Ny sökning
DO0120

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

DO0120-20032 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för DO0120

Läsåret 2022/2023

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård (DO0120-10213)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård (DO0120-10081)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård (DO0120-20045)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård (DO0120-10098)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

DO0120 Specifik omvårdnad med inriktning anestesisjukvård, 7,5 Hp

Perioperative Nursing in Anaesthesia Care

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Anestesi - praktiska övningar och grupparbeten 1,0 0102
Anestesi - seminarier 1,0 0103
Examination 5,5 0104

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 90 hp inom djuromvårdnad varav kunskaper i anestesiologi och perioperativ vårdhygien motsvarande 15 hp.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten fördjupad kunskap i specifik omvårdnad inom anestesisjukvård för häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- redogöra för, identifiera avvikelser samt föreslå och motivera anestesiologisk omvårdnad av neonatala, unga och äldre djur samt av djur med särskilda behov

- redogöra för olika administrationssätt av läkemedel och infusioner perioperativt,

- föreslå, beskriva och motivera perioperativ omvårdnad, inklusive övervakning och smärtbedömning av djur med ökad risk i samband med anestesi

- redogöra för funktion och skötsel samt motivera behovet av avancerad medicinteknisk utrustning

- redogöra för inläggning och skötsel av kateter i ven och artär,

- redogöra för provtagning och hantering av blodprover för blodgasanalys vid anestesi samt preliminärt kunna tolka blodprovsresultaten,

- redogöra för detektering och föreslå och motivera hantering av perioperativa komplikationer samt kunna tillämpa hjärt- och lungräddning,

- tillämpa författningar och säkerhetsföreskrifter inom området.

Innehåll

Genom föreläsningar, problembaserad undervisning, obligatoriska moment såsom seminarier, praktiska övningar och demonstrationer på modeller och/eller levande djur undervisas anestesi innefattande genomförandet av narkos, anestesiövervakning samt perianestetisk vård. I kursen beskrivs olika anestesistrategier vid sjukdomstillstånd hos häst, hund, katt och exotiska smådjur. Studenten övar vetenskapligt förhållningssätt till djuromvårdnad.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, godkänd praktisk examination samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Undervisningen kommer främst att ske på svenska, men vissa föreläsningar samt kurslitteratur kommer att vara på engelska.

Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i SLU:s utbildningshandbok.Förkunskapskravet till kursen uppfylls av den som har en tvåårig djursjukvårdarexamen.Förkunskapskravet angående kunskaper i anestesiologi och perioperativ vårdhygien motsvarande 15 hp, uppfylls av den som har godkänd kurs DO0085 eller DO0105 eller DO0114, Anestesiologi och perioperativ vårdhygien, eller de tre kurserna DO0065 Vårdhygien 1, DO0069 Vårdhygien 2 och DO0068 Anestesiologi 1.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0079, DO0072, DO0089, DO0116

Betygskriterier

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna...

1. Redogöra för, identifiera avvikelser samt föreslå och motivera anestesiologisk omvårdnad av neonatala, unga och äldre djur samt av djur med särskilda behov

2. Redogöra för olika administrationssätt av läkemedel och infusioner perioperativt

3. Föreslå, beskriva och motivera perioperativ omvårdnad, inklusive övervakning och smärtbedömning av djur med ökad risk i samband med anestesi

4. Redogöra för funktion och skötsel samt motivera behovet av avancerad medicinteknisk utrustning

5. Redogöra för inläggning och skötsel av kateter i ven och artär

6. Redogöra för provtagning och hantering av blodprover för blodgasanalys vid anestesi samt preliminärt kunna tolka blodprovsresultaten

7. Redogöra för detektering och föreslå och motivera hantering av perioperativa komplikationer samt kunna tillämpa hjärt- och lungräddning

8. Tillämpa författningar och säkerhetsföreskrifter inom området


Betygskriterier

Studenten...

1. Redogör för, identifierar avvikelser samt föreslår och motiverar anestesiologisk omvårdnad av neonatala, unga och äldre djur samt av djur med särskilda behov

2. Redogör för olika administrationssätt av läkemedel och infusioner perioperativt

3. Föreslår, beskriver och motiverar perioperativ omvårdnad, inklusive övervakning och smärtbedömning av djur med ökad risk i samband med anestesi

4. Redogör för funktion och skötsel samt motiverar behovet av avancerad medicinteknisk utrustning

5. Redogör för inläggning och skötsel av kateter i ven och artär

6. Redogör för provtagning och hantering av blodprover för blodgasanalys vid anestesi samt kan preliminärt tolka blodprovsresultaten

7. Redogör för detektering och föreslår och motiverar hantering av perioperativa komplikationer samt kan tillämpa hjärt- och lungräddning

8. Tillämpar författningar och säkerhetsföreskrifter inom områdetExaminationsformer för de olika lärandemålen

1. Skriftlig tentamen, seminarium, praktisk övning

2. Skriftlig tentamen, seminarium, praktisk övning

3. Skriftlig tentamen, seminarium

4. Skriftlig tentamen, seminarium, praktisk övning

5. Skriftlig tentamen, seminarium, praktisk övning

6. Skriftlig tentamen, seminarium, praktisk övning

7. Skriftlig tentamen, seminarium, praktisk övning

8. Skriftlig tentamen, seminarium

Litteraturlista

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0120 Anmälningskod: SLU-20032 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 50%