Ny sökning
BI1417

Viltförvaltning och viltvård

Vill du jobba med frågor som rör viltförvaltning? Eller gör du redan det, men vill utveckla dina kunskaper? Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig både till dig som arbetar eller vill arbeta med viltförvaltning inom myndigheter, inom de gröna näringarna eller inom intresseorganisationer, och till dig som är allmänt intresserad av viltförvaltning. Kanske siktar du på ett förtroendeuppdrag inom viltförvaltningen som jägar- eller markägarrepresentant? Då är detta kursen för dig!

Information från kursledaren

Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig till dig som arbetar eller vill arbeta med viltförvaltning inom myndigheter, inom de gröna näringarna eller inom intresseorganisationer, men även till dig som är allmänt intresserad av viltförvaltning. Kanske siktar du på ett förtroendeuppdrag inom viltförvaltningen som jägar- eller markägarrepresentant, exempelvis inom länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer eller älgförvaltningsgrupper? Då är detta kursen för dig!

Under kursen samlas gruppen fysiskt vid tre tillfällen under torsdag-fredag. En träff sker i Umeå och Västerbottens inland, och två träffar sker på Öster Malma Jaktvårdsskola i Södermanland. Därutöver innehåller kursen en digital träff med föreläsningar torsdag-fredag, samt redovisning av förvaltningsplaner en tisdag och digital tentamen en fredag i januari. I samtliga fall finns det möjlighet att ta del av inspelat material eller åhörarkopior från föreläsningar. De fysiska träffarna är inte obligatoriska, men det är obligatoriskt att lämna in en mindre skrivuppgift efter mötet med företrädare för olika intressentgrupper i fält. Studenter som inte deltagit vid de första två fysiska träffarna får göra motsvarande uppgift efter att själva ha ordnat träff med intressenter. Detta ska planeras i dialog med kursledningen.

Under kursen arbetar studenterna löpande digitalt i grupp med sina förvaltningsplaner, som redovisas digitalt under en vardag i slutet av kursen. Tentamen sker som digital hemtentamen under en vardag.

Du hittar datum för de olika momenten i ramschemat under knappen "Schema".

Vänliga hälsningar

Fredrik Widemo
Kursansvarig

Kursplan

BI1417 Viltförvaltning och viltvård, 15,0 Hp

Wildlife management and implementation

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0101

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp på grundnivå varav 30 hp biologi eller 90 hp inom något av följande ämne:- skogsbruksvetenskap

- skogshushållning

- skogsvetenskap

- lantbruksvetenskap

- miljövetenskap

- juridik

- ekonomi

- statsvetenskap

Mål

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sin förmåga att förstå olika aktörers roll och betydelse inom viltförvalning samt hur man bör upprätta en viltförvaltningsplan i Sverige.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för grunderna i svensk och internationell viltförvaltning

- beskriva olika aktörers roll och ansvar i viltförvaltning

- redogöra för Viltförvaltningsdelegationernas uppgifter

- upprätta en viltförvaltningsplan

- redogöra för hur jakt i Sverige organiseras och genomförs.

Innehåll

Kursen har i huvudsak ett nordeuropeiskt perspektiv med fokus på svenska förhållanden. Stor tonvikt läggs på egna projekt inom viltförvaltning där studenterna redovisar i seminarieform. Projektet går ut på att gruppvis upprätta en viltförvaltningsplan för en fastighet. Efter besök på av kursledningen utvalda fastigheter samlar studenterna uppgifter för att sedan formulera en egen förvaltningsplan. De enskilda uppgifterna består i att varje student hanterar enskilda arter och delar i planen. Den gemensamma uppgiften består i att jämka de enskilda arternas förvaltning i ett realistiskt flerartsperspektiv, beskriva detta och diskutera hur förvaltningsmålen skall nås.Kursens lärandemål uppnås genom självstudier, grupparbeten, föreläsningar, seminarier, exkursioner och

övningar. Via övningar och seminariearbete tränas och vidareutvecklas studentens förmåga till analys, bearbetning, syntetisering och värdering inom viltförvaltning. Exkursioner inom viltförvaltning och praktiska övningar ingår i också. Grupparbete är ett obligatoriskt moment i kursen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänd skriftlig och muntlig redovisning. Medverkan i obligatoriska moment krävs för godkänd prestation.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen genomförs i samarbete mellan SLU och Svenska Jägareförbundet.Under kursen samlas gruppen fysiskt vid tre tillfällen under torsdag-fredag. En träff sker i Umeåtrakten och två träffar sker på Öster Malma Jaktvårdsskola i Södermanland. Därutöver innehåller kursen en digital träff torsdag-fredag. Under kursen arbetar studenterna löpande digitalt i grupp med sina förvaltningsplaner, som redovisas digitalt under en vardag i slutet av kursen. Tentamen sker som digital hemtentamen under en vardag.Kursen Viltförvaltning och viltvård riktar sig både till dig som arbetar eller vill arbeta med viltförvaltning inom myndigheter, inom de gröna näringarna eller inom intresseorganisationer, och till dig som är allmänt intresserad av viltförvaltning. Kanske siktar du på ett förtroendeuppdrag inom viltförvaltningen som jägar- eller markägarrepresentant? Då är detta kursen för dig!Förkunskapskrav: Kunskaper på grundläggande nivå motsvarande 30 högskolepoäng i biologi, uppnås genom exempelvis:

- Två års avklarade studier på SLU:s Skogsmästarprogram, eller

- Tre terminers – termin 1-3 – avklarade studier på Linnéuniversitetets SkogskandidatprogramSLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. Många av våra kurser behandlar kunskaper och färdigheter som bidrar positivt till miljön. För att stärka detta ytterligare har vi specifika miljömål för utbildningen. Studenterna är välkomna att ge förslag på åtgärder i kursens upplägg och genomförande som leder till förbättringar för miljön. För mer information se SLUs hemsida, www.slu.se

