Ny sökning
EX0732

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

På den här kursen är Canvassidan ersatt med en gemensam kurshemsida för alla självständigt-arbete-kurser: https://internt.slu.se/nj-exjobb

På den webbsidan finns en guide om hur det går till att genomföra ett självständigt arbete. Läs och följ den!

Det kommer att vara en frivillig introduktion kl.13:00 den 17 januari 2022, i rum Biosfären som ligger i markplan i MVM-huset (bortom personalmatsalen).

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för EX0732

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-50082) 2022-06-06 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-10311) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-50079) 2021-06-07 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-30274) 2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-10306) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-30187) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-10194) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-30161) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-30162) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-10284) 2018-09-03 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Självständigt arbete i biologi - magisterarbete (EX0732-10144) 2017-08-28 - 2018-01-14

EX0732 Självständigt arbete i biologi - magisterarbete, 30,0 Hp

Independent project/degree project in Biology

Kursplan fastställd

2019-05-22

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen (A1E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

För studenter antagna före 1 juli 2007
Kunskaper motsvarande 180 hp varav 90 hp inom huvudområdet biologi. I huvudområdet ska 30 hp kurser grundnivå G2F ingå. Kunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 2B och Engelska A.

För studenter antagna efter 1 juli 2007
Godkänt självständigt arbete (15 hp) på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs i biologi med fördjupningsnivå A1N ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Kunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 2 och Engelska A/Engelska 5.


Mål

Studenten ska genom det självständiga arbetet fördjupa sina kunskaper inom området.
Efter genomgången kurs skall studenten kunna
- självständigt identifiera och formulera frågeställningar
- självständigt planera och genomföra en kvalificerad undersökning samt kunna bedöma resultatet i ett relevant sammanhang
- självständigt söka, värdera, sammanställa och kritiskt tolka relevant information för att lösa ett problem
- muntligt och skriftligt redovisa och diskutera resultat i en form som passar vald målgrupp
- göra populärvetenskapliga sammanfattningar
- ge konstruktiv kritik på andras texter och presentationer

Innehåll

Huvuddelen av kursen består av ett självständigt arbete som skall resultera i en skriftlig och muntlig redovisning, inklusive en populärvetenskaplig sammanfattning.
Arbetet redovisas muntligt vid en offentlig redovisning under former som bestäms vid respektive institution.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig och muntlig redovisning samt godkänd opposition.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och granskas i SLU:s elektroniska system för plagiatgranskning.
För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution om frågeställning och handledare för arbetet.
Vägledning i informationssökning, vetenskapligt skrivande och muntlig framställning erbjuds genom SLU-bibliotekets resurser. För eventuella programspecifika anvisningar hänvisas till bilaga 3 i utbildningsplanen för respektive program (gäller för studenter antagna efter 1 juli 2007).
Arbetet kan även skrivas på engelska om studenten har förkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6. Om arbetet skrivs på engelska kan undantag medges från grundläggande behörighet i svenska efter ansökan i samband med anmälan.Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för vatten och miljö
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för växtproduktionsekologi
Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för agronomprogrammet - mark/växt
Biologiområde: Övriga biologikurser
Ersätter: EX0419

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - mark/växt (270 hp) Agronomprogrammet (antagna före 1 juli 2007) Bioteknologiprogrammet Naturresursprogrammet - biologi och mark Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Biologi
Kurskod: EX0732 Anmälningskod: SLU-30272 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för vatten och miljö Studietakt: 100%