Ny sökning
EX0860

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/ .
2020-08-28
Inför första kurstillfället 31/8 kl 9.00
Kursen ske digitalt (zoom) under hösten. Länk och lösenord till kurstillfällena finns i schemat under schemafliken (även utskickat via mail 2020-08-28). Ta med din mobil och den beskrivning av ditt ämnesval som du skickat in till kursledningen till måndagens kurstillfälle. Hälsningar Åsa o Sofia.

2020-08-28
Studiehandledning
Har skickats ut via mail 20200828 till anmälda på kursen.

2020-07-30
Förslag ämnen självständiga arbeten
Hör av dig till kontaktpersonen innan du bestämmer dig och kolla upp att ämnet inte hunnit behandlas i något annat exjobb eller på annat sätt blivit inaktuellt. Vi är oklara över när de flesta förfrågningarna och tipsen kommit in/ Åsa och Sofia) Inkomna vt 2020: Upplevelser och bruk av kyrkogårdar Vill du vara med som exjobbare i ett forskningsprojekt om kyrkogårdar? Då är detta projekt något för dig. I det internationella forskningsprojektet Cemi (Cemteries and crematoria as public spaces of belonging in Europe; a study of migrant and minority cultural inclusion, exclusion, and integration) undersöker vi kyrkogården och krematoriemiljöerna som offentliga platser för social inkludering, uteslutning och integration. Vi är intresserade av hur dessa platser utvecklas, hanteras, används och planeras i multikulturella städer. Vi är särskilt intresserade av gränssnittet mellan majoritets-, etablerade minoritetssamhällen och migranters användning och erfarenhet av sådana miljöer. Din roll som ex-jobbare i detta projekt kan handla om att vara med och organisera en ”community event” t ex öppethusdag på kyrkogården där man har chans att möta besökare på kyrkogården och genom korta samtal med dem samla in information om upplevelser och bruk av platsen. Din roll som ex-jobbare kan också vara att bidra till en utställning om betydelsen av kyrkogårdar. Med ord och bilder är tanken att utställningen ska presentera erfarenheter, reflektioner och bilder från projektet. För mer information om forskningsprojektet Cemi se här: https://cemi-hera.org/. För mer information om exjobbet ta kontakt med Helena.nordh@slu.se eller Carola.Wingren@slu.se. Förortsanalys Den Europeiska landskapskonventionen betonar värdet av vardagslandskapet. Men hur kan vi skildra de värden som kännetecknar de till synes anonyma och standardiserade bostadsområden som etablerades på 1960- och 70-talen? Vari ligger villamattans värden? Vad kan bevaras och vad kan utvecklas eller förtätas, om vi utgår från dagens invånare och deras användning av eller syn på sitt vardagslandskap? Arbetet kan ge ett inlägg i dagens förtätningsdebatt, där områden från 1960- och 1970-talen ofta står i centrum för en omvandling till en mer stadslik karaktär, och där analysen av befintliga värden ofta är ganska bristfällig. Intervjuer och fältstudier som grund för en landskapsanalys är ett möjligt upplägg, men annat material eller metoder kan också användas. Kontakt: Mattias Qviström, Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur Telefon: +4618672528 E-post: mattias.qvistrom@slu.se Stationssamhällets hybridlandskap Stationsnära förtätning (eller transit-oriented development) är idag en mycket inflytelserik planeringsmodell internationellt, med målet att nå den hållbara staden och gynna hållbara transporter. Men med denna modell kommer ett tydligt storstadsideal, som ofta tillämpas i mindre orter. Vad händer om vi istället studerar orternas tidigare historia som stationssamhällen? Kan de ge en annan utgångspunkt för utvecklingen av orternas struktur och karaktär? Flera av dessa orter var någon slags (oavsiktliga) hybrider mellan stad och land: är det något som är intressant att bygga vidare på? Arbetet kräver troligen en hel del historiska studier av en mindre ort, som därefter kan resultera i en ortsanalys. Kontakt: Mattias Qviström, Institutionen för stad och land; Avdelningen för Landskapsarkitektur Telefon: +4618672528 E-post: mattias.qvistrom@slu.se Tidigare förslag: Levande Stockholm Jag har fått en fråga från Stockholms stad, Trafikkontoret, om det finns intresse från våra studenter att arbeta med deras projekt ”Levande Stockholm”. Det är inget ”beställningsjobb”, utan