Ny sökning
DO0109

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära

2020-11-19
Hej och välkomna till kursen i Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (7,5hp)!
Nu finns lista på rekommenderad kurslitteratur tillgänglig här i SLUNIK. Observera att böckerna inte är obligatoriska att köpa, men många lärare utgår från dessa i sina föreläsningar. Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som ges ut på föreläsningar eller läggs ut på Canvas, liksom de länkar med lästips som finns angivet på Canvas under litteraturlistan. Schemat kommer att finnas tillgängligt senast 4 veckor innan kursstart. Längre fram kommer ni också få tillgång till kursens Canvasrum. För er som har behov av anpassad undervisning önskar jag att ni kontaktar mig i god tid innan kursstart. Vi ses i januari! Med vänliga hälsningar Lisa Lindström, kursledare

Kursvärderingen är avslutad

DO0109-30096 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0109

Läsåret 2019/2020

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30243) 2020-01-20 - 2020-02-19

Läsåret 2018/2019

Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära (DO0109-30254) 2019-01-21 - 2019-02-20

DO0109 Mikrobiologi och grundläggande sjukdomslära, 7,5 Hp

Microbiology and general mechanisms of disease

Kursplan fastställd

2018-05-21

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Sjukdomslära 3,50 1002
Mikrobiologi 3,00 1003
Laborationer 1,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Matematik 2a eller Matematik 2b eller Matematik 2c
Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1 och Ke 1)

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om hur sjukdom kan uppstå och spridas i djuret och miljön. Kursen ger grundläggande kunskap om hur sjukdomar hos djur kan uppstå, diagnostiseras och förebyggas. Kursen ger också en insikt i infektionssjukdomars spridning.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
-översiktligt beskriva viktiga, inom djursjukvården sjukdomsframkallande mikroorganismer, dess förekomst, livsbetingelser och spridningsvägar
-redogöra för principer och åtgärder för att förhindra smittspridning av viktiga sjukdomsframkallande mikroorganismer
-redogöra översiktligt för vanligt förekommande diagnostiska metoder inom mikrobiologi
-använda ett mikroskop och på ett korrekt sterilt sätt, utföra enklare mikrobiologiska undersökningar samt kunna tolka resultaten
-redogöra för de viktigaste orsakerna (etiologierna) till sjukdom hos djur
-beskriva immunologiska mekanismer av betydelse vid infektion, allergi, autoimmunitet och vaccination
-redogöra för grundläggande patofysiologiska processer vid inflammation, cellskada, sårläkning,
tumörer och cirkulationssjukdomar, med huvudsakligen korrekt nomenklatur

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskap om hur sjukdomar hos djur kan uppstå, diagnostiseras och förebyggas. Kursen ger också en insikt i infektionssjukdomars spridning och behandling.

Vid föreläsningar tas grundläggande mikrobiologi, smittspridning, patologi, immunologi, autoimmuna sjukdomar, allergiska reaktioner samt principer för vaccination upp. Genom obligatoriska laborationer får studenterna utföra enklare mikrobiologiska undersökningar och träning i att tolka resultaten. I kursen ingår också mikroskopering, infärgning samt demonstration av olika mikrobiologiska preparat, liksom förevisning av obduktionsmaterial (organ).

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0087, DO0088
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Klinisk mikrobiologi - infektioner, immunologi, vårdhygien
Författare: Elsy Ericson, Thomas Ericson, Boris Kan (red.)
ISBN: 9789147106660
Kommentar: Förlag: Liber (2018, upplaga 5) Denna bok anges som litteraturtips även i åk 2 under kursen Vårdhygien (DO0118).
2) General Pathology for Veterinary Nurses
Författare: Författare Harriet Brooks
ISBN: ISBN 9781405155908
Kommentar: Förlag: Wiley Blackwell (2010, upplaga 1)
3) Till kurslitteraturen ingår dessutom handouts och laborationsanvisningar som ges ut på föreläsningar eller läggs ut på Canvas, liksom de länkar med lästips som finns i litteraturlistan på Canvas
4) BSAVA Textbook of Veterinary Nursing
Författare: Barbara Cooper, Elizabeth Mullineaux, Lynn Turner
ISBN: ISBN 9781910443392
Kommentar: Förlag: British Small Animal Veterinary Association (2020, upplaga 6)OBS! Referenslitteratur. Denna bok tar upp stora delar av en djursjukskötares arbetsområde och kan alltså komma att anges som litteraturtips även i andra kurser.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0109 Anmälningskod: SLU-30096 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Studietakt: 100%