Ny sökning
BI1424

Praktiskt växtskydd i park/gröna miljöer

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara vid professionellt arbete med växtskydd i parker och andra gröna miljöer. Kunskap byggs upp om skadegörare och växtpatogener, invasiva arter, konceptet integrerat växtskydd, växtskyddsåtgärder (kemiska och icke-kemiska), biologisk bekämpning och andra metoder såsom tekniken som används i växtskydd. Fokus läggs på offentliga gröna miljöer såsom stadsparker, kyrkogårdar, slottsparker och botaniska trädgårdar.

Kursplan

BI1424 Praktiskt växtskydd i park/gröna miljöer, 7,5 Hp

Practical plant protection in parks and green environments

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp biologi eller 30 hp trädgårdsvetenskap eller 30 hp landskapsarkitektur.

Mål

Kursens syfte är att ge teoretiska och praktiska kunskaper som är användbara vid professionellt arbete med växtskydd i parker och andra gröna miljöer. Kunskap byggs upp om skadegörare och växtpatogener, invasiva arter, konceptet integrerat växtskydd, växtskyddsåtgärder (kemiska och icke-kemiska), biologisk bekämpning och andra metoder såsom tekniken som används i växtskydd. Fokus läggs på offentliga gröna miljöer såsom parker eller botaniska trädgårdar.Efter avslutad kurs ska deltagarna:- ha kunskap om utvalda växtskador, skadegörare, invasiva arter, växtpatogener och nyttoorganismer som påträffas i parker och andra gröna miljöer.

- redogöra för olika sätt att bedöma och bekämpa växtskadegörare, patogener eller invasiva arter.

- ha kunskap om integrerat växtskydd och förebyggande bekämpningsåtgärder.

- ha kunskap om regler, appliceringsmetoder och miljöpåverkan av kemiska och icke-kemiska bekämpningsmedel.

Innehåll

Kursen har fokus på praktiskt växtskydd baserat på ett konceptuellt teoretiskt perspektiv, och tar upp regelverket, patogener och skadedjur, invasiva arter, identifiering och diagnostiska metoder, övervakning och andra förebyggande åtgärder mot växtskyddsproblem, riskbedömning och åtgärder efter upptäckt av skadedjur, sjukdomar eller växtskador, användning av växtskyddsprodukter, tillämpningsmetoder och teknologi. Gröna miljöer som diskuteras är stadsparker, botaniska trädgårdar, slottsparker, kyrkogårdar och andra offentliga grönområden.Information inhämtas från kurslitteratur och digitala läromedel, föreläsningar, exkursioner, samt praktiska övningar. Under kursen genomförs en scenariobaserad övning som tar upp växtskyddsproblem och förslag för lösningar i verkligheten. Kursen kan delvis följas elektroniskt men vissa obligatoriska aktiviteter planeras med fysiska möten.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs fordras aktivt medverkande i obligatoriska moment såsom övningar och exkursioner. Examinationen består av skriftlig och muntlig redovisning av en scenariobaserad övning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges som fristående kurs. Kursen är distansbaserad med några fysiska möten som sker i södra Sverige och kan medföra vissa kostnader för resor och logi. För de nätburna inslagen behövs tillgång till dator med internetuppkoppling med 2.0 Mbit/s eller högre i båda riktningarna, ett USB-headset med mikrofon samt en webbkamera. Fast uppkoppling är att föredra.

Kursspråk är svenska men delar av kursen kan ges på engelska.

Kursen ges på halvfart under sommaren. Kursen består av två delar med en 4 veckors sommarpaus emellan. I kursens första del läggs vikt på att bygga upp kunskap som underlag för den scenariobaserade övningen i kursens andra hälft.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Biologiområde: Övriga biologikurser

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1424 Anmälningskod: SLU-50092 Plats: Alnarp Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtskyddsbiologi Studietakt: 60%