studenterna förutsätts isf jobba självständigt, där de själva formulerar sitt projekt. Om någon är intresserad, be hen höra av sig till mig så förmedlar jag kontakt, och berättar mer. Vänliga hälsningar, Anna Anna Lundvall Landskapsarkitekt LAR/MSA | Landscape architect LAR/MSA Universitetsadjunkt | Lecturer Landskapsarkitektur | Landscape Architecture Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences?? Institutionen för stad och land | Department of Urban and Rural Development? Postadress: Box 7012, 750 07 Uppsala | Postal address: P.O. Box 7012, SE-750 07 Uppsala, SWEDEN? Besöks- och leveransadress: Ulls väg 27, 756 51 Uppsala | Visiting and Delivery address: Ulls väg 27, 756 51 Uppsala Phone: +46 736 95 82 89 anna.lundvall@slu.se www.slu.se/sol | www.slu.se/urd Bostadsgård I vår Bostadsrättsförening Björnringen i Västerhaninge behöver vi förnya och uppdatera våra gårdar. Det handlar om fem gårdar som i princip är lika stora och lika varandra, om ej identiska. De från 1959-1962. Att ge förslag på förnyelse med ökad trivsel, kanske en grillplats per gård, utemöbler, kompletterande buskar som passar i dag, utan att ha glömt bort början av 1960-talet. Hur ska det se ut och vad behövs för att göra detta? För Bfr Björnringen www.bjornringen.se Med vänliga hälsningar Elsa Bexelius agronom 070-6423190 Ringvägen 59 137 31 Västerhaninge ÖH pastorats trädgård i Östervåla Visionen är att vi vill sköta om en teologisk trädgård som gynnar biologisk mångfald, social gemenskap, och församlingens verksamheter på ett sammanflätat sätt. Som ett kretslopp där Jesus visar på Guds skapelse och på den heliga andes kraft i våra liv. Bakom pastorsexpeditionen och församlingshemmet i Östervåla finns en gräsmatta med några träd och stenar som vi skulle vilja utveckla till en trädgård med bibliskt tema. Vi har inte kunskap själva att göra detta, och undrar om en student skulle kunna anta utmaningen att teoretiskt och praktiskt kunna ge oss idéer till fortsatt arbete. Handledare på plats blir prästen Åsa Heiter som tidigare arbetat som universitetsadjunkt på Institutionen för stad och land, Ultuna. Tid: Vår, sommar 2020 Idéer som vi har till trädgården är att den ska på olika sätt kunna visa på bibliska berättelser, till exempel påsken, julen, kvinnan vid Syraks brunn, Jesus som vinstocken, Noas ark, …. Guds rike är som en dold skatt, pärlan man finner i åkern…mfl. Vi är öppna för idéer Om det finns växter som nämns i bibeln som kan trivas i vårt klimat, vore det också intressant. Även pallkragar för odling av snittblommor och kryddor skulle passa. Och bihotell, fågelholkar, mm Exempel på andra församlingar med trädgårdar I Kågedalens församling i Kusmark har de gjort en trädgård utifrån frälsarkransen och bönen. Vi kunde hämta inspiration ifrån dem.Medverkar gör trädgårdsingenjör Anton Sundin, hortonom Maria Sandström och församlingsherde Ulrika Markgren. I Gnesta församling finns en trädgårdsmästare, Anna lindström Sanchez som gjort en kyrk-trädgård I Kirsebergskyrkan odlar man blommor till altaret och grönsaker till sopplunchen. Nu har ett nytt växthus byggts för att kunna utvidga sortimentet. Samtidigt skapar man en vacker mötesplats för församlingsborna.Janne Rantala, samordnare och handledare. Helsjöns folkhögskola startat en teologisk och praktisk kurs i konsten att förvalta skapelsen. Deltagarna i kursen ”Odlarglädje och skapelsekärlek” får arbeta både teoretiskt och praktiskt utifrån ett kristet perspektiv. Det finns en trädgård i Lerum, norr om Göteborg, där det växer vita liljor, Jungfru Marias nycklar och Vår Frus tårar. Här har författaren Karin Berglund skapat en hel värld av blommorna som förknippas med Jungfru Maria – en Mariaträdgård. Kolonilotter till Gamla kyrkan i Östersund Idén är inte ovanlig, redan i dag finns det församlingar som satsar på odling. Lovö är en av dem. Vårsta diakonigårds trädgård med klostertema. Åsa Heiter komminister Östervåla Harbo pastorat Ågården, Kyrkvägen 10 A, 740 46 ÖSTERVÅLA Telefon: 0292-223 72 Projekt med skolgård eller förskolegård Har du tänkt att gestalta en förskolegård eller en skolgård men du behöver en plats? Vi kan erbjuda underlag till flera olika skolgårdar och förskolegårdar. Kontakta Ann Fagerström Tronde på Sven A