Ny sökning
BI1428

Immunologi och allergi i ett livsmedelsperspektiv

Kursplan

BI1428 Immunologi och allergi i ett livsmedelsperspektiv, 7,5 Hp

Immunology and Allergy in a Food Perspective

Ämnen

Livsmedelsvetenskap Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 10 hp kemi varav 5 hp biokemi.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om immunsystemet och hur livsmedel kan ge immunologiska responser och allergier. Kursen ger även kunskaper om tillämpningar av antikroppar inom naturvetenskap speciellt inom livsmedelsvetenskap.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva grunderna i immunsystemets delar och uppbyggnad

- redogöra för immunresponser och utveckling av specificitet

- redogöra för vanliga komponenter i livsmedel som kan vara allergener

- förklara uppkomst av livsmedels-relaterade allergier och andra inflammatoriska sjukdomar

- redogöra översiktligt för hur kosthållning kan minska inflammatoriska sjukdomar

- redogöra för antikroppsproduktion och laborativa standardtekniker

som bygger på antikroppsbindning

- analysera och lösa problemställningar baserade på användandet av antikroppstekniker

- sammanfatta utvald litteratur inom immunologi och livsmedelsallergi och presentera det skriftligt och muntligt

- använda grundläggande laborationstekniker inom immunodetektion samt tolka resultat och presentera dem skriftligt

Innehåll

Kursen omfattar immunsystemets uppbyggnad, allergi och immunrelaterade sjukdomar med koppling till livsmedel, och antikroppsbaserade tillämpningar.Vid föreläsningar och obligatoriska gruppövningar behandlas följande avsnitt:

- immun-systemet och deras roll vid infektioner

- allergier och livsmedelskomponenter

- antikroppars struktur, egenskaper och framställning av antikroppar

- tillämpningar baserade på antikroppar inom naturvetenskap och livsmedelanalyserVid laborationer (obligatoriska) behandlas aktuella tekniker inom immunodetektion och fördjupning görs genom gruppuppgifter om valda ämnen.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända laborationsrapporter samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Förkunskapskraven kan uppnås t.ex. genom att ha följt kurserna Grundläggande kemi I, 15 hp (KE0062) och Grundläggande kemi II, 7,5 hp (KE0063) med minst 10 hp godkänt resultat. Kursdelar med godkänt resultat måste innehålla minst 5 hp biokemi. Alternativt kan förkunskapskravet i biokemi uppnås genom att ha följt kursen Biokemi, fortsättningskurs 7,5 hp (KE0064) med minst 5 hp godkänt resultat. Vissa delar av kursen kan ges med engelska som huvudspråk.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Växtbiologi

Medansvariga:

Institutionen för molekylära vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Biologiområde: Cellbiologi
Ersätter: BI1280

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19027 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap Biologi
Kurskod: BI1428 Anmälningskod: SLU-10337 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Växtbiologi Studietakt: 100%