Ny sökning
DO0107

Djurens anatomi och fysiologi

Andra kursvärderingar för DO0107

Läsåret 2021/2022

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10084) 2021-09-30 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10100) 2020-09-30 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10249) 2019-10-02 - 2019-12-03

Läsåret 2018/2019

Djurens anatomi och fysiologi (DO0107-10291) 2018-10-04 - 2018-12-06

DO0107 Djurens anatomi och fysiologi, 15,0 Hp

Anatomy and physiology of animals

Kursplan fastställd

2018-05-21

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Biokemi, cellbiologi 3,00 1002
Rörelseapparaten 3,00 1003
Obligatoriska moment 1,00 1004
Sluttentamen 8,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 och Ke 1)

Mål

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskaper i biokemi, cellbiologi, anatomi och fysiologi, vilka är nödvändiga för att förstå hur det friska djuret fungerar.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
- redogöra översiktligt för cellens funktion samt beskriva grundläggande biokemiska mekanismer
- använda vedertagen medicinsk terminologi
- beskriva anatomisk byggnad hos häst, hund och katt.
- redogöra för rörelseapparatens funktionella anatomi
- redogöra för de olika organsystemens fysiologi
- tillämpa och integrera kunskaper om kroppens organ och reglersystem samt beskriva hur dessa samspelar under olika betingelser.

Innehåll

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och demonstrationer samt obligatoriska dissektionsövningar. I kursen ingår hantering av levande och döda djur.

Kursen behandlar biokemi, cellbiologi, organens anatomi och fysiologi. Organsystemen omfattar skelett, muskulatur, hud, nervsystem, endokrina organ, andningsorgan, cirkulationsorgan, fodersmältningsorgan, urin- och genitalorgan. Vidare ingår regleringsmekanismer, funktionell anatomi och integrativ fysiologi.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0086
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0107 Anmälningskod: SLU-10217 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi Studietakt: 100%