Hermelin Agnes Djurberg +46 8 55 11 82 40 Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTER MSA Torsvikssvängen 11 181 34 LIDINGÖ +46 8 55 11 82 40 Utvärdera växtmaterial på skolgårdar/förskolegårdar ritade av Sven A Hermelin AB Här kan man tänka sig flera spännande frågeställningar, vilket växtmaterial används, hur har det klarat sig, kan man dra några slutsatser om hur mycket växtmaterial som en skolgård bör bestå av och vilken typ av växtmaterial som klarar sig bäst, är mest uppskattat och så vidare? Kontakta Ann Fagerström Tronde på Sven A Hermelin Agnes Djurberg +46 8 55 11 82 40 Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTER MSA Torsvikssvängen 11 181 34 LIDINGÖ +46 8 55 11 82 40 Vägprojekt Vill du fördjupa dig i ekodukter, filterytor, bullerskydd/vallar eller passager? Just nu finns ett stort vägprojekt på gång i Stockholm, som jobbar med tidigare nämnda frågor. Vi kan eventuellt erbjuda någon form av samarbete med underlag och information. Kontakta Emma Karlsson på Sven A Hermelin Agnes Djurberg +46 8 55 11 82 40 Sven A Hermelin AB LANDSKAPSARKITEKTER MSA Torsvikssvängen 11 181 34 LIDINGÖ +46 8 55 11 82 40 Förslag från Umeå kommun 1. Diverse utvecklingsplaner för stråk a. Tväråstråket Ett längre grönstråk längs med Tvårån med fokus naturvärden samt att tillgodose omkringliggande stadsdel/bostadsområden med parkvaliteter. Sociala värden längs ett grönstråk. Kan handla om olika typer av aktiviteter, mötesplatser, lekmiljöer men också med fokus på växtlighet, naturvärden etc. Stråket binder samman olika stadsdelar och fungerar som ett stråk ner mot älven och är också en fortsättning på en central strandpromenad, och en förlängning av en bro som går över älven. b. Utsiktsleden-Hamrinsberget En serie "höjdpunkter" centralt i Umeå som sammanbinder älven med stadsskogen. Utmaningar i form av omkringliggande bebyggelse och förtätning. c. Älvspromenaden/älvsstråket Att hantera älven som stadspark. 2. Diverse utvecklingsplaner för parker/lekplatser Uppgradering av närområdesparker som saknar nämnvärda parkkvaliteter/funktioner (kan handla om parker där lekplats tagits bort pga besparingar alt outnyttjade parkytor. Här skulle man kunna arbeta med medborgardialog vad saknas i stadsdelen/vad behöver tillgodoses? Kan utmynna i ett gestaltningsförslag/skötselplan för att uppnå funktioner i parken på sikt. - 2 st Teg (Svedjedungen, park utan namn-Långvägen/åldermansvägen/kläppvägen) - Storsjöparken, stadsdelspark - Vattentornet Mariehem - Midsommarparken- uppgradera till stadsdelspark - M.fl. 3. Belysning Hitta visioner/principer för året runt, dygnet runt. 4. Dagvatten Principer för användande av dagvattenhantering i offentlig miljö med utgångspunkt att skapa attraktiva stadsdelar som rymmer mötesplatser/lugn och ro/lek/aktivitet men också vattenhanteringen. Kan handla om lösningar med öppen dagvattenhantering eller att hitta en vision för hur vi ska tillåta dagvatten och ändå behålla parkkvaliteter/funktioner som är viktiga för stadsdelen. 5. Buller - Guide till tystnaden i Umeå kommun (likt den i Stockholm, http://www.stockholm.se/guidetilltystnaden) - Tysta miljöer- att koppla ljudnivåer till parkkvaliteter, hur påverkas upplevelsen av ett park- eller naturområde av ljudnivå/förväntningar? Subjektivitet, vad är tyst? Finns underlag framtaget som behöver utvecklas. 6. Barns rörelserikedom Att skapa lekvärde och lekfulla miljöer för barn utan lekutrustning. 7. Gröna superkilen Skissarbete på hur den gröna kilen kan utformas för att binda samman olika stadsdelar i Östra Umeå. Binda samman gammalt och nytt, tona ned sociala barriärer, främja enkla vardagsrörelser och därmed skpa stadsliv. Gröna kilen har också viktiga ekologiska funktioner t ex som spridningskorridor och för dagvatten. Dessa funktioner ska stärkas. Jmf: gamla kartan med "sociala barriärer" . Skissen ska visa hur gröna kilen blir allt annat än en social barriär. 