Ny sökning
DO0114

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0114-30079 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0114

Läsåret 2020/2021

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien (DO0114-30093)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Anestesiologi och perioperativ vårdhygien (DO0114-30246)

2020-01-20 - 2020-03-24

Kursplan

DO0114 Anestesiologi och perioperativ vårdhygien, 15,0 Hp

Anesthesiology and perioperative hygiene in veterinary nursing

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Anestesi - Seminarier 2,0 0102
Anestesi - OSCE 2,0 0103
Vårdhygien - Seminarier 2,0 0104
Vårdhygien - OSCE 1,0 0105
Examination 8,0 0106

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 60 hp inom djuromvårdnad varav 7,5 hp vårdhygien.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper i rutiner i och omkring djuromvårdnaden vid operativa ingrepp inklusive den farmakologiska och den kliniskt fysiologiska anestesin avseende häst, hund och katt.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för olika moment vid sedering, anestesi och analgesi, beskriva olika anestesiformer samt utarbeta ett preoperativt anestesiprotokoll

- redogöra för olika moment och metoder vid avlivning

- redogöra för användning och hantering av anestetika, analgetika och sedativa samt beskriva dess effekter och bieffekter

- tillämpa praktiska färdigheter i anestesi och perioperativ omvårdnad och vårdhygien

- redogöra för perioperativ vård och övervakning samt kunna föra anestesijournal

- redogöra för funktion av basal anestesi- och övervakningsutrustning,

- redogöra för bestämmelser för hantering av anestesigaser, iordningsställande och funktionskontroll av narkos- och övervakningsutrustning

- skapa vårdhygienplan för ett djursjukhus med fokus på operations- och vårdavdelning

- redogöra för rengöring, desinfektion, skötsel och underhåll av operationsavdelning samt narkosövervakning och operationsutrustning,

- identifiera och förklara behovet av särskilda perioperativa vårdhygienrutiner vid högriskingrepp.

Innehåll

Genom föreläsningar, problembaserad undervisning samt obligatoriska seminarier undervisas anestesi och analgesi innefattande farmakologi, klinisk fysiologi och gällande lagstiftning, perioperativ omvårdnad och vårdhygien samt utformande av vårdhygienplaner där även hållbarhetsaspekter beaktas. Genom ett obligatoriskt seminarium undervisas etik kring avlivning. Genom demonstrationer och praktiska övningar tränar studenten i följande: hantering av medicinteknisk utrustning, iordningsställande och funktionskontroll av narkos- och övervakningsutrustning, intubering, manuell ventilation, utförande av perioperativa hygienrutiner och hygienrutiner för isolerade patienter. I kursen förekommer undervisning på organ, attrapper samt levande djur.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd praktisk examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0085, DO00105

Betygskriterier

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 1. Redogöra för olika moment vid sedering, anestesi och analgesi, beskriva olika anestesiformer samt utarbeta ett preoperativt anestesiprotokoll
 2. Redogöra för olika moment och metoder vid avlivning
 3. Redogöra för användning och hantering av anestetika, analgetika och sedativa samt beskriva dess effekter och bieffekter
 4. Tillämpa praktiska färdigheter i anestesi och perioperativ omvårdnad och vårdhygien
 5. Redogöra för perioperativ vård och övervakning samt kunna föra anestesijournal
 6. Redogöra för funktion av basal anestesi- och övervakningsutrustning
 7. Redogöra för bestämmelser för hantering av anestesigaser, iordningsställande och funktionskontroll av narkos- och övervakningsutrustning
 8. Skapa vårdhygienplan för ett djursjukhus med fokus på operations- och vårdavdelning
 9. Redogöra för rengöring, desinfektion, skötsel och underhåll av operationsavdelning samt narkosövervakning och operationsutrustning
 10. Identifiera och förklara behovet av särskilda perioperativa vårdhygienrutiner vid högriskingrepp

Betygskriterier

Studenten

 1. Redogör för olika moment vid sedering, anestesi och analgesi, beskriver olika anestesiformer samt utarbetar ett preoperativt anestesiprotokoll
 2. Redogör för olika moment och metoder vid avlivning
 3. Redogör för användning och hantering av anestetika, analgetika och sedativa samt beskriver dess effekter och bieffekter
 4. Tillämpar praktiska färdigheter i anestesi och perioperativ omvårdnad och vårdhygien
 5. Redogör för perioperativ vård och övervakning samt kan föra anestesijournal
 6. Redogör för funktion av basal anestesi- och övervakningsutrustning
 7. Redogör för bestämmelser för hantering av anestesigaser, iordningsställande och funktionskontroll av narkos- och övervakningsutrustning
 8. Skapar vårdhygienplan för ett djursjukhus med fokus på operations- och vårdavdelning
 9. Redogör för rengöring, desinfektion, skötsel och underhåll av operationsavdelning samt narkosövervakning och operationsutrustning
 10. Identifierar och förklarar behovet av särskilda perioperativa vårdhygienrutiner vid högriskingrepp

Examinationsformer

 1. Skriftlig tentamen, seminarier
 2. Skriftlig tentamen, seminarier
 3. Skriftlig tentamen, seminarier
 4. Deltagande i praktisk övning, praktiskt prov
 5. Skriftlig tentamen, seminarier
 6. Skriftlig tentamen, seminarier, deltagande i praktisk övning
 7. Skriftlig tentamen, seminarier, deltagande i praktisk övning, praktiskt prov
 8. Skriftlig tentamen, seminarier
 9. Skriftlig tentamen, seminarier
 10. Skriftlig tentamen, seminarier

Litteraturlista

 1. Anesthesia and Analgesia for Veterinary Technicians Författare: Thomas, J. & Lerche, P. ISBN: 9780323249713 Kommentar: OBS Ingen litteratur är obligatorisk, utan endast förslag.

Utländsk litteratur, begrepp/rutiner kan skilja sig från svensk praxis.

Kommer ny upplaga 2022-03-15

 1. Manual of Equine Anesthesia and Analgesia Författare: Doherty, T. & Valverde, A. ISBN: 9781405129671 Kommentar: OBS Ingen litteratur är obligatorisk, utan endast förslag.

Utländsk litteratur, begrepp/rutiner kan skilja sig från svensk praxis.

Kommer ny upplaga 2022-01-17

 1. BSAVA Manual of Canine and Feline Anaesthesia and Analgesia Författare: Duke-Novakovski, T., De Vries, M. & Seymour, C. ISBN: 9781905319619 Kommentar: OBS Ingen litteratur är obligatorisk, utan endast förslag.

Utländsk litteratur, begrepp/rutiner kan skilja sig från svensk praxis.

 1. Veterinary Infection Prevention and Control Författare: Caveney, L., Jones, B. & Ellis, K. ISBN: 9780813815343 Kommentar: OBS Ingen litteratur är obligatorisk, utan endast förslag.

Utländsk litteratur, begrepp/rutiner kan skilja sig från svensk praxis.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39965 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0114 Anmälningskod: SLU-30079 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%