Ny sökning
BI1421

Mikrobiologi

Kursplan

BI1421 Mikrobiologi, 7,5 Hp

Microbiology

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Mikroorganismernas biologi 3,5 0101
Samspelet mellan mikroorganismerna och människan 1,5 0102
Laborationer 2,5 0103

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskravGrundnivå (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 7,5 hp biokemi eller 7,5 hp cellbiologi.

Mål

Kursen skall ge en förståelse för hur mikroorganismer är uppbyggda, förökar sig samt samspelar med den omgivande miljön. Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper och laborativ träning i mikrobiologi.Efter genomgången kurs skall studenterna kunna:

– beskriva cellstrukturen hos prokaryota och eukaryota mikroorganismer samt redogöra för de huvudsakliga skillnaderna mellan dessa två grupper

– redogöra för mikroorganismernas grundläggande fysiologi, metabolism, genetik och ekologi

– redogöra översiktligt för mikroorganismernas klassificering och systematik

– redogöra för mikroorganismernas inverkan på samhället

– översiktligt beskriva grundläggande teori och genomförande av laboratorietekniker för isolering, karaktärisering och identifiering av mikroorganismer

– kunna analysera och tolka laborativa data för isolering, karaktärisering och identifiering av mikroorganismer

Innehåll

Huvuddelen av kursen utgörs av mikrobiologi med tyngdpunkt på bakterier och svampar men även arkéer, protozoer, alger och virus behandlas. En viktig del av kursen utgörs av laborativa övningar.Vid föreläsningar och obligatoriska laborationer behandlas följande avsnitt:

- metoder för att isolera och studera mikroorganismer

- mikroorganismers cellstruktur, fysiologi, metabolism, genetik och tillväxt

- mikroorganismernas systematik och taxonomi

- mikroorganismernas betydelse för naturliga kretslopp och deras ekologiska interaktioner sinsemellan samt med makroskopiska organismer

- metoder för avdödning och desinfektion av mikroorganismer

- antimikrobiella substanser och resistensutveckling

- mikroorganismernas betydelse för folkhälsa, industri och livsmedelsproduktion

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga deltentamina, godkänt deltagande i laborationer med skriftliga redovisningar. Godkänd närvaro vid obligatoriska kursmoment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kurserna Mikrobiologi 7,5 hp och Mikrobiologi och immunförsvar 10 hp kan på grund av överlappningar inte tillsammans ingå i examen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Mikrobiologi
Ersätter: BI1031, BI1337

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Joanne Willey, Kathleen Sandman, Dorothy Wood. “Prescott's Microbiology” (12e upplagan). McGraw-Hill Higher Education. ISBN 9781264088393.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1421 Anmälningskod: SLU-40131 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%