Ny sökning
DO0123

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för DO0123

Läsåret 2021/2022

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad (DO0123-40028)

2022-03-24 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad (DO0123-40029)

2021-03-24 - 2021-06-06

Kursplan

DO0123 Arbetsledning och kommunikativ kompetens inom djuromvårdnad, 7,5 Hp

Supervising work and Communicative Competence within veterinary nursing

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Arbetsledning 3,5 0102
Kommunikativ kompetens 4,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 90 hp inom djuromvårdnad varav 30 hp i sjukvårdslära och verksamhetsförlagd utbildning.

Mål

Syftet med kursen är att utveckla studentens förmåga i kommunikation och rådgivning samt ge kunskap om vad som krävs för att kunna fullgöra arbetsuppgifter som arbetsledare inom djursjukvården.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- förklara kommunikationsvetenskapliga teorier, med fokus på kommunikation inom djurens hälso- och sjukvård,

- beskriva förutsättningar och begränsningar för effektiv kommunikation, identifiera problem som kan uppkomma vid kommunikation inom djurens hälso- och sjukvård med fokus på rollen som kommunikatör och rådgivare samt föreslå och motivera lösningar på dessa problem,

- planera och strukturera rådgivningsinsatser i kommunikation med djurägare,

- redogöra för teorier, modeller och begrepp som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang,

-översiktligt redogöra för och tillämpa lagar och författningar som berör arbetsrätt och arbetarskydd inom djurens hälso- och sjukvård,

- beskriva för innebörden av basala ekonomiska begrepp,

- reflektera kring olika arbetsuppgifter inklusive kvalitetssäkring som en arbetsledare eller medarbetare i ett arbetslag inom djurens hälso- och sjukvård ska kunna utföra, samt identifiera de problem som kan behöva hanteras och föreslå och motivera lösningar på dessa problem.

Innehåll

Vid föreläsningar, obligatoriska övningar och problembaserad undervisning behandlas grundläggande teoretiska perspektiv och former för kommunikation och rådgivning. Vid övningar prövas och diskuteras olika samtalsmetoder. Studenten planerar en rådgivningsinsats samt tränar på förmågan att kritiskt reflektera över olika arbetssätt och betydelsen av kommunikativ kompetens. I kursen ingår undervisning om organisationsstrukturer, grundläggande företagsekonomi och arbetsledande funktioner samt arbetsmiljölagstiftning. Studenten tränar på att reflektera, ur ett vetenskapligt synsätt, över hur rutiner kan utarbetas för att kvalitetssäkra det dagliga arbetet inom djursjukvård.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig tentamen, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Undervisningen kommer främst att ske på svenska, men vissa föreläsningar samt kurslitteratur kommer att vara på engelska.

Generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning finns i regelsamling för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid SLU.

Förkunskapskravet uppfylls även av den som har en tvåårig djursjukvårdarexamen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0090, DO0095

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0123 Anmälningskod: SLU-40118 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 50%