Ny sökning
BI1439

Animalieproduktion med tillämpad juridik för de areella näringarna

*Ämnesmässigt innehåll: *


Kursen är uppdelad i två moment som examineras var för sig. 1. Animalieproduktion 11 hp 2. Tillämpad juridik 4 hp

 • Animalieproduktion


I kursen behandlas i föreläsningar, studiebesök och övningar områdena foderoptimering, foderstyrning, produktionsuppföljning, animalieproduktionens miljöpåverkan, djurvälfärd, avel på besättningsnivå och arbetsledning. • Tillämpad juridik


I kursen behandlas juridik dels med utgångspunkt från rättsreglerna, dels problemorienterat med verklighetsbaserade uppgifter: • rättsreglernas funktion för företag med tonvikt på ägarledda företag, grundläggande om metod och problemlösning i avtal och tvister

 • grundläggande rättslig systematik, EU-rättens förhållande till svensk rätt

 • grundläggande äktenskapsrätt/samborätt och arvsrätt

 • grundläggande avtalsrätt, köprätt inkl distansavtal och internationella köp, marknadsföring, vanliga standardavtal inom grön näring inkl kreditstandardavtal

 • grundläggande associationsrätt med tonvikt på ägarledda aktiebolag

 • grundläggande arbetsrättsliga frågor i ägarledda företag i gröna näringen

 • grundläggande fastighetsrätt inkl köp, arrende, förvaltning, pant, fastighetsreglering m.m.


*Genomförande: *


Kursen utnyttjar olika undervisningsformer för att främja studenternas lärande och diskussioner genom föreläsningar, litteraturstudier, studiebesök, övningar, uppgifter, enskilda arbeten och fallstudier.


I kursen fokuseras på följande generella kompetenser: • att arbeta både självständigt och i grupp

 • att samla och sammanställa information för att förmedla i muntlig och skriftlig kommunikation med vetenskaplig grund

 • kritiskt tänkande och tillämpad problemlösning.


Följande moment är obligatoriska:


Att delta i schemalagda övningar, studiebesök samt redovisningar.


Samverkan med det omgivande samhället sker genom externa föreläsningar, studiebesök, fallstudier och genom interaktioner med yrkesverksamma.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Det finns ingen kursbok till kursen, som kurslitteratur rekommenderas vetenskapliga publikationer föreläsningsmaterial och utvalt material exempelvis länkar till rapporter eller annat material, som kommer att göras tillgängliga i Canvas under kursens gång.

**Rekommenderat litteratur – Mjölk/nötkreatur **

von Keyserlingk MA, Rushen J, de Passillé AM, Weary DM. Invited review: The welfare of dairy cattle--key concepts and the role of science. J Dairy Sci. 2009 Sep;92(9):4101-11. doi: 10.3168/jds.2009-2326. PMID: 19700671

Beaver, A., Proudfoot, K,L., von Keyserlingk, MA. (2020). Symposium review: Considerations for the future of dairy cattle housing: An animal welfare perspective. J Dairy Sci 2020 jun;103(6):5746-5758.

Berry, D. P. (2021). Invited review: Beef-on-dairy—The generation of crossbred beef× dairy cattle. Journal of dairy science104(4), 3789-3819.

Online kurser för medarbetare i dansk mjölkproduktion skapade av SEGES
Danska: https://www.seges.dk/kurser-og-uddannelser/onlinekurser/kvaeg
Engelska: https://www.seges.dk/kurser-og-uddannelser/onlinekurser/kvaeg/online-courses-in-english

**Rekommenderad litteratur- Gris **

Laerebog i fysiologi. Nutritional physiology of pigs, 2012. https://svineproduktion.dk/Services/Undervisningsmateriale2
(scrolla ner och klicka på ‘Laerebog i fysiologi’)
 e-bok tillgänglig gratis från Internet

The genetics of the pig. Chapter 16. Genetic improvement of the pig. https://www.cabi.org/cabebooks/ebook/20113037218
e-bok tillgänglig gratis från Internet

Presentationer och föredrag från SEGES Grisekongres 2021
https://svineproduktion.dk/Services/Plancher?utm_source=Nyhedsbrev&utm_medium=E-mail_Globase&utm_campaign=Nyhedsbrev_uge43_2021#kongres-2021

Theil, P. K., Krogh, U., Bruun, T. S., & Feyera, T. (2023). Feeding the modern sow to sustain high productivity. Molecular Reproduction and Development90(7), 517-532.

Mote, B. E., & Rothschild, M. F. (2020). Modern genetic and genomic improvement of the pig. In Animal Agriculture (pp. 249-262). Academic Press.

**Rekommenderad litteratur – Får **

Får. 2007. Natur & Kultur
Författare: Sjödin, E., Eggertsen, J., Hammarberg, K_E., Danell, Ö., Näsholm, A., Barck, S., Green, D., Waller, A., Hansson, I., Persson, S., Kumm, K-I.
ISBN: 9789127117860

Simões, J., Abecia, J. A., Cannas, A., Delgadillo, J. A., Lacasta, D., Voigt, K., & Chemineau, P. (2021). Managing sheep and goats for sustainable high yield production. Animal15, 100293.

**Rekommenderad litteratur –Gemensam **

Presto Åkerfeldt, M., Gunnarsson, S., Bernes, G. and Blanco Penedo, I. 2020. Health and welfare in organic livestock production systems - A systematic mapping of current knowledge. Organic Agriculture 11(1), 105-132. https://doi.org/10.1007/s13165-020-00334-y

Svensson, C., Forsberg, L., Emanuelson, U., Reyher, K.K., Bard, A.M, Betnér, S., von Brömssen, C., Wickström, H. Dairy veterinarians’ skills in motivational interviewing are linked to client verbal behavior. Animal 2020, https://doi.org/:10.1017/S175173112000107X

Fodertabeller SLU
https://www.slu.se/institutioner/husdjurens-utfodring-vard/Verktyg/
Hemsida med olike verktyg att använda för foderstatsberäkning och näringsrekommendationer

Lundmark Hedman, F., Berg, C., Stéen, M. Thirty Years of Changes and the Current State of Swedish AnimalWelfare Legislation. Animals 2021, 11, 2901. https://doi.org/10.3390/ani11102901

Juridikdelen:

Agell, A., Malmström, Å., Ramberg, C. och Sigeman, T., Civilrätt, Liber, senaste upplaga (ca 350 sidor, en del extensivt)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Lantbruksvetenskap Biologi
Kurskod: BI1439 Anmälningskod: SLU-40138 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%