Ny sökning
DO0115

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för DO0115

Läsåret 2021/2022

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DO0115-10080)

2021-09-30 - 2021-12-02

Läsåret 2020/2021

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DO0115-10096)

2020-09-30 - 2020-12-02

Läsåret 2019/2020

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2 (DO0115-10251)

2019-10-02 - 2019-12-03

Kursplan

DO0115 Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 2, 15,0 Hp

Veterinary nursing in animal healthcare, 2

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Bilddiagnostik 3,0 0302
Odontologi 2,0 0303
Kommunikation 1,0 0304
Obligatoriska moment 1,5 0305
Skriftlig examination del 1 3,5 0306
Skriftlig examination del 2 4,0 0307

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 45 hp inom djuromvårdnad varav 11 hp djurens anatomi och fysiologi inklusive 3 hp rörelseapparaten.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten ytterligare förberedelse inför det kliniska arbetet inom djurens hälso- och sjukvård, med fokus på häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva vanligt förekommande sjukdomar i vissa organsystem, identifiera omvårdnadsbehov samt utforma och granska omvårdnadsplaner,

- beskriva basala omvårdnadsbehov för det geriatriska djuret,

- redogöra för behandlingar och förebyggande åtgärder inom tandhälsovården,

- redogöra för vanliga klinisk kemiska analyser, kunna beskriva och utföra basalt kvalitetsarbete inom laboratoriediagnostik och beskriva de vanligaste felkällorna vid kliniskt kemiskt analysarbete,

- redogöra för olika bilddiagnostiska metoder, bedöma röntgenteknisk kvalitet samt tillämpa positionering och strålskyddslagstiftning vid arbete med röntgen,

- föreslå och motivera val av foder samt beskriva näringstillförsel till djur med speciella näringsbehov,

- reflektera över betydelsen av samt tillämpa kommunikativa färdigheter i arbetet som djursjukskötare.

Innehåll

Genom föreläsningar, demonstrationer, obligatoriska övningar och seminarier samt problembaserad undervisning ges studenten förutsättningar för att få utökade kunskaper i att utforma omvårdnadsplaner och dessutom granska dessa utifrån ett kvalitets- och patientsäkert arbete inom djuromvårdnad. Kursen omfattar patogenes, patofysiologi, klinisk kemisk och annan diagnostik samt särskilda omvårdnadsbehov i följande organsystem: endokrina organ, muskuloskeletala apparaten samt digestionsorganen inklusive exokrina körtlar och tänder. I kursen ingår patologi och grundläggande omvårdnadsbehov hos exotiska sällskapsdjur och geriatriska patienter. Utfodring av sjuka djur, djur under rehabilitering samt djur i olika livsstadier behandlas i kursen. Vid övningar och demonstrationer med modeller och kadaver tränas tandvård och munhåleundersökning på hund och katt. Genom föreläsningar, övningar samt seminarium tränas positionering, röntgenteknik, bilddiagnostiska metoder, strålskydd samt bedömning av röntgenteknisk kvalitet. Studentens kommunikativa färdigheter övas i olika konstruerade situationer inom djurens hälso- och sjukvård.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För studenter inom djursjukskötarprogrammet uppfylls förkunskapskravet om 11 hp djurens anatomi och fysiologi inklusive 3 hp rörelseapparaten av kurs DO0107 Husdjurens anatomi och fysiologi, 15 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0082, DO0101

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Litteraturlista

Litteraturtips

Det finns ingen obligatorisk litteratur till denna kurs. Nedanstående är exempel på litteratur som passar i kursen. Flera av nedanstående böcker kan finnas tillgängliga som e-böcker via SLUs bibliotek.

Omvårdnad

BSAVA Textbook of Veterinary Nursing 6th ed. Cooper, B. (ed.), Turner, L. (ed.), Mullineaux, E. (ed.), BSAVA 2020, ISBN 9781910443392.

Handbook of Veterinary Nursing. Orpet, H., Welsh, P. Wiley Blackwell 2nd ed. 2010, ISBN: 9781405145534.

Equine Veterinary Nursing. Coumbe, K. (ed.), Wiley-Blackwell 2012, ISBN: 9780470656556.

BSAVA Manual of Exotic Pet and Wildlife Nursing. Varga. M. (ed.), Lumbis, R. (ed.), Gott, L. (ed.), BSAVA 2012. ISBN**:** 9781905319350.

Veterinary Nursing of Exotic Pets. Simon J. Girling. 2nd ed. 2013. John Wiley & Sons, Incorporated. PRINT ISBN: 9780470659175, EBOOK ISBN: 9781118506301

Bilddiagnostik

Röntgenteknik Häst, reviderad upplaga 2015, SLU, Uppsala (kommer att gå att köpa genom universitetet mer info kommer).

Röntgenteknik Smådjur, reviderad upplaga 2015, SLU, Uppsala (kommer att gå att köpa genom universitetet mer info kommer).

Lavin´s radiography for veterinary technicians. Brown, M., Brown, L., Elsevier 6th ed. 2017, ISBN: 9780323413671

Odontologi

Veterinary Dentistry for the Nurse and Technician. Gorrel, Derbyshire. Butterworth Heinemann Elsevier 2005 ISBN: 9780750652865.

Nutrition

Applied Veterinary Clinical Nutrition. Andrea J Fascetti & Sean J Delaney. Wiley Blackwell. 2012. ISBN: 9780813806570

Canine and Feline Nutrition. Linda P. Case, Leighann Daristotle, Michael G. Hayek. Mosby, 3rd ed 2010. ISBN: 9780323066198

Equine Applied and Clinical Nutrition. Health, Welfare and Performance. Raymond J. Geor, Patricia A. Harris & Manfred Coenen (ed.). 2013. ISBN: 9780702034220

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39965 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0115 Anmälningskod: SLU-10212 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%