Ny sökning
DO0127

Vårdhygien

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Andra kursvärderingar för DO0127

Läsåret 2021/2022

Vårdhygien (DO0127-10083)

2021-08-30 - 2021-09-29

Kursplan

DO0127 Vårdhygien, 7,5 Hp

Hygiene in Veterinary Nursing

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
OSCE 2,0 0102
Antrozoologi 0,5 0103
Obligatoriska moment 2,0 0104
Skriftlig tentamen 3,0 0105

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

45 hp djuromvårdnad varav 3 hp mikrobiologi.

Mål

Syftet med kursen är att ge studenten kvalificerad kunskap i vårdhygieniska rutiner.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för principer för vårdhygienarbete som syftar till att förebygga och hantera vårdrelaterade infektioner,

- redogöra för hantering av farligt avfall på ett hållbart sätt,

- tillämpa praktiska färdigheter i vårdhygien,

- redogöra för metoder för rengöring, desinficering, sterilisering och underhåll av instrument och utrustning inom djursjukvården,

- utvärdera vårdhygienplaner baserat på gällande föreskrifter,

- redogöra för grunderna i interaktionen mellan djur och människa i djursjukvårdande sammanhang.

Innehåll

Genom föreläsningar, problembaserad undervisning samt obligatoriska seminarier undervisas principer för hantering av farligt avfall, hygienarbete, utvärdering av vårdhygienplaner samt hygienrutiner gällande personal, patienter och utrustning. Hållbarhetsperspektiv är centralt i kursen. Etologisk och antrozoologisk tillämpning inom djursjukvården med fokus på det sjuka djurets beteende och behov undervisas genom föreläsning och ett obligatoriskt seminarium. Genom demonstrationer och praktiska övningar, där vissa övningar sker på attrapper och/eller levande djur, tränas studenten i följande: klippning, förtvätt och steriltvätt av ett operationsområde, preoperativ handtvätt och desinfektion, påtagning av operationsrock och sterila handskar samt rengöring och desinfektion av utrustning inom djursjukvården.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig examination, godkänd praktisk examination, samt godkänt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0084, DO0094, DO0099, DO0118, DO0124

Betygskriterier

DO0127 Vårdhygien 7,5 hp
Bilaga till kursplan
Lärandemål: Efter genomgången kurs ska studenten kunna
Lärandemål 1 Lärandemål 2 Lärandemål 3 Lärandemål 4 Lärandemål 5 Lärandemål 6
redogöra för principer för vårdhygienarbete som syftar till att förebygga och hantera vårdrelaterade infektioner redogöra för hantering av farligt avfall på ett hållbart sätt tillämpa praktiska färdigheter i vårdhygien redogöra för metoder för rengöring, desinficering, sterilisering och underhåll av instrument och utrustning inom djursjukvården utvärdera vårdhygienplaner baserat på gällande föreskrifter redogöra för grunderna i interaktionen mellan djur och människa i djursjukvårdande sammanhang
Betygskriterier: Studenten
Betyg LM 1 LM 2 LM 3 LM 4 LM 5 LM 6
G redogör för principer för vårdhygienarbete som syftar till att förebygga och hantera vårdrelaterade infektioner redogör för hantering av farligt avfall på ett hållbart sätt tillämpar praktiska färdigheter i vårdhygien redogör för metoder för rengöring, desinficering, sterilisering och underhåll av instrument och utrustning inom djursjukvården utvärderar vårdhygienplaner baserat på gällande föreskrifter redogör för grunderna i interaktionen mellan djur och människa i djursjukvårdande sammanhang
Examinationsformer för de olika lärandemålen:
Lärandemål 1 Lärandemål 2 Lärandemål 3 Lärandemål 4 Lärandemål 5 Lärandemål 6
Hemtentamen, posterpresentation och seminarium Hemtentamen, posterpresentation och seminarium OSCE Hemtentamen, seminarium Seminarium Seminarium

Litteraturlista

Kursen har ingen obligatorisk litteratur men följande böcker kan vara användbara:

Caveney, L., Jones, B. & Ellis, K. (2012). Veterinary Infection Prevention and Control. Chichester: Wiley-Blackwell. ISBN: 9780813815343.

Ericson, E., Ericson, T. & Kan, B. (red) (2018). *Klinisk mikrobiologi: infektioner, immunologi, vårdhygien. *Stockholm: Liber. ISBN: 9789147106660.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0127 Anmälningskod: SLU-10215 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%