Ny sökning
DO0129

Djuromvårdnadens grunder

DO0129 Djuromvårdnadens grunder, 7,5 Hp

Basic Veterinary nursing

Kursplan fastställd

2021-11-16

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav (G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1)

Mål

Syftet med kursen är att introducera studenten till djuromvårdnad som ett vetenskapligt ämne och yrkesrollen som djursjukskötare.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- redogöra för djursjukskötarprofessionens och djuromvårdnadens grunder och begrepp, och beskriva basala omvårdnadsbehov,
- med korrekt terminologi och på grundläggande nivå redogöra för friska djurs beteende samt djurhållning och hantering gällande djurslagen häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur,
- praktiskt tillämpa färdigheter i hantering av hund och häst,
- översiktligt redogöra för etikens grundläggande begrepp och applicera dessa på etiska problem inom djuromvårdnad,
- redogöra för grundläggande lagstiftning gällande djurhälsopersonal, djurhållning och djurhantering,
- söka, bearbeta, kritiskt granska samt förmedla vetenskaplig information i tal och skrift.

Innehåll

I kursen introduceras studenten i djursjukvårdens omvårdnadsprocess. Studenten får en inblick i etologiska grundbegrepp samt friska djurs naturliga beteende hos i kursmålen angivna djurslag. Etiska teorier och förhållningssätt presenteras på en grundläggande nivå. Genom att under kursen bearbeta vetenskaplig litteratur och redovisa resultatet ökar studenten sin insikt om vikten av att bedriva evidensbaserad djuromvårdnad.  
Genom föreläsningar, gruppövningar och obligatoriskt seminarium behandlas etiska problemställningar vid djurhållning. Via studiebesök får studenten ytterligare inblick i yrkesrollen som djursjukskötare.
I djurhanteringen ingår övningar med levande djur där även ergonomi och säkerhet ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0080, DO0096, DO0106, DO0111
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Djursjukskötarprogrammet Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0129 Anmälningskod: SLU-10216 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för kliniska vetenskaper Studietakt: 100%