Ny sökning
DO0109

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära

Information från kursledaren

Hejsan,

Snart är det dags för kursstart och här kommer lite uppdaterad information.

- Allt föreläsningar kommer att vara på zoom och det blir mindre schemaändringar pga av detta, uppdaterad schemat kommer snart.

- Gruppindelning kommer snart att vara tillgänglig. Observera att tider för laborationer kommer att ändras, det kommer att vara en tidig grupp (A) och en sen grupp (B) - samma varje dag. Det finns möjlighet att byta grupp ifall man är i en som inte passar. Laborationerna är på Campus.

Det är viktigt att om ni kontaktar mig att ni gör det via eran studentmail, annars finns stor risk att erat mail hamnar i skräpposten och därför inte kommer fram.

God fortsättning på det nya året,

Mvh

Lisa Lindström

2021-11-22
Hej och välkomna till kursen i Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (7,5hp)!


Nu finns lista på rekommenderad kurslitteratur tillgänglig här i SLUNIK. Observera att böckerna inte är obligatoriska att köpa, men många lärare utgår från dessa i sina föreläsningar. Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som ges ut på föreläsningar eller läggs ut på Canvas, liksom de länkar med lästips som finns angivet på Canvas under litteraturlistan. Schemat kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart. Längre fram kommer ni också få tillgång till kursens Canvasrum. För er som har behov av anpassad undervisning önskar jag att ni kontaktar mig i god tid innan kursstart.

I dagsläget planerar vi för att ha all undervisning, inklusive föreläsningar, på Campus men detta kan komma att ändras.

Vi ses i januari!

Med vänliga hälsningar

Lisa Lindström, kursledare

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0109-30087 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0109

Läsåret 2020/2021

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30096)

2021-01-18 - 2021-02-17

Läsåret 2019/2020

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30243)

2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30254)

2019-01-21 - 2019-02-20

Kursplan

DO0109 Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära, 7,5 Hp

Microbiology and general mechanisms of disease

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Sjukdomslära 3,5 0202
Mikrobiologi 3,0 0203
Laborationer 1,0 0204

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 och Ke 1)

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur sjukdom kan uppstå och spridas i djuret och miljön. Kursen ger grundläggande kunskap om hur sjukdomar hos djur kan uppstå, diagnostiseras och förebyggas. Kursen ger också en insikt i infektionssjukdomars spridning.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

-översiktligt beskriva viktiga, inom djursjukvården sjukdomsframkallande mikroorganismer, dess förekomst, livsbetingelser och spridningsvägar

-redogöra för principer och åtgärder för att förhindra smittspridning av viktiga sjukdomsframkallande mikroorganismer

-redogöra översiktligt för vanligt förekommande diagnostiska metoder inom mikrobiologi

-använda ett mikroskop och på ett korrekt sterilt sätt, utföra enklare mikrobiologiska undersökningar samt kunna tolka resultaten

-redogöra för de viktigaste orsakerna (etiologierna) till sjukdom hos djur

-beskriva immunologiska mekanismer av betydelse vid infektion, allergi, autoimmunitet och vaccination

-redogöra för grundläggande patofysiologiska processer vid inflammation, cellskada, sårläkning,

tumörer och cirkulationssjukdomar, med huvudsakligen korrekt nomenklatur

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om hur sjukdomar hos djur kan uppstå, diagnostiseras och förebyggas. Kursen ger också en insikt i infektionssjukdomars spridning och behandling.Vid föreläsningar tas grundläggande mikrobiologi, smittspridning, patologi, immunologi, autoimmuna sjukdomar, allergiska reaktioner samt principer för vaccination upp. Genom obligatoriska laborationer får studenterna utföra enklare mikrobiologiska undersökningar och träning i att tolka resultaten. I kursen ingår också mikroskopering, infärgning samt demonstration av olika mikrobiologiska preparat, liksom förevisning av obduktionsmaterial (organ).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0087, DO0088

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

  1. Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som ges ut på föreläsningar eller läggs ut på Canvas, liksom de länkar med lästips som finns i litteraturlistan på Canvas Kommentar: Observera att böckerna inte är obligatoriska att köpa, men många lärare utgår från dessa i sina föreläsningar
  2. Klinisk mikrobiologi - infektioner, immunologi, vårdhygien Författare: Elsy Ericson, Thomas Ericson, Boris Kan (red.) ISBN: 9789147106660 Kommentar: Förlag: Liber (2018, upplaga 5) Denna bok anges som litteraturtips även i åk 2 under kursen Vårdhygien (DO0118).
  3. General Pathology for Veterinary Nurses Författare: Författare Harriet Brooks ISBN: ISBN 9781405155908 Kommentar: Förlag: Wiley Blackwell (2010, upplaga 1)
  4. BSAVA Textbook of Veterinary Nursing Författare: Barbara Cooper, Elizabeth Mullineaux, Lynn Turner ISBN: ISBN 9781910443392 Kommentar: Förlag: British Small Animal Veterinary Association (2020, upplaga 6)

OBS! Främst referenslitteratur. Denna bok tar upp stora delar av en djursjukskötares arbetsområde och kan alltså komma att anges som litteraturtips även i andra kurser. Observera att det nyligen kommit ut en ny upplaga (6), dock är den tidigare upplagan (5) också helt OK inför denna kurs. Kapitel 7 som handlar om parasiter kommer att finnas som en PDF under modulen parasitologi på Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19983 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0109 Anmälningskod: SLU-30087 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%