Ny sökning
BI1422

Genetik

BI1422 Genetik, 7,5 Hp

Genetics

Kursplan fastställd

2021-12-06

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 10 hp kemi varav 5 hp biokemi.

Mål

Genetiskt bestämda egenskaper kommer till uttryck på olika organisationsnivåer från molekylär- och organismnivåer till populations- och art-nivåer. I kursen studeras därför genetik på flera olika organisationsnivåer. Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om Mendels nedärvningsteorier, molekylär och kvantitativ genetik. Kursen ger kunskap om hur genetisk variation uppstår och hur den påverkar högre nivåer. I kursen beskrivs genetiska förutsättningar för historisk och pågående växt- och djurförädling för produktion av livsmedel. Metoder för att studera grundläggande genetik och för tillämpningar tas upp.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för arvsmassans struktur och sammansättning
- beskriva hur det genetiska materialet överförs mellan celler och generationer
- beskriva principerna bakom genreglering
- analysera olika typer av nedärvning, genordning och koppling mellan gener
- redogöra för tillämpningar av genetik inom växt- och djurförädling
- sammanfatta utvald litteratur inom genetik och presentera det skriftligt och muntligt
- använda grundläggande laborationstekniker inom molekylär genetik
- tolka resultat och skriva laborationsrapporter
- söka och värdera vetenskaplig information baserat på en vetenskaplig frågeställning
- sammanfatta utvald litteratur inom genetik och presentera det skriftligt och muntligt

Innehåll

I kursen behandlas genetik, främst hos högre växter och djur. Exempel tas från aktuell genetisk litteratur.

Vid föreläsningar och obligatoriska gruppövningar behandlas följande avsnitt:
- det genetiska informationsflödet: DNA-replikation, RNA-syntes,
RNA-splitsning och proteinsyntes
- celldelning och bildning av könsceller
- uppkomst och konsekvenser av genetisk variation
- mendelsk nedärvningsteori och dess utvidgning
- kvantitativ genetik
- tillämpningar inom växtförädling för livsmedels-kvantitet och kvalitet

Vid laborationer och gruppdiskussioner behandlas aktuella tekniker inom genetisk analys och fördjupning görs genom gruppuppgifter om valda ämnen som redovisas muntligt och skriftligt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsrapporter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KE0062) och Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE0063) med minst 10 hp godkänt resultat. Kursdelar med godkänt resultat måste innehålla minst 5 hp biokemi. Alternativt kan förkunskapskravet i biokemi uppnås genom att ha följt kursen Biokemi, fortsättningskurs 7,5 hp (KE0064) med minst 5 hp godkänt resultat. Vissa delar av kursen kan ges med engelska som huvudspråk.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för växtbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Genetik
Ersätter: BI1280
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1422 Anmälningskod: SLU-10259 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för växtbiologi Studietakt: 100%