Ny sökning
DO0125

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för DO0125

Läsåret 2021/2022

Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1 (DO0125-30084)

2022-02-18 - 2022-06-05

Kursplan

DO0125 Djuromvårdnad inom djurens hälso- och sjukvård 1, 15,0 Hp

Veterinary nursing in animal healthcare 1

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Skriftlig examination, del 1 6,5 0102
Skriftlig examination, del 2 6,5 0103
Läkemedelsberäkning 1,0 0104
Obligatoriska moment 1,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

15 hp djuromvårdnad.

Mål

Syftet med kursen är att förbereda studenten inför det kliniska arbetet inom djurens hälso- och sjukvård med fokus på häst, hund, katt och i liten omfattning exotiska sällskapsdjur.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- beskriva vanligt förekommande sjukdomar i vissa organsystem samt omvårdnadsbehov vid dessa,

- förklara principer för sårvård och -bedömning,

- redogöra för grundläggande genetiska begrepp samt översiktligt beskriva principer och lagstiftning för avelsarbete,

- redogöra för basal pediatrik,

- redogöra för basal vårdhygien,

- redogöra översiktligt för farmakologi, farmakokinetik samt inom djursjukvården tillämpa grundläggande nomenklatur och huvuddragen i läkemedelsförfattningar,

- redogöra för läkemedelshantering och -administrering,

- redogöra för gällande lagstiftning avseende intygs- och journalskrivning.

Innehåll

Genom föreläsningar och obligatoriska seminarier och problembaserad undervisning tränas studenten i att identifiera omvårdnadsbehov vid sjukdomstillstånd samt introduceras i omvårdnadsteori, patientsäkerhet- och kvalitetsarbete inom djuromvårdnad. Kursen omfattar patologi och särskilda omvårdnadsbehov i följande organsystem; cirkulations-, respirations-, urin-, reproduktions- och lymfoida organ, hud samt nervsystem inklusive sinnesorgan. I kursen klargörs principer för sårvård och sårbedömning. Journal- och intygsskrivning tränas under ett obligatoriskt seminarium. Kursen tar upp svensk vaccinationspolicy och vanligt förekommande infektionssjukdomar. Övriga områden som kursen omfattar är pediatrisk omvårdnad av häst, hund och katt, basal vårdhygien, genetisk terminologi och farmakologi, vätsketerapi, hantering och administrering av läkemedel samt läkemedelsräkning. Övergripande lagstiftning knuten till kursmålen berörs.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänd skriftlig tentamen i läkemedelsräkning.

Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Praktiska moment färdighetstränas i kursen Färdighetsträning av kliniska moment, 7,5 hp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0081, DO0100, DO0110, DO0112

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 39965 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0125 Anmälningskod: SLU-30179 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 65%