Ny sökning
DO0107

Djurens anatomi och fysiologi

Information från kursledaren

Välkommen till den andra kursen på Djursjukskötarprogrammet.

Kursen heter Djurens anatomi och fysiologi (DO0107)

Erik Pelve är kursledare och Anna Wistedt är examinator

Kursen är indelad i tre delar.

1: Biokemi och cellbiologi, 2: Rörelseapparaten och 3: Anatomi och fysiologi.
Under de första veckorna läser ni del 1 biokemi och cellbiologi samtidigt som ni läser del 2 rörelseapparat. De här två områdena tenteras vid samma tillfälle.

Vi vet sedan tidigare år att biokemi och cellbiologi är områden som kan kännas svåra och jobbiga för en del studenter. Därför kommer här lite tips.

Introduktion till biokemi och cellbiologi

Varför biokemi?
Insikt om hur djuret fungerar på biokemisk och cellbiologisk nivå är viktiga redskap för att kunna förstå hur det påverkas av sjukdomar, läkemedel, vårdprocesser och livsstilsfaktorer. På kursen Djurens Anatomi och Fysiologi kommer ni att studera hur cellen fungerar. Det är en intensiv kurs där biokemi- och cellbiologidelen drar igång redan första dagen, så vi rekommenderar att ni själva tar en första titt på materialet och instuderingsfrågorna redan innan kursstart så ni är lite förberedda och kan få så stors utbyte av kurstiden som möjligt. För vissa av er är det länge sedan ni läste på gymnasiet och det är lätt att glömma.

Titta på filmer, jobba med instuderingsfrågor och se till att ni har tillgång till boken när kursen börjar. Ofta kan flera studenter gå samman och köpa in boken tillsammans från förlaget. Fråga på studentkåren för tips. Tag gärna hjälp av varandra och bilda er en uppfattning om vad ni redan kan och vad ni behöver jobba med mer redan till kursstart.

Instuderingsfrågor – vi kommer att gå igenom frågorna gemensamt vid kursstart.

Syftet med instuderingsfrågorna är att skapa ett diskussionsunderlag för centrala begrepp och ge er en möjlighet att sätta er in i relevanta frågeställningar.
Inför kursstart är det viktigaste inte att ni hittar rätt svar utan att ni förstår frågorna. Slå upp ord ni inte förstår och se till att ni är säkra på vad som efterfrågas. Målet är inte att ni skall ta er igenom hela kursinnehållet i förväg, utan att ni skall vara beredda när kursen startar.

 1. Choklad är giftigt för hundar eftersom det innehåller ett ämne som heter teobromin. Människor har ett enzym som bryter ner teobromin, så därför är det inte giftigt för oss, men hundar saknar det enzymet.
  1. Ett enzym är ett protein som katalyserar en kemisk reaktion. Vad betyder kemisk katalys?
  2. Protein består av aminosyror. Vilka aminosyror proteinet består av bestämmer proteinets egenskaper. Vilka aminosyror finns det? Vad är det för skillnader mellan dem?
  3. Några aminosyror är essentiella. Vad betyder det? Varför är olika aminosyror essentiella för olika djur?
 2. EHV-1-viruset hos häst kan orsaka förkylningssymptom och ibland även neurologiska skador och abort. Det kan upptäckas genom att virusets DNA – dess arvsmassa - detekteras i hästens luftvägar.
  1. Vad är DNA? Vad är skillnaden mellan DNA och RNA?
  2. Hur vet man att det är virusets DNA man har i provet och inte hästens egna DNA? Alltså, kan man se skillnad på DNAt som kommer från hästen och DNAt som kommer från viruset?
  3. Viruset är slugt, på ytan av viruset finns det protein som används för att binda till celler i hästens luftvägar och infektera dem. Proteinet är tillverkat enligt instruktioner som finns i virusets DNA. Hur går det till när cellen använder information i DNAt för att tillverka protein?
 3. Kor och hästar som äter för lite fiber och för mycket lättsmälta kolhydrater riskerar att drabbas av en sjukdom som kallas fång, där gifter från problem i matsmältningen kan ge skada på klövar och hovar.
  1. Vad är kolhydrater? På vilket sätt skiljer sig lättsmälta och svårsmälta kolhydrater åt?
  2. Fång hänger ofta ihop med sänkt pH-värde i magtarmkanalen. Vad betyder pH-värde? Vad är högt respektive lågt pH-värde och vad är normalt? Ska det alltid vara normalt värde i kroppen?
  3. Mitokondrien är den organell som tillverkar mest energi i djurcellen. Vad är en organell? På vilket sätt använder cellen sockret glukos för att få energi?

