltförvaltning där studenterna redovisar i seminarieform. Projektet går ut på att gruppvis upprätta en viltförvaltningsplan för en fastighet. Efter besök på av kursledningen utvalda fastigheter samlar studenterna uppgifter för att sedan formulera en egen förvaltningsplan. De enskilda uppgifterna består i att varje student hanterar enskilda arter och delar i planen. Den gemensamma uppgiften består i att jämka de enskilda arternas förvaltning i ett realistiskt flerartsperspektiv, beskriva detta och diskutera hur förvaltningsmålen skall nås.

Kursens lärandemål uppnås genom självstudier, grupparbeten, föreläsningar, seminarier, exkursioner och
övningar. Via övningar och seminariearbete tränas och vidareutvecklas studentens förmåga till analys, bearbetning, syntetisering och värdering inom viltförvaltning. Exkursioner inom viltförvaltning och praktiska övningar ingår i också. Grupparbete är ett obligatoriskt moment i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning. Medverkan i obligatoriska moment krävs för godkänd prestation.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs i samarbete mellan SLU och Svenska Jägareförbundet.

Under kursen samlas gruppen fysiskt vid tre tillfällen under torsdag-fredag. En träff sker i Umeåtrakten och två träffar sker på Öster Malma Jaktvårdsskola i Södermanland. Därutöver innehåller kursen en digital träff torsdag-fredag. Under kursen arbetar studenterna löpande digitalt i grupp med sina förvaltningsplaner, som redovisas digitalt under en vardag i slutet av kursen. Tentamen sker som digital hemtentamen under en vardag.

Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig både till dig som arbetar eller vill arbeta med viltförvaltning inom myndigheter, inom de gröna näringarna eller inom intresseorganisationer, och till dig som är allmänt intresserad av viltförvaltning. Kanske siktar du på ett förtroendeuppdrag inom viltförvaltningen som jägar- eller markägarrepresentant? Då är detta kursen för dig!

Förkunskapskrav: Kunskaper på grundläggande nivå motsvarande 30 högskolepoäng i biologi, uppnås genom exempelvis:
- Två års avklarade studier på SLU:s Skogsmästarprogram, eller
- Tre terminers – termin 1-3 – avklarade studier på Linnéuniversitetets Skogskandidatprogram

SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0099.1
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Skogsmästarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1417 Anmälningskod: SLU-10270 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%