Ny sökning
EX0728

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete

För att bli antagen till kursen ska du ha valt ett uppsatsämne och fått en handledare. Kursen innehåller gemensamma föreläsningar och seminarier som behandlar presentationsteknik, informationssökning och vetenskapsteori. Detta tillämpar du sedan i din uppsats, och när du presenterar ditt arbete för de andra studenterna och lärarna. Vid kursens slut ska du presentera ditt arbete i ett slutseminarium och du ska också genomföra en opposition på en annan students arbete.Det skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0728-50086 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0728

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-50010)

2023-06-06 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-30074)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-10068)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-30292)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-10340)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-50074)

2021-06-07 - 2021-10-31

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-30244)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-10265)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-50034)

2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-30125)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-10127)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-30104)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-10116)

2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete (EX0728-10032)

2017-08-28 - 2018-01-14

Kursplan och övrig information

Kursplan

EX0728 Självständigt arbete i markvetenskap - magisterarbete, 30,0 Hp

Independent project/degree project in Soil Science

Ämnen

Markvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 30,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamenAvancerad nivå (A1E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

För studenter antagna före 1 juli 2007

Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp inom huvudområdet markvetenskap. I huvudområdet ska 30 hp kurser grundnivå G2F ingå. Kunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 2B och Engelska A.För studenter antagna efter 1 juli 2007

Godkänt självständigt arbete (15 hp) på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs i markvetenskap med fördjupningsnivå A1N ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Kunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 2 och Engelska A/Engelska 5.

Mål

Studenten ska genom det självständiga arbetet fördjupa sin kunskaper inom området.

Efter genomgången kurs skall studenten kunna

- självständigt identifiera och formulera frågeställningar

- självständigt planera och genomföra en kvalificerad undersökning samt kunna bedöma resultatet i ett relevant sammanhang

- självständigt söka, värdera, sammanställa och kritiskt tolka relevant information för att lösa ett problem

- muntligt och skriftligt redovisa och diskutera resultat i en form som passar vald målgrupp

- göra populärvetenskapliga sammanfattningar

- ge konstruktiv kritik på andras texter och presentationer

Innehåll

Huvuddelen av kursen består av ett självständigt arbete som skall resultera i en skriftlig och muntlig redovisning, inklusive en populärvetenskaplig sammanfattning.

Arbetet redovisas muntligt vid en offentlig redovisning under former som bestäms vid respektive institution.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning samt godkänd opposition.
- Examinatorn har, om det finns skäl och är möjligt, rätt att ge en kompletteringsuppgift till den student som inte blivit godkänd på en examination.
- Om studenten har ett beslut från SLU om riktat pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, kan examinatorn ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan läggs ned, ska SLU besluta om övergångsbestämmelser för examination av studenter, som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar


- Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle, som studenten blivit antagen till och registrerad på.
- Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningshandboken.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och granskas i SLU:s elektroniska system för plagiatgranskning.

För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution om frågeställning och handledare för arbetet.

Vägledning i informationssökning, vetenskapligt skrivande och muntlig framställning erbjuds genom SLU-bibliotekets resurser. För eventuella programspecifika anvisningar hänvisas till bilaga 3 i utbildningsplanen för respektive program (gäller för studenter antagna efter 1 juli 2007).

Arbetet kan även skrivas på engelska om studenten har förkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6. Om arbetet skrivs på engelska kan undantag medges från grundläggande behörighet i svenska efter ansökan i samband med anmälan.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Mark och miljö

Medansvariga:

Institutionen för ekologi Institutionen för molekylära vetenskaper Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för agronomprogrammet - mark/växt
Ersätter: EX0429

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå (A1E)
Ämne: Markvetenskap
Kurskod: EX0728 Anmälningskod: SLU-50086 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Mark och miljö Studietakt: 100%