Resurser:

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för DO0107

Läsåret 2021/2022

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10084)

2021-09-30 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10100)

2020-09-30 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10249)

2019-10-02 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10291)

2018-10-04 - 2018-12-06

Kursplan

DO0107 Djurens anatomi och fysiologi, 15,0 Hp

Anatomy and physiology of animals

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Biokemi, cellbiologi 3,0 0302
Rörelseapparaten 3,0 0303
Obligatoriska moment - getövning och dissektion 1,0 0304
Fysiologi och anatomi 8,0 0305

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 och Ke 1)

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i biokemi, cellbiologi, anatomi och fysiologi, vilka är nödvändiga för att förstå hur det friska djuret fungerar.Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

- redogöra översiktligt för cellens funktion samt beskriva grundläggande biokemiska mekanismer

- använda vedertagen medicinsk terminologi

- beskriva anatomisk byggnad hos häst, hund och katt.

- redogöra för rörelseapparatens funktionella anatomi

- redogöra för de olika organsystemens fysiologi

- tillämpa och integrera kunskaper om kroppens organ och reglersystem samt beskriva hur dessa samspelar under olika betingelser.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och demonstrationer samt obligatoriska dissektionsövningar. I kursen ingår hantering av levande och döda djur.Kursen behandlar biokemi, cellbiologi, organens anatomi och fysiologi. Organsystemen omfattar skelett, muskulatur, hud, nervsystem, endokrina organ, andningsorgan, cirkulationsorgan, fodersmältningsorgan, urin- och genitalorgan. Vidare ingår regleringsmekanismer, funktionell anatomi och integrativ fysiologi.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0086

Betygskriterier

DO0107 Djurens anatomi och fysiologi

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • Lärandemål 1: Redogöra översiktligt för cellens funktion samt beskriva grundläggande biokemiska mekanismer
 • Lärandemål 2: Använda vedertagen medicinsk terminologi
 • Lärandemål 3: Beskriva anatomisk byggnad hos häst, hund och katt.
 • Lärandemål 4: Redogöra för rörelseapparatens funktionella anatomi
 • Lärandemål 5: Redogöra för de olika organsystemens fysiologi
 • Lärandemål 6: Tillämpa och integrera kunskaper om kroppens organ och reglersystem samt beskriva hur dessa samspelar under olika betingelser

Skriftlig tentamen för lärande mål 1, 2, 3 och 4 dvs ämnesområde biokemi och rörelseapparaten

Ämnesområdena biokemi/cellbiologi och rörelseapparaten redovisas separat i ladok och för godkänt resultat krävs ca 65% av maxpoäng i respektive ämnesområde. Endast betyget godkänd/underkänd ges på dessa båda delar.

Skriftlig sluttentamen för lärandemål 2, 3, 5 och 6

Frågor från kursens olika områden, där ca 65% av maxpoäng krävs för godkänt betyg.

Följande moment är obligatoriska på kursen (se även i fetstil på schemat) och krävs för godkänd kurs:

- Dissektioner under anatomidelen

- Getövningar

För godkänt på kursen krävs närvaro på obligatoriska moment. Missade obligatoriska moment ersätts enligt överenskommelse med kursledaren.

Slutligt betyg på kursen:

Godkänd biokemi/cellbiologitentamen, godkänd rörelseapparattentamen, godkända obligatoriska moment samt godkänt betyg på sluttentamen.

Första omtentamen hålls 10-25 arbetsdagar efter att resultat har anslagits. Anmälan ska göras senast 5 arbetsdagar före tentamen via studentwebbens tentamensanmälan.

Litteraturlista

 1. Physiology of Domestic Animals Författare: Sjaastad, Hove, Sand ISBN: 978-82-91743-41-7 [Physiology of Domestic Animals] (http://www.scanvetpress.com)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39965 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0107 Anmälningskod: SLU-10217 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Anatomi, Fysiologi och Biokemi Studietakt: 100%