Ny sökning
BI1418

Naturvård och ekosystemtjänster i skog och landskap

Kursplan

BI1418 Naturvård och ekosystemtjänster i skog och landskap, 15,0 Hp

Forest and landscape biodiversity conservation and ecosystem services

Ämnen

Biologi Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet för utbildning på grundnivå och kunskaper motsvarande:

- 15 hp skogsbruksvetenskap eller

- 15 hp skogsvetenskap eller

- 15 hp biologi eller

- 15 hp miljövetenskap eller

- 15 hp landskapsarkitektur eller

- 15 hp lantbruksvetenskap eller

- 15 hp naturresurshushållning

samt Engelska B.Då kursens undervisningsspråk är engelska medges undantag från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Mål

Målet med kursen är att ge studenterna en grundlig förståelse för betydelsen av biologisk mångfald för människors välbefinnande, hoten som finns mot den biologiska mångfalden, samt vilka avvägningar och synergier som finns mellan naturvård och ekosystemtjänster i urbana och rurala landskap. Denna kunskap placeras i sammanhanget om hur biologisk mångfald kan integreras eller segregeras i stad och landsbygd, och hur skogsbruk och förvaltning av stadens grönområden kan ändras för att förbättra livsmiljön för djur och växter. Vi fördjupar oss i viktiga grundläggande koncept, och i behovet av att ha ett brett landskapsperspektiv för att nå ett skogsbruk och en urban grönområdesförvaltning som gynnar både biologisk mångfald och en bredd av ekosystemtjänster.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- kategorisera, diskutera och kritisera olika motiveringar för att bevara den biologiska mångfalden i stad och landsbygd

- beskriva och diskutera kategorier av olika hot mot biologisk mångfald inom stads- och landsbygdsmiljöer, och relatera dessa till föreslagna lösningar inom skötsel och förvaltning

- förklara och utvärdera för- och nackdelar med ramverket "ekosystemtjänster"

- beskriva olika socio-ekologiska begrepp, tillvägagångssätt och mekanismer som är relevanta för att bevara den biologiska mångfalden; och tillämpa denna kunskap på stads- och landsbygdsmiljöer

- beräkna och värdera vanliga biodiversitetsindex

- beskriva skillnader mellan, och för- och nackdelar med, systematiska kontra traditionella litteraturgranskningar

- förklara hur färdigheter i kritiskt tänkande relaterar till, och ligger till grund för, den vetenskapliga metoden och tolkning av värdeladdade resultat

- sammanställa och presentera den kunskap som erhållits, både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Kursen är utformad för att introducera studenter till de grundläggande begreppen, kontroverserna och tillvägagångssätten som finns för att bevara den biologiska mångfalden och balansera leveransen av ekosystemtjänster i rurala skogar och urbana grönområden. Studenterna lär sig utifrån en rad olika perspektiv vilken roll den biologiska mångfalden spelar. Under kursen får studenterna en överblick över hoten mot skog- och trädlevande växt- och djurarter, och hur dessa hot kan hanteras. Dessutom utforskar vi i kursen vilka avvägningar och synergier som finns mellan olika samhällsmål för rurala skogar och urbana grönområden, inklusive biologisk mångfald, produktion, rekreation, samt klimatnyttor och klimatanpassningar.De teoretiska och tillämpade aspekterna av all undervisningsverksamhet är utformade för att ge studenterna en fördjupad förståelse av materialet. Kursen omfattar föreläsningar, utomhusövningar, grupp- och självständigt arbete, samt skriftliga och muntliga uppgifter. Under kursen tränar studenterna på vetenskaplig läsning och skrivning. De får en introduktion till relevansen av kritiskt tänkande och systematisk kunskapssammanställning, och får tillämpa den kunskapen i olika uppgifter. Skriftliga och muntliga uppgifter samt grupparbeten är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt fullgjorda obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap

Medansvariga:

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi Landskapsarkitektur
Kurskod: BI1418 Anmälningskod: SLU-30157 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap Studietakt: 100%