Ny sökning
DO0125

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1

Välkommen till Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DoDoS 1)

Under vårterminen med början den 18 februari så kommer ni att läsa två kurser parallellt, DoDoS 1 tillsammans med kursen Färdighetsträning av kliniska moment (Praktiska kursen - DO0126).
Litteraturlistan gäller för båda dessa kurser och innehåller många böcker som kan komma till använding även senare under er utbildning.

Det preliminära schema som finns utlagt avser endast DoDoS 1, vilket innebär att övrig tid är schemalagt för Praktiska kursen.
För att få en helhetsbild, se det kombinerade schemat som kommer att finnas utlagt på kursernas Canvassidor.
Observera också att schemat kan komma att ändras p.g.a. pandemin och rådande restriktioner.

Senast vid kursstart kommer kursens betygskriterier att finnas under "Betygskriterier".

Allt kursmaterial kommer, under kursens gång, att läggas ut på kursens Canvassida, dit ni kommer att bli inbjudna inom de närmast två veckorna.

Vänliga hälsningar

Ann Hammarberg
Kursledare DoDoS 1

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

DO0125 Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1, 15,0 Hp

Veterinary nursing in animal healthcare 1

Kursplan fastställd

2020-11-12

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig examination, del 1 6,50 1002
Skriftlig examination, del 2 6,50 1003
Läkemedelsberäkning 1,00 1004
Obligatoriska moment 1,00 1005

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

15 hp djuromvårdnad.

Mål

Syftet med kursen är att förbereda studenten inför det kliniska arbetet inom djurens hälso- och sjukvård med fokus på häst, hund, katt och i liten omfattning exotiska sällskapsdjur.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- beskriva vanligt förekommande sjukdomar i vissa organsystem samt omvårdnadsbehov vid dessa,
- förklara principer för sårvård och -bedömning,
- redogöra för grundläggande genetiska begrepp samt översiktligt beskriva principer och lagstiftning för avelsarbete,
- redogöra för basal pediatrik,
- redogöra för basal vårdhygien,
- redogöra översiktligt för farmakologi, farmakokinetik samt inom djursjukvården tillämpa grundläggande nomenklatur och huvuddragen i läkemedelsförfattningar,
- redogöra för läkemedelshantering och -administrering,
- redogöra för gällande lagstiftning avseende intygs- och journalskrivning.

Innehåll

Genom föreläsningar och obligatoriska seminarier och problembaserad undervisning tränas studenten i att identifiera omvårdnadsbehov vid sjukdomstillstånd samt introduceras i omvårdnadsteori, patientsäkerhet- och kvalitetsarbete inom djuromvårdnad. Kursen omfattar patologi och särskilda omvårdnadsbehov i följande organsystem; cirkulations-, respirations-, urin-, reproduktions- och lymfoida organ, hud samt nervsystem inklusive sinnesorgan. I kursen klargörs principer för sårvård och sårbedömning. Journal- och intygsskrivning tränas under ett obligatoriskt seminarium. Kursen tar upp svensk vaccinationspolicy och vanligt förekommande infektionssjukdomar. Övriga områden som kursen omfattar är pediatrisk omvårdnad av häst, hund och katt, basal vårdhygien, genetisk terminologi och farmakologi, vätsketerapi, hantering och administrering av läkemedel samt läkemedelsräkning. Övergripande lagstiftning knuten till kursmålen berörs.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänd skriftlig tentamen i läkemedelsräkning.
Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Praktiska moment färdighetstränas i kursen Färdighetsträning av kliniska moment, 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0081, DO0100, DO0110, DO0112

Betygskriterierna finns under fliken "Litteraturlista".

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39965 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0125 Anmälningskod: SLU-30084 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 65%