Ny sökning
DO0129

Djuromvårdnadens grunder

Information från kursledaren

Varmt välkomna till Djuromvårdnadens grunder, den första kursen på djursjukskötarprogrammet!

Ni hittar ett preliminärt schema om ni klickar på ikonen till höger.

Under fliken Litteraturlista finns en lista över rekommenderad litteratur till kursen. Observera att ingen litteratur är obligatorisk, och ni väljer själva om ni vill köpa någon litteratur. De rekommenderade böckerna finns också att låna på Ultunabiblioteket.

Kursen kommer huvudsakligen ges på campus, men några moment kommer att ges digitalt via Zoom (se schema). Zoomlänkar kommer att finnas i kursens digitala kursrum på lärplattformen Canvas. Där kommer det också läggas upp åhörarkopior till föreläsningar, information om gruppindelningar etc. Se https://student.slu.se/studier/nystudent/ för information om vad du behöver göra för att komma igång med ditt studentkonto och våra digitala system! Aktivera gärna ditt studentkonto så snart som möjligt.

Kursledare för kursen är Sara Oltegen, som nås på sara.oltegen@slu.se fr.o.m. 3 augusti. Om frågor av akut art uppstår innan dess kontaktas lämpligen Utbildningsservice på us-dss@slu.se, som vid behov kan hänvisa er vidare.

Vi ser fram emot att träffa er!

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-09-21 och 2022-10-12

Kursplan

DO0129 Djuromvårdnadens grunder, 7,5 Hp

Basic Veterinary nursing

Ämnen

Djuromvårdnad

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Praktisk djurhantering 0,5 0102
Vetenskaplig och grundläggande djuromvårdnad 7,0 0103

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Naturkunskap 2 (kan ersättas av Bi 1)

Mål

Syftet med kursen är att introducera studenten till djuromvårdnad som ett vetenskapligt ämne och yrkesrollen som djursjukskötare.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- redogöra för djursjukskötarprofessionens och djuromvårdnadens grunder och begrepp, och beskriva basala omvårdnadsbehov,

- med korrekt terminologi och på grundläggande nivå redogöra för friska djurs beteende samt djurhållning och hantering gällande djurslagen häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur,

- praktiskt tillämpa färdigheter i hantering av hund och häst,

- översiktligt redogöra för etikens grundläggande begrepp och applicera dessa på etiska problem inom djuromvårdnad,

- redogöra för grundläggande lagstiftning gällande djurhälsopersonal, djurhållning och djurhantering,

- söka, bearbeta, kritiskt granska samt förmedla vetenskaplig information i tal och skrift.

Innehåll

I kursen introduceras studenten i djursjukvårdens omvårdnadsprocess. Studenten får en inblick i etologiska grundbegrepp samt friska djurs naturliga beteende hos i kursmålen angivna djurslag. Etiska teorier och förhållningssätt presenteras på en grundläggande nivå. Genom att under kursen bearbeta vetenskaplig litteratur och redovisa resultatet ökar studenten sin insikt om vikten av att bedriva evidensbaserad djuromvårdnad.  

Genom föreläsningar, gruppövningar och obligatoriskt seminarium behandlas etiska problemställningar vid djurhållning. Via studiebesök får studenten ytterligare inblick i yrkesrollen som djursjukskötare.

I djurhanteringen ingår övningar med levande djur där även ergonomi och säkerhet ingår.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig tentamen. Godkänt deltagande i obligatoriska moment samt muntlig och skriftlig redovisning i samband med seminarium.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

-

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: DO0080, DO0096, DO0106, DO0111

Betygskriterier

Lärandemål 1. Studenten redogör för djursjukskötarprofessionens och djuromvårdnadens grunder och begrepp samt beskriver basala omvårdnadsbehov.

För godkänt krävs: Godkänd skriftlig examination.

Lärandemål 2. Studenten redogör för friska djurs beteende, med korrekt terminologi, samt djurhållning och hantering gällande djurslagen häst, hund, katt och exotiska sällskapsdjur.

För godkänt krävs: Godkänd praktisk examination i hantering av häst och hund. Godkänd skriftlig examination. Aktivt deltagande i seminarium (Etologi-lagstiftning-etik).

Lärandemål 3. Studenten redogör översiktligt för etikens grundläggande begrepp och applicerar dessa på etiska problem inom djuromvårdnad.

För godkänt krävs: Aktivt deltagande i seminarium (Etologi-lagstiftning-etik).

Lärandemål 4. Studenten redogör för grundläggande lagstiftning gällande djurhälsopersonal, djurhållning och djurhantering.

För godkänt krävs: Godkänd skriftlig examination (gäller enbart lagstiftning gällande djurhälsopersonal). Aktivt deltagande i seminarium (Etologi-lagstiftning-etik).

Lärandemål 5. Studenten söker, bearbetar, kritiskt granskar samt förmedlar vetenskaplig information i tal och skrift.

För godkänt krävs: Godkänd inlämningsuppgift kritiskt tänkande. Aktivt deltagande i seminarium (Vetenskaplighet).

Litteraturlista

**BSAVA Textbook of Veterinary Nursing. **6. ed. Gloucester: British Small Animal Veterinary Association

Cooper, B., Mullineaux, E. & Turner, L. (2020)

ISBN: 9781910443392

Denna bok finns inläst för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Coumbes Equine Veterinary Nursing, 2nd ed.

Coumbe, K (2012)

ISBN: 9780470656556

Denna bok finns inläst för studenter med läs- och skrivsvårigheter. Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

**BSAVA Manual of Exotic Pet and Wildlife Nursing. **Gloucester: British Small Animal Veterinary Association

Varga, M., Lumbis, R. & Gott, L. (EDT) (2012)

ISBN: 9781905319350

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Low Stress Handling Restraint and Behavior Modification of Dogs & Cats

Yin, S. (2009)

ISBN: 9780964151840

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

The Pet-friendly veterinary practice: A guide for practioners. Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195561614000114?via%3Dihub

Herron, M. E. & Shreyer, T. (2014)

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

The ethology of domestic animals: an introductory text

Jensen, P. (2017)

ISBN : 9781786391650

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Studietekniktips, SLU Studierservice

https://student.slu.se/studieservice/studiestod/studieteknik/

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Språkverkstad, SLU Studieservice

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/skriv-och-sprakhjalp/om-sprakverkstaden/

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Skriva och referera, SLU Biblioteket

https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/?menu=open

SLU Bibliotek https://www.slu.se/site/bibliotek/

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Skrivguiden

http://skrivguiden.se/

Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå universitet

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Medicinsk ordbok. Belfrag förlag.

http://medicinskordbok.se/

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Latinsk ordlista (pdf-fil)

SLU Inst. för anatomi, fysiologi och biokemi (rev. 1999).

Tillgänglig från kursstart. Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Medicinska ord. 7:e upplagan. Studentlitteratur AB.

Lundh, B. & Malmquist, J. (2020).

ISBN: 9789144138251

Litteraturlistan utgörs av tips på litteratur och är således inte obligatorisk. Den litteratur som finns angiven står utan inbördes rangordning.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Djuromvårdnad
Kurskod: DO0129 Anmälningskod: SLU-10216 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Kliniska vetenskaper Studietakt: 100%