Ny sökning
EX0855

Självständigt arbete i Biologi, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Välkomna till morgondagens kursintroduktion kl 0915 - 1200

OBS OBS OBS ny Zoom länk som gäller

Lotta Nordmark is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Kandidat introduktion

Time: Mar 24, 2021 09:00 AM Stockholm

Join Zoom Meeting

https://slu-se.zoom.us/j/67329256134

Meeting ID: 673 2925 6134

Passcode: Kandidat

One tap mobile

+46844682488,,67329256134#,,,,*47882017# Sweden

+46850163827,,67329256134#,,,,*47882017# Sweden

Dial by your location

+46 8 4468 2488 Sweden

+46 8 5016 3827 Sweden

+46 8 5050 0828 Sweden

+46 8 5050 0829 Sweden

+46 8 5052 0017 Sweden

+46 850 539 728 Sweden

Meeting ID: 673 2925 6134

Passcode: 47882017

Find your local number: https://slu-se.zoom.us/u/cbpu191DWJ

Join by SIP

67329256134@109.105.112.236

67329256134@109.105.112.235

Join by H.323

109.105.112.236

109.105.112.235

Meeting ID: 673 2925 6134

Passcode: 47882017

Processing of personal data at SLU

https://www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data/

About Zoom - for SLU students

https://student.slu.se/en/study-support/emergencies-and-incidents/information-about-the-coronavirus/study/

About Zoom - for SLU staff

https://www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data/

För att skapa bättre förutsättningar för er studenter att förberedda er inför ert självständiga arbete i period 4 kommer vi genomföra två informationstillfällen inför kursstart. Detta för att ni ska ha möjlighet att närvara vid ett av dem. Ni har också möjlighet att diskutera ämne för ert arbete mm vid detta tillfälle. Den 12 Mars kl 14-16 Lokal: Zoom, 17 Mars kl 13- 15 Lokal: Zoom Vi kommer att gå igenom arbetsplan* inkl. tidsplan och projektplan samt rutiner; Vem ansvara för vad inom kursen. Är det så att ni inte har möjlighet att närvar vid något av de tillfällen som ges, hör av er för inbokning av ett alternativt tillfälle.

* = ligger i litteraturfliken

Med vänliga hälsningar Lotta Nordmark

Kursansvarig 040 41 53 77

Zoom inbjudan till den 12 mars kl 14-16 https://slu-se.zoom.us/j/65229390754 passcode: 041881

Zoom inbjudan till den 17 mars kl 13-15 https://slu-se.zoom.us/j/61084692651 passcode: 720848

Kursintroduktion den 24 mars kl 13.15 https://slu-se.zoom.us/j/66145423561 passcode: 074326

Kursvärderingen är avslutad

EX0855-40064 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0855

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-OM107) 2021-11-02 - 2022-03-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20056) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-OM064) 2021-11-02 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30161) 2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40107) 2020-03-25 - 2020-08-30

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30208) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40106) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30207) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20114) 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40112) 2019-03-26 - 2019-09-01

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30177) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-40111) 2019-03-26 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-30176) 2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Biologi, G2E (EX0855-20126) 2018-11-06 - 2019-01-20

EX0855 Självständigt arbete i Biologi, G2E, 15,0 Hp

Independent project in Biology, G2E

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Biologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen(G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning,
- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats ska tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 15 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Utbildningsnämnden har beslutat att en student vid SLU ska ges 10 timmars handledning för ett självständigt arbete på 15 hp. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för biosystem och teknologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Hortonomprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Biologi
Kurskod: EX0855 Anmälningskod: SLU-40064 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för biosystem och teknologi Studietakt: 65%