8. Sammanhängande strandpromenad Gå igenom förutsättningarna för att skapa en sammanhängande strandpromenad på älvens båda sidor, sträckan Kolbäcksbron till norr om Lundabron. Gå igenom befintliga detaljplaner mm. Genom våra årsuppföljningar tillkommer också en mängd mindre arbetsuppgifter som är lämpliga att fundera kring under en praktik eller sommarjobb. Årsuppföljningarna är en avstämning med våra driftområdesansvariga. Där lyfts sådant som bör prioriteras kommande år utifrån iakttagelser som gjorts inom respektive driftområde. Här finns också utrymme att lyfta särskilda satsningar eller investeringar. Det kan till exempel handla om att uppgradera en park genom att tillskapa nya funktioner, tillgänglighetsanpassa eller göra en skötselplan. Håller tummarna för att någon student nappar, vi behöver mer kunskapande om förutsättningarna här i norr! Med vänlig hälsning, Sari Lindvall-Östling Landskapsarkitekt LAR/MSA Mobil: 073- 076 63 23 e-post: sari.lindvall@umea.se Umeå kommun Stadsmiljö, Gator och parker 901 84 Umeå Besöksadress: Skolgatan 31A Tel växel: 090 - 16 10 00 www.umea.se/kommun Högt lekvärde – vad är det? Alla Sveriges kommuner bygger och förvaltar lekplatser och andra lekmiljöer för barn. Det är vanligt att de här lekmiljöerna domineras av en handfull lekredskap, oftast av gungor, klätterställningar och rutschkanor. En brittisk forskare, Helen Woolley, har myntat begreppet KFC för att beskriva den här typen av lekplatser som består av ett Kit (lekredskap, valda ur en katalog), Fence (staket runt), och Carpet (gummimatta under). Woolley menar att lika mycket som barn behöver en näringsrik och varierad kost för att få en hälsosam start i livet, lika mycket behöver de tillgång till utvecklande och varierade lekmiljöer. Barn mår inte bra av att äta för mycket snabbmat (som t.ex. KFC – Kentucky fried chicken), och de får inte heller några bra förutsättningar för sin kroppsliga, mentala och sociala utveckling om de bara är hänvisade till KFC-lekplatser. Dessa har helt enkelt inte så högt lekvärde. Om man ska fortsätta liknelsen med mat så kan man säga att föräldrar kan titta på innehållsförteckningen av en maträtt och avgöra om den är bra att köpa. Maten bör innehålla en bra balans av kolhydrater, proteiner och fett, och hellre vara färsk med mycket vitaminer och mineraler än industriprocessad och full av konserveringsmedel, färgämnen och konsistensgivare. Men hur ser en innehållsförteckning för en lekplats ut? För att kommuner ska kunna inventera och analysera lekvärdet på sina befintliga lekplatser, och även få stöd i att skapa nya lekmiljöer med högt lekvärde, behöver de verktyg som kan hjälpa dem att bedöma olika kvaliteter. Inom Vinnova-projektet Digifys finns en ambition om att ta fram ett verktyg för just kvalitetsbedömning av lekmiljöer. Det är en komplex fråga! Vill du fördjupa dig i den frågan och vara en del av det arbetet? Uppgifter för en uppsats kan vara att: • Inventera lekplatser och andra lekmiljöer med hjälp av det första förslaget på verktyg för kvalitetsbedömning som tas fram under tidig höst i Digifys-projektet. Inventering får mycket gärna göras i Örebro kommun, men kan även göras i andra städer. • Kritiskt granska förslaget på verktyg, analysera brister och ge förslag på förbättringar. Gärna jämföra med andra befintliga verktyg från Sverige eller andra länder. • Ge förslag på utveckling/förbättringsåtgärder av en eller flera lekmiljöer som inventerats med ambition att uppnå högre lekvärde på ett kostnadseffektivt sätt. Vad kan du få hjälp med: • Tips på litteratur att läsa samt exempel på verktyg från andra länder. • Genomgång av den första versionen av verktyg för kvalitetsbedömning av lekmiljöer som tas fram inom Digifys-projektet. • Om du vill inventera i Örebro – stöd och bollplank för att välja inventeringsplatser. Om du väljer att göra ett eget designförslag för utveckling för ökat lekvärde av en lekplats i Örebro är det möjligt, men inte säkert, att förslaget, eller delar av förslaget, kan genomföras. Frågor? Mimmi Beckman, parkenheten Örebro kommun, tel 019-211594, mimmi.beckman@orebro.se Konstruerad våtmark för kväverening, Ekerö, Stockholm Jag söker på uppdrag av Jehander/Heidelberg Cement Group uppslag till examensarbeten för en konstruerad våtmark för kväverening. Projektering pågår och nästa fas innefattar plan för etablering av över- och undervattensväxter. Exempel på fokusområden för examensarbeten är: -Kartering av befintlig flora, inom och i angränsning till våtmarksområdet. -Framtagning av plan för över- och undervattensväxter för optimerad