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Biologiområde: Ekologi
Ersätter: SG0099.1

Betygskriterier

Lärandemål:
Studenten ska efter genomgången kurs kunna
• redogöra för grunderna i svensk och internationell viltförvaltning
• beskriva olika aktörers roll och ansvar i viltförvaltningen
• redogöra för hur viltet förvaltas ur ett ekosystemtjänstperspektiv
• upprätta en viltförvaltningsplan som bygger på flerartsförvaltning och samförvaltning av viltet
• redogöra för hur jakt i Sverige organiseras och genomförs

Flerarts- & samförvaltning

Genomförande av jakt

Viltförvaltningens organisation

Viltförvaltningsplan

5

Redogör i detalj för:

* viltets behov och effekter av konkurrens mellan vilt

* vilka åtgärder som ofta används i Sverige och utomlands, inklusive hur de utförs och vilka arter som gynnas.

* rättigheter och skyldigheter att bedriva viltvård i Sverige.

* metoder inom viltövervakningen

* inverkan på biologisk mångfald

* hur annan markanvändning påverkar viltet och behoven av viltvård

* inverkan på förekomst av skador på grödor och skog

Redogör i detalj för principerna bakom

en ekosystembaserad förvaltning

Diskuterar i detalj avvägningar mellan olika ekosystemtjänster

Redogör i detalj för:

* konsekvenser av olika beskattningsstrategier

* grundprinciperna i jaktlagstiftningen

* vilka jaktformer som förekommer i Sverige

* metoder inom viltövervakningen

* viltets värde som resurs

Redogör för:

*grundprinciper för hur jakt bedrivs på ett säkert sätt

* grundprinciper för god hantering av fällt vilt

Redogör i detalj för:

* hur viltförvaltningen är organiserad, inklusive roller och ansvar, med särskilt fokus på älgförvaltningen och viltförvaltningsdelegationerna

* viltförvaltningens finansiering

* vanliga konflikter inom viltförvaltningen

Redovisar grundläggande förståelse av hur attityder mäts

Diskuterar:

* betydelsen av samverkan

* betydelsen av hänsyn till olika aktörers attityder

4

Redogör i detalj för:

* viltets behov och effekter av konkurrens mellan vilt

*vilka åtgärder som ofta används i Sverige och utomland s, hur de utförs och vilka arter som gynnas.

* rättigheter och skyldigheter att bedriva viltvård i Sverige.

* inverkan på biologisk mångfald

* hur annan markanvändning påverkar viltet och behoven av viltvård

* inverkan på förekomst av skador på grödor och skog

Redogör för principerna bakom

en ekosystembasrad förvaltning

Diskuterar avvägningar mellan olika ekosystemtjänster

Redogör i detalj för:

* konsekvenser av olika beskattningsstrategier

* grundprinciperna i jaktlagstiftningen

* metoder inom viltövervakningen

Redogör för:

* vilka huvudsakliga jaktformer som förekommer i Sverige

*grundprinciper för hur jakt bedrivs på ett säkert sätt

* grundprinciper för god hantering av fällt vilt

* grundläggande kunskap om viltets värde som resurs

Redogör i detalj för:

* hur viltförvaltningen är organiserad, inklusive roller och ansvar, med särskilt fokus på älgförvaltningen och viltförvaltningsdelegationerna

* viltförvaltningens finansiering

Redogör för:

* vanliga konflikter inom viltförvaltningen

3

Redogör för

* vilka åtgärder som ofta används i Sverige och utomlands, hur de utförs och vilka arter som gynnas.

* rättigheter och skyldigheter att bedriva viltvård i Sverige.

* inverkan på biologisk mångfald

* hur annan markanvändning påverkar viltet och behoven av viltvård

* inverkan på förekomst av skador på grödor och skog

Diskuterar avvägningar mellan olika ekosystemtjänster

Redogör för

* konsekvenser av olika beskattningsstrategier

* metoder inom viltövervakningen

* vilka huvudsakliga jaktformer som förekommer i Sverige

* grundprinciperna i jaktlagstiftningen

*grundprinciper för hur jakt bedrivs på ett säkert sätt

Redogör för:

* hur viltförvaltningen är organiserad, inklusive roller och ansvar, med särskilt fokus på älgförvaltningen och viltförvaltningsdelegationerna

* viltförvaltningens finansiering

Tar fram en viltvårdsplan som visar på grundläggande förståelse för hur viltvårdsåtgärder kombineras på landskapsnivå och anpassas till lokala förutsättningar

Planen ska omfatta flerartsförvaltning och samförvaltning av vilt, jord och skog ur ett ekosystemtjänstperspektiv.

Målområdena Viltvård och Viltförvaltningens organisation har överordnad betydelse för det sammanvägda betyget. För betyget Exemplariskt (5) krävs 5553/5453, för betyget Utmärkt (4) krävs 5543/4553/4443, för betyget godkänd krävs minst 3 i samtliga målområden.

Litteraturlista

1) Vilt, människa, samhälle
**Författare: **Kjell Danell, Roger Bergström
**ISBN: **ISBN 9789147094189

2) Viltets ekosystemtjänster- En kunskapssammanställning till stöd för värdering och förvaltning
**Länk: **https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/6800/978-91-620-6889-9/
**Författare: **Fredrik Widemo, Bodil Elmhagen, Niklas Liljebäck
**ISBN: **ISBN 978916206889-9
**Kommentar: **Naturvårdsverksrapport som kan laddas ned (gratis).

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1417 Anmälningskod: SLU-10270 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vilt, fisk och miljö Studietakt: 50%