Ny sökning
DO0121

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för DO0121

Läsåret 2022/2023

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård (DO0121-10214)

2022-08-29 - 2022-10-31

Läsåret 2021/2022

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård (DO0121-20033)

2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård (DO0121-10082)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård (DO0121-20046)

2020-11-02 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård (DO0121-10099)

2020-08-31 - 2020-11-01

Kursplan

DO0121 Djuromvårdnad vid intensiv- och akutsjukvård, 7,5 Hp

Intensive– and emergency care in veterinary nursing

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Obligatoriska moment 2,5 0102
Skriftlig examination 5,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 90 hp inom djuromvårdnad, varav 30 hp Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten kunskaper om intensiv- och akutsjukvård för häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur. Kursen syftar även till att ge studenten övergripande försöksdjurskunskap.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för omvårdnad samt identifiera avvikelser och föreslå åtgärder inom intensiv- och akutsjukvård av neonatala, unga och äldre djur samt vid olika sjukdomstillstånd,

- redogöra för och motivera triagering, användning av medicinteknisk utrustning samt ansvara för övervakning av djur inom intensiv- och akutsjukvård,

- tolka, identifiera avvikelser samt föreslå åtgärder vid preliminär bedömning av blodprovresultat inom intensiv- och akutsjukvård,

- föreslå och motivera val av vätsketerapi vid intensiv- och akutsjukvård,

- reflektera kring etiska och djurskyddsmässiga frågeställningar inom intensiv- och akutsjukvård,

- redogöra för gällande lagstiftning inom försöksdjursvetenskap och diskutera etiska frågeställningar i försöksdjursverksamhet.

Innehåll

Genom föreläsningar, problembaserad undervisning och obligatoriska moment såsom seminarier och praktiska övningar undervisas intensiv- och akutsjukvård för häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur. I kursen beskrivs olika behandlingsstrategier samt omvårdnadsbehov inom intensiv- och akutsjukvård och studenten övar vetenskapligt förhållningssätt till djuromvårdnad. I kursen ingår försöksdjurskunskap och studenten ges möjlighet till kunskap och insikt i ämnet, inklusive hur de 3 R:en (Replace, Reduce och Refine) kan tillämpas, genom föreläsningar och diskussioner.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Undervisningen kommer främst att ske på svenska, men vissa föreläsningar samt kurslitteratur kommer att vara på engelska.

Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i SLU:s utbildningshandbok.För studenter inom Djursjukskötare – kandidatprogram och djursjukskötarprogrammet uppfylls förkunskapskravet av kursen DO0081 och en av kurserna DO0082 eller DO0110, DO0112 och DO0115.Förkunskapskravet till kursen uppfylls av den som har en tvåårig djursjukvårdarexamen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0079, DO0072, DO0089, DO0117

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0121 Anmälningskod: SLU-20127 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 50%