kväverening. -Utvärdera kompletterande tekniska våtmarkslösningar såsom flytande våtmark. -Utvärdering av den stegvisa kvävereningsfunktionen i kontrollpunkter, genom kontroll av vattenflöden och andra parametrar. -Optimering av drift- och skötsel för kväverening. Bakgrund: Jehander har nyligen fått förnyat tillstånd för täkt, hamn och masshantering inom fastigheten Löten på Ekerö kommun. Det planeras för mottagning och förädling av stora mängder tunnelberg från Förbifart Stockholm. Berget från projektet Förbifart Stockholm kommer att föra med sig kvävehaltiga sprängmedelsrester som behöver tvättas ur och samlas upp för rening i en närliggande våtmark. Kvävereningen ska ske i en konstruerad våtmark innan vattnet leds ut i viken i Mälaren, nord väst om Löten-anläggningen. Nedan redovisas en preliminär skiss över de tre våtmarksdammarna som ingår i pågående projektering. Mer information om Löten och Förbifart Stockholm finns via denna länk: http://www.jehander.se/sv/Jehander-L%C3%B6ten-F%C3%B6rbifart-Stockholm Jehander/Heidelberg arbetar kontinuerligt med att utveckla såväl verksamheten som produkterna för att med minsta möjliga miljöpåverkan kunna bidra till en hållbar framtid. Företaget anordnar tävlingen Life Quarry Award för att främja forskning och utbildning om biologisk mångfald i stenbrott. http://www.quarrylifeaward.com/ Vänligen kontakta undertecknad med frågor och idéer om examensarbeten kring Löten våtmarksanläggning. Med vänlig hälsning John Sjöström Senior project manager/ Specialist EIA Environment Stockholm/East COWI AB Company Reg. no.: 556204-9501 Solna Strandväg 78 171 54 Stockholm Sweden Direct: +46 10 850 2430 Phone: +46 10 850 2300 Mobile: +46 72 385 1583 Email: josm@cowi.se Sip: josm@cowi.com Parametrar för täta stadsrum, parker, gator och gårdar Vi söker någon som skulle vilja göra ett examensarbete inom stadsutveckling tillsammans med oss och stadsbyggnadskontoret. Arbetet är undersökande och värderande av vilka parametrar som skapar bra stadsrum, parker, gator, gårdar i vårt nya sätt att bygga tätare städer. Vänligen Agneta Schill, landskapsarkitekt Exploateringskontoret, Avdelningen Miljö och teknik Fleminggatan 4, Box 8189, 104 20 Stockholm Telefon: 08-508 26 509/076-12 26 509 E-post: agneta.schill@stockholm.se www.stockholm.se Markanvisning - en möjlighet att stärka hållbarhetsaspekter vid genomförande av hållbarhetsmål. Inom forskningsprojektet ISSUE – Integrating Sustainable Strategies in Urban Environment söker vi en examensarbetare för att undersöka förutsättningarna att stärka arbetet med hållbar utveckling i svensk kommunal stadsplanering. Projektet drivs av KTH (Berit Balfors) men genomförs i samverkan med ett antal kommuner i stor-Stockholm, flera byggföretag och oss på Sweco. Examensarbetaren kommer att arbeta tillsammans med en idégrupp i projektet, dvs en grupp av representanter för kommuner, konsulter, byggföretag och forskare i en arbetsgrupp vars syfte är att utveckla en förståelse för hur olika strategier, metoder och processer i kommunal planering kan bidra till en hållbar stadsutveckling. Mer specifikt syftar gruppen till att undersöka vilka aktörer, processer och verktyg som påverkar möjligheten att omsätta mål och policys för hållbarhet till konkreta åtgärder som faktiskt genomförs och bidrar till hållbar stadsutveckling. Markanvisning vid försäljning av kommunal mark till exploatörer har i projektets arbete hittills identifierats som en möjlighet att stärka hållbarhetsaspekter vid genomförande av hållbarhetsmål. Exjobbet inriktas därför på: - Att samla in lärande exempel på markanvisningar för byggprojekt - Att analysera i vilken utsträckning de bidragit till att genomföra uppsatta mål och riktlinjer för hållbarhet - Att analysera framgångsfaktorer och hinder för genomförande av hållbarhetsmål genom markanvisningar Jag bifogar lite mer ingående information. Om ni har kontakt med nån student som ni tror skulle vara intresserad och lämpad vore det toppen om ni vill höra av er! Tveka heller inte att ta kontakt om ni har ytterligare frågor! Vänliga hälsningar Josefin ________________________________________ Josefin Kofoed Schröder Miljöutredare/Landskapsarkitekt Uppsala Telefon direkt +46 (0)104845011 Mobil +46 (0)104845011 