Ny sökning
DO0119

Färdighetsträning av kliniska moment

Hej!

Välkommen till kursen Färdighetsträning av kliniska moment vt 2021.

Nu finns litteraturtips utlagda, kursen har ingen obligatorisk litteratur utan den angivna litteraturen är bara tips. Flera av titlarna finns i pdf-format.

Med vänliga hälsningar Elin

Kursvärderingen är avslutad

DO0119-30092 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

DO0119 Färdighetsträning av kliniska moment, 7,5 Hp

Clinical training of veterinary nursing skills

Kursplan fastställd

2019-11-14

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 1,00 1002
Praktiskt prov 6,50 1003

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper motsvarande 8 hp djurens anatomi och fysiologi samt 3 hp biokemi.

Mål

Syftet med kursen är att förbereda studenten inför det praktiskt kliniska arbetet inom djurens hälso- och sjukvård, med fokus på häst, hund och katt.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa praktiska färdigheter inom djuromvårdnad.

Innehåll

Genom laborationer och praktiska övningar på levande djur och attrapper tränar studenten exempelvis följande: grundläggande provtagning, provhantering, vissa vanliga klinisk kemiska analysmetoder, iläggande av permanent venkateter, läkemedelsadministrering och administrering av infusionsvätska, klinisk undersökning, EKG, blodtryck, sårvård, bandagering, instrumentkännedom, suturering samt basal vårdhygien. Det ingår 3-5 dagar obligatorisk auskultation på djurklinik eller djursjukhus. Vid övningarna tränar studenten att utföra momenten på ett korrekt, ergonomiskt och säkert sätt.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd examination i praktiska färdigheter. Godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Teoretisk bakgrund till praktiska moment undervisas i kursen Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1, 15 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0097
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Clinical procedures in veterinary nursing.
Författare: Aspinall, V.
ISBN: 9780702051104
Kommentar: Tillgänglig som pdf
2) McCurnin’s Clinical Textbook for Veterinary Technicians
Författare: Bassert, J.M., Beal, A.D., Samples, O.M.
ISBN: 9780323394611
Kommentar: Tillgänglig som PDF.
3) BSAVA Textbook of Veterinary Nursing
Författare: Cooper, B., Mullineaux, E. & Turner, L.
ISBN: 9781905319268
4) Equine Veterinary Nursing
Författare: Coumbe, K.M.
ISBN: 9780470656556
Kommentar: Tillgänglig som pdf
5) Clinical Small Animal Care: Promoting Patient Health through Preventative Nursing
Författare: Wuestenberg, K.
ISBN: 9780813805146
Kommentar: Tillgänglig som pdf.
6) Clinical Small Animal Care: Promoting Patient Health through Preventative Nursing
Författare: Wuestenberg, K.
ISBN: 9780813805146
Kommentar: Tillgänglig som pdf.
7) Clinical Small Animal Care: Promoting Patient Health through Preventative Nursing
Författare: Wuestenberg, K.
ISBN: 9780813805146
Kommentar: Tillgänglig som pdf.
8) Veterinary Technician’s Handbook of Laboratory Procedures
Författare: Bellwood, B & Andrasik-Catton, M.
Kommentar: Tillgänglig som pdf.
9) Clinical Pathology and Laboratory Techniques for Veterinary Technicians
Författare: Barger, A & Macneill, A.
Kommentar: Tillgänglig som pdf.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0119 Anmälningskod: SLU-30092 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 35%