Ny sökning
EX0724

Examensarbete i energisystem

Examensarbete på 30hp genomförs inom civilingenjörsprogrammet i energisystem som en avslutning på utbildningen. Där ska studenten visa att han eller hon med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt kan planera och genomföra ett projektarbete på egen hand inom givna tidsramar. Studenten ska visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsad del av programmets verksamhetsområde och det ingår också att redovisa arbetet både skriftligt och muntligt vid ett seminarium. Vidare ska studenten opponera på en annan students text och muntliga presentation.

Information från kursledaren

För information om kurs se länk
Examensarbete i energisystem

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0724

Läsåret 2022/2023

Examensarbete i energisystem (EX0724-10060)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Examensarbete i energisystem (EX0724-30181)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Examensarbete i energisystem (EX0724-10208)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Examensarbete i energisystem (EX0724-30221)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Examensarbete i energisystem (EX0724-10236)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Examensarbete i energisystem (EX0724-30178)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Examensarbete i energisystem (EX0724-10184)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Examensarbete i energisystem (EX0724-30239)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Examensarbete i energisystem (EX0724-10279)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Examensarbete i energisystem (EX0724-10148)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan

EX0724 Examensarbete i energisystem, 30,0 Hp

Degree Project in Energy Systems Engineering

Ämnen

Teknik

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Teknik 30,0 0402

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

240 hp inom civilingenjörsprogrammet i energisystem

Mål

Syftet med examensarbetet är att förbereda studenten för att kunna arbeta som ingenjör med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt.Efter godkänd kurs ska studenten kunna

- identifiera och formulera tekniska problem

- med ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt förhållningssätt självständigt planera och genomföra en uppgift inom givna tidsramar

- söka, sammanställa och använda relevant litteratur

- visa på fördjupade kunskaper inom en avgränsad del av programmets verksamhetsområde

- redogöra och argumentera för sina resultat på ett klart och korrekt språk, både muntligt och skriftligt och för olika målgrupper

- ge konstruktiv kritik på andras texter.

Innehåll

I examensarbetet ska studenten behandla och redovisa en uppgift som ska vara relevant för det civilingenjörsprogram som studenten ska examineras från. Uppgiften ska vara så vald att kunskaper från tidigare kurser kan tillämpas, men också breddas och fördjupas genom att studenten får söka och tillgodogöra sig ny kunskap nödvändig för att utföra arbetet. Omfångsmässigt ska uppgiften vara anpassad för att kunna lösas och redovisas inom given tidsram.För att uppnå målen behöver studenten under kursens gång

- självständigt, men under handledning, kunna avgränsa ett tekniskt problem, undersöka detta, tolka och värdera resultaten samt presentera arbetet muntligt och skriftligt

- kunna söka, värdera och sammanställa information och kunskap relevant för det valda problemet

- aktivt delta i seminarier eller om möjligt annan verksamhet som finns på den arbetsplats där arbetet utförs

- kommentera samt skriftligt och muntligt ge konstruktiv kritik (opponera) på andra studenters texter och muntliga presentationer.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av examensarbetet (se Övriga upplysningar). Muntlig och skriftlig opposition på ett annat examensarbete (normalt inom samma program), alternativt en motsvarande uppgift definierad av examinator.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Riktlinjer för examensarbete finns tillgängliga på www.teknat.uu.se/.Det skriftliga arbetet ska plagiatgranskas, och publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon).

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för civilingenjörsprogrammet i energisystem

Betygskriterier

Betygsskala: Godkänd icke-godkänd

Mer information: Examensarbete i energisystem

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Teknik
Kurskod: EX0724 Anmälningskod: SLU-30068 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%