Ny sökning
BI1425

Evolution och ekologi för djurvetare

Kursen ger nya perspektiv på naturhistoria, välfärd, sociala beteende och sjukdomar om tama och vilda djur.

Kursplan

BI1425 Evolution och ekologi för djurvetare, 7,5 Hp

Evolution and ecology for animal science students

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

• 10 hp husdjursvetenskap

eller

• 10 hp veterinärmedicin

eller

• 10 hp djuromvårdnad

eller

• 10 hp hippologi

eller

• 10 hp biologi

eller

• 10 hp kemi



Undantag medges från kravet på grundläggande behörighet i svenska.

Mål

Kursen ger nya perspektiv på naturhistoria, välfärd, sociala beteende och sjukdomar om tama och vilda djur.



Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- beskriva de evolutionära selektionsprocesserna (naturligt, sexuellt och artificiellt urval) och hur de relaterar till olika djurarter,

- redogöra för evolutionära och ekologiska perspektiv på domesticeringsprocessen, och hur man använder dessa perspektiv för att bättre förstå morfologin, beteendet, välfärden och mottagligheten för sjukdomar hos tama sällskapsdjur och boskap,

- diskutera hur evolutionära och ekologiska perspektiv används för att förstå spridning och påverkan av inhemska arter i naturliga ekosystem

- redogöra för ekologiska och evolutionära processer i sjukdomshantering och välfärd hos både tama och vilda djur; i synnerhet vikten av ekologiska processer inom ett integrerat "One Health"-perspektiv,

- diskutera hur en förståelse av naturliga urvalsprinciper kan utvidgas till icke-traditionella fält, såsom utvecklingen av internetmemes och virala idéer i vår mänskliga miljö

Innehåll

Kursen täcker i första hand ämnena evolution och ekologi då de direkt kopplar till domesticeringshistorien och livsstil hos tama och vilda djur. Specifikt fokuserar kursen på grundläggande principer om naturligt-, sexuellt- och artificiellt urval vilket har relevans för alla inom området djurvetenskap.



Kursen ger en djup förståelse för evolutionära och ekologiska processer och hur de kan tillämpas av djurvetare för att utöka deras förståelse för djurs biologi, beteende, sjukdomar, medicin och kultur. Kursen fokuserar i första hand på hur historiskt evolutionen och ekologin har format djurens biologi, särskilt när det gäller sällskapsdjur och boskap.



Obligatoriska moment är reflektionerna och online gruppdiskussionerna.



I kursen tränas följande generella färdigheter: kritiskt tänkande



Kursens innehåll är uppbyggt av föreläsningar, online-diskussioner och reflektioner över hur man kan använda evolutionära och ekologiska begrepp inom traditionella djurvetenskapliga områden.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt deltagande i obligatoriska reflektioner och diskussioner.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Föreläsningarna är på engelska, men svenska studenter kommer att ha tillgång till en svensk-engelsk ordlista för att göra det enklare att översätta kunskaper från kursen till andra kurser de deltar i.



Föreläsningarna och diskussionerna kommer att vara tillgängliga "live" samt spelas in och vara tillgängliga online så att studenterna kan titta på eller läsa föreläsningen och vara involverade i diskussioner vid en tidpunkt som passar dem bäst. Genom detta kommer kursen och tidpunkten för studentdeltagande att vara flexibla så att studenterna kan ta kursen på distans, eller parallellt med andra studier, om så önskas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Biologiområde: Zoologi (djurbiologi)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: BI1425 Anmälningskod: SLU-30275 Plats: Ortsoberoende Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekologi Studietakt: 25%