Ny sökning
DO0103

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2

Information från kursledaren

Välkomna till den andra kursen i verksamhetsförlagd utbildning!

Mvh Stina

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för DO0103

Läsåret 2021/2022

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-20029)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10072)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-20044)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10097)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10299)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2 (DO0103-10147)

2018-09-03 - 2018-11-05

Kursplan

DO0103 Sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning 2, 15,0 Hp

Clinical Training and Nursing 2

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Klinisk träning, period 1 7,0 0302
Klinisk träning, period 2 7,0 0303
Obligatoriska moment 1,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 95 hp i ämnet djuromvårdnad varav 7,5 hp färdighetsträning av kliniska moment.

Mål

Kursen avser att fördjupa studentens teoretiska och praktiska färdigheter i de moment som ingår i en djursjukskötarens arbete på ett djursjukhus/klinik.Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- utföra och planera moment av hygienisk karaktär som förhindrar smitta och smittspridning,

- använda och föreslå lämplig teknik vid medicinering, djurhantering och utfodring av djur,

- assistera på ett självständigt och säkert sätt vid behandlingar,

- välja ut och använda lämplig teknik vid anestesi och förklara hur denna teknik fungerar,

- använda och förklara operationssalsrutiner,

- använda och förklara aktuell teknik inom bilddiagnostik,

- använda, förklara och utföra lämplig provtagningsteknik,

- utföra för verksamheten vedertagna laboratorieanalyser,

- använda och förklara vedertagen praxis för dokumentation och journalföring.

Innehåll

Arbetsmetoder, miljöer och medicinska frågeställningar belyses ur ett omvårdnadsperspektiv. Detta sker via obligatorisk praktisk färdighetsträning på djursjukhus och kliniker och genom en obligatorisk förelagd individuell redovisning. De praktiska momenten ger studenten möjlighet att tillämpa, förstå och kunna förklara teoretiska kunskaper inom veterinärmedicin och djuromvårdnad. Den individuella redovisningen ger studenten möjlighet att teoretisera, fördjupa och planera för de praktiska moment som ingår i kursen, inkl hållbarhetsaspekter inom djuromvårdnaden. Den individuella redovisningen ger dessutom möjlighet till reflektion och förståelse för dokumentation och planering för det enskilda djurets tillfrisknad samt möjlighet till personlig utveckling av studentens kommunikativa och informativa skicklighet.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänt individuell redovisning och obligatoriska moment samt godkänt deltagande i obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Avbruten praktik

En student kan bli underkänd och får då avbryta den praktiska utbildningen med levande djur om det finns en påtaglig risk att studenten på grund av grov oskicklighet kan komma att skada djur, annan person, sig själv eller värdefull egendom om hen fortsätter att delta i den praktiska utbildningen. En individuell åtgärdsplan ska bestämmas för studenten och delges denne skriftligen. Planen ska upprättas av kursansvarig institution i samråd med studievägledare och berörd student. I denna plan, som beslutas av programstudierektor, ska anges vilka kunskaps- och färdighetsbrister som finns, vilket stöd studenten kan få från institutionen och när kontrollen av att dessa brister åtgärdats kan äga rum. Av planen ska också framgå hur kontrollen ska gå till. En student har rätt till maximalt två kontrolltillfällen, dock högst ett per år. Studenten får inte delta i den praktiska undervisningen med levande djur förrän programstudierektor har kontrollerat och godkänt att studenten har de kunskaper och färdigheter som krävs.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0074

Betygskriterier

Lärandemål 1: Utföra moment av hygienisk karaktär som förhindrar smitta och smittspridning

Lärandemål 2: Använda lämplig teknik vid medicinering, djurhantering och utfodring av djur.

Lärandemål 3: Assistera vid behandlingar.

Lärandemål 4: Tillämpa lämplig teknik vid anestesi och operationssalsrutiner.

Lärandemål 5: Använda aktuell teknik inom bilddiagnostik.

Lärandemål 6: Använda lämplig provtagningsteknik och utföra enklare laboratorieanalyser.

Lärandemål 7: Använda vedertagna system för dokumentation och journalföring

För godkänd kurs krävs: Godkänd närvaro + inlämnad momentlista från kliniken och godkänd diskussionsuppgift på Canvas samt inlämnad utvärdering verksamhetsförlagd utbildningsplats.

Litteraturlista

  1. Litteraturtips Kommentar: Kurslitteratur/artiklar/information som ni hittills använt under djursjukskötarprogrammet är relevant för denna kurs

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39965 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0103 Anmälningskod: SLU-10211 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%