josefin.kofoed-schroder@sweco.se Sweco Environment AB Vaksalagatan 10 Box 1733 SE-753 20 Uppsala Telefon +46 (0) 18 17 20 00 www.sweco.se Park - Hornstull På Söder, nära Hornstull, finns en liten park, som idag är rätt så trist. Men mitt i parken ligger en 1700-tals malmgård, som hyrs av en mycket aktiv 1700-talsförening. De har inrett husen tidsenligt och vill nu fortsätta med trädgården och parken i samarbete med oss. De har redan gjort i ordning delar av trädgården med planteringar, gärdesgård och höns. De har också tankar på olika sätt att senare sköta anläggningen med ideella krafter och även med hjälp av olika stödgrupper för personer som inte klarar den vanliga arbetsmarknaden och kanske trädgårdsskolor. Föreningen skulle gärna dela med sig av sina kunskaper om platsen och 1700-talet och vi på stadsdelsförvaltningen kan bidra med kunskaper om hur vi driver upprustningsprojekt och hur vi driftar en park. Vi kommer att ta in en konsult för program och projektering i senare skede men skulle tycka det vore jättekul om studenter först skulle jobba med platsen för en bredare diskussion. Kanske kan deras projekt visas för allmänheten på någon form av samråd/workshop? Och senare bli förverkligade? Låter detta intressant? Har ni någon kurs som behöver en park? Eller kanske någon ex.jobbare kan vara intresserad? Hälsningar Karin Mehlis, Landskapsarkitekt msa/lar Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Stadsmiljö Medborgarplatsen 25, Box 4270, 102 66 Stockholm Telefon: 08-508 12 281, 076-12 12 281 E-post: karin.mehlis@stockholm.se Hållbart boende – Smaragden Rosendal Till år 2019 2015 kommer vi att bedriva studier relaterat till livsstilsfrågor i Smaragden. I studiens första etapp var huvudsyftet att få ta del av varför man väljer att bosätta dig i Smaragden och vilka förväntningar de som ska flytta in har på sitt kommande boende. Under 2015-2016 genomfördes en enkätstudie som sedan följdes upp med en intervjustudie för att följa upp hur de boende tycker att det är att bo i Smaragden och vilka erfarenheter de har av sitt boende sitt första boendeår. Relaterade studier till detta välkomnas att göras som exjobb. Kontakta: Madeleine Granvik 018-671950 Biologisk mångfald i genetiska trädgården, Ultuna -Planeringsprocessen för bostäder där - SLU, Akademiska hus och Uppsala kommuns hänsynstagande och kunskap om biologisk mångfald studeras. -Biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar för infrastruktursatsningar - hur hanteras biologisk mångfald i miljökonsekvensbeskrivningar. Kontakta: Tuija Hilding Rydevik , 018-671978 Livsmedel och planering -Fysisk planering och jordbruksmark: policy, lagstiftning, kommuners inställning till bevarande/exploatering -Fysisk planering och livsmedel: lokala system, stad-land integration, lokal mat. -Stadsodling Kontakta: Madeleine Granvik 018-671950 Förtätningsstrategier i svenska kommuner Kontakta: Per Berg 018-672513 Systemanalytiska planeringsverktyg Detta projekt fokuserar på nuvarande och framtida möjligheter att skapa hållbara och attraktiva städer. I Sverige finns flera stadsbyggnadsprojekt med uttryckliga ambitioner till hållbar stadsutveckling. Ny teknik, arkitektoniska lösningar och trender, möjliggör spännande tillämpningar som håller på att förändra våra stadsdelars utformning och utseende, men även sättet vi tänker kring hållbarhet och klimatanpassning på strategisk nivå. Samtidigt som antalet profilprojekt inom hållbar stadsutveckling växer, finns dock otillräcklig kunskap rörande dess konsekvenser i praktiken. Rör det sig om en tillfällig trend med främst estetiska konsekvenser på ytan, eller är vi på väg mot en mer djupgående revolution av framtidens städer? Kort sagt, till vilken grad uppnås reella miljövinster samt förbättrad livskvalitet hos de boende i nuvarande spjutspetsprojekt, och vilka lärdomar kan dras för att ytterligare stödja skapandet av framtidens hållbara och attraktiva städer? I detta projekt vill vi precisera vad som mer specifikt utgör ´hållbar´ stadsutveckling, både i miljömässig och social bemärkelse, samt i teori och praktik, genom att utvärdera och kvantifiera olika aspekter av hållbarhet på stadsdelsnivå. Fallstudier kommer att genomföras i Uppsala kommun – Södra staden. Kontakta: Daniel Bergquist, 018-672576, Madeleine Granvik 018-671950 Förslag på examensarbete i samarbete med Örebro kommun Örebro kommun vill utveckla sina parker och andra grönområden för att förbättra medborgarnas tillgång till attraktiva miljöer för rekreation, motion, social samvaro med mera. Ambitionen har sin grund i de nationella målen om en god bebyggd miljö och en god folkhälsa. På kommunen pågår just nu arbete med att ta fram nya strategier och handlingsplaner och i samband med detta analyseras grönstrukturen. Detta brev är en inbjudan att samarbeta runt detta analys- och strategiarbete. Vi tror att vi har ett material som kan lämpa sig för intressanta examensarbeten som i så fall skulle genomföras under höstterminen 2013. Studenter som är intresserade av att göra sitt examensarbete som kan kopplas till kommunens arbete i denna fråga är därför välkomna att höra av sig. Vi kan då serva med underlagsmaterial, även om vi inte kan bidra med formell handledning. Bakgrund I Örebro kommun pågår alltså ett arbete med att ta fram strategier och planeringsunderlag för utvecklingsarbetet av stadens parker och grönområden. En Naturplan som bland annat syftar till att förbättra möjligheterna till rekreation och aktiviteter i stadens grönområden har varit på remiss och förväntas beslutas innan årsskiftet. I samband med detta projekt görs en större GIS-analys av tillgången till olika typer av grönområden och till olika typer av anläggningar för rekreation mm i de olika stadsdelarna. GIS-analysen blir ett underlag för den Handlingsplan för utvecklingen av stadens parker som planeras att tas fram under år 2014. GIS-analysen innehåller bland annat frågeställningarna: hur många kvadratmeter parkmark finns det per person i de olika stadsdelarna, vilket genomsnittligt gångavstånd har invånarna till olika typer av grönområden i olika stadsdelar, vilka grönområden har störst ”uppsamlingsområde” utifrån hur många personer som har ett område som sitt närmsta, vad är barns genomsnittliga gångavstånd till närmsta lekplats i olika stadsdelar, hur många barn har en viss fotbollsplan som sin närmsta, hur många förskolebarn har ett visst grönområde som sitt närmsta, vad är det genomsnittliga avståndet till närmsta bollsportsanläggning för barn och ungdomar i de olika stadsdelarna osv. En lista på de analyser som planeras att genomföras ligger som en bilaga i detta brev. GIS-analysen förväntas vara slutförd innan augusti månads utgång. Förslag på inriktning av examensarbeten: Brukarperspektiv på det material som framkommit i GIS-analysen. Sociotopkartering innebär en kartläggning av de sociala värden som är kopplade till grönstrukturen i ett visst område. I de sociotopkarteringar som gjorts i några större svenska städer har man i regel kompletterat den ”tekniska” GIS-analysen av grönstrukturen med brukarundersökningar där man observerat eller frågat människor om hur de använder olika grönområden ”i verkligheten”. Man kan då observera vilka aktiviteter som utförs i ett antal utvalda grönområden, eller genom enkäter fråga om vilka grönområden som de tillfrågade använder mest och varför, eller göra djupanalyser med så kallade fokusgrupper då man i ett lite längre samtal frågar några grupper av personer om deras användning av grönområden (ofta utifrån ett målgruppsperspektiv, t.ex. grupper från äldreboenden eller pensionärsföreningar, förskolepersonal, ungdomar osv). Utifrån resultaten av GIS-analysen skulle en student alltså kunna fokusera på en särskild aspekt och designa en lämplig brukarundersökning utifrån detta. Ett exempel skulle kunna vara tillgång till grönområden i ett par olika stadsdelar. GIS-analysen ger ett mått på detta, men hur upplever de boende i de olika stadsdelarna att tillgången till grönytor eller olika aktiviteter ser ut. Vilka är deras favoritområden, vad ser de för styrkor eller brister med dessa? Och vad skulle det kunna innebära för kommunens prioriteringar i utvecklingsarbetet framöver? Intresserad? Kontakta: Mimmi Beckman, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun Tel: 019:211594, e-post: mimmi.beckman@orebro.se ÅF, Infrastructure På ÅF har vi alltid projekt av olika slag där det går att fördjupa sig men är intresserade av att ta emot studenter som arbetar självständigt och tar därför inte fram förslag på teman utan välkomnar att studenter kontaktar oss och att vi för en dialog kring teman och om det är någon inriktning som vi har större möjlighet att stötta inom. Vi har möjlighet att erbjuda en arbetsplats och tillgång till mycket kompetens. Likt Sweco, WSP, Ramböll mfl har vi kompetens inom många närliggande områden som exempelvis trafikplanering, dagvattenhantering och belysning. Att exjobbare ges möjlighet till en arbetsplats hos oss ser vi som en möjlighet att nosa på personen inför kommande rekryteringar samt att vi får en koppling till utbildningens utveckling. Jag har även varit i kontakt med Bruno Santesson angående praktikplater. Nu vet du att vi finns och att vi är positiva till att ta emot exjobbare hos oss. Skulle vi ha något specifikt tema som vi önskar att en exjobbare hjälper oss med så vet jag vart jag ska vända mig. Vi hörs säkert igen! Vänliga hälsningar, Tove Tove Falk Landskapsarkitekt LAR/MSA ÅF, Infrastructure Visiting address: Frösundaleden 2 | Postal address: Frösundaleden 2, 169 99 STOCKHOLM Direct: +46 10-505 13 81| Mobile: +46 72-228 50 88 tove.falk@afconsult.com | www.afconsult.com Häringe slottspark – skötselplan, hotellverksamhet Vi kom fram till att vi föreslår det som ett examenarbete. Arbetsnamn ”Häringe slottspark – skötselplan, hotellverksamhet” så får student och handledare tillsammans med Hedwig formulera mer exakt vad examensarbetet kommer att handla om. Kanske blir det fokus på att ta fram historiskt grundmaterial. Det pratade vi inte om men det slog mig nu? Beror ju på vad som finns och vilken riktning vi vill arbetet ska ta. Kontaktperson SLU: Tomas Eriksson, 018-672109 Häringe slott: Hedvig Wilander hedvig.wilander@haringeslott.se, tel. 070-511 38 23 Venngarn slottspark Även här finns möjlighet att göra exjobb om. Kontakta för mer info. Kontaktperson SLU: Viveka, Hoff, 018-671902, Tomas Eriksson, 018-67210. Digitala och fysiska lekmiljöer Jag vill gärna handleda 2 st exjobbare inom mitt forskningsområde. Projektet "Digitala och fysiska lekmiljöer" finansieras av Vinnova och leds av KTH. Forskare från institutionen för informatik och media med inriktning på interaktion dator - människa på Uppsala Universitet ingår också. Konsortiet för övrigt består av Hags, Aneby, Huddinge kommun, Urbio, Nationellt renoveringscentrum och HiQ. Två examensarbetare på KTH kommer också att jobba i projektet och är intresserade av samarbete på ett eller annat sätt. Under våren kommer vi att ha Vårby gård som fallstudie och prövar våra förslag på barn och unga där. Kontakt: Susan Paget 672512, susan.paget@slu.se Utveckling av stadsdel Rosendal Uppsala Under 2016-2019 bedrivs forskning om utveckling av Stadsdelen Rosendal. Intervjuer behöver göras med planerare och byggherrar samt analyser av planeringsdokument. Kontakta: Madeleine Granvik 018-671950 Utveckling Forsmarks bruk Hjälp, vi behöver hjälp att få hjälp! Vi tror att SLU kan hjälpa oss med nedanstående, Ni har i alla fall kompetens inom de områden vi söker hjälp! Eftersom jag själv är landskapsarkitekt vänder jag mig till Er, men jag är tacksam om Ni sprider detta inom SLU. Forsmarks Kraftgrupp AB äger och förvaltar Forsmarks Bruk och vi behöver hjälp med följande: • Engelska Parken samt övrig utemiljö: skötsel/föryngring/utveckling/framtid • Dammar samt sjösystem, miljö/vattensystem: skötsel/vattenvård/fiskevård/utveckling/framtid • Byggnader samt kulturmiljö: skötsel/komplettering/utveckling/framtid • Energianvändning i kultulbyggnader: energisystem/utveckling/framtid • Landsbygdsutveckling: energisystem/utveckling/framtid • Skogsförvaltning, jakt etc: Se ovanstående som ett mycket grovt förslag på tänkbara arbeten, vi är öppna för en bred dialog. Du eller Ni som är intresserade har stora möjligheter att själva välja inriktning på arbetet. För mer information om Forsmarks Bruk se: http://www.visitforsmark.se/sommar/ Med vänlig hälsning ---------------------------------------------------------------- Björn Eriksson Gruppchef NECA, Anläggning Bygg Forsmarks Kraftgrupp AB Teknik, Byggteknik och Infrastruktur 742 03 Östhammar Tel: 0173-810 00 Mobil: 070-667 82 55 erb@forsmark.vattenfall.se www.vattenfall.se/forsmark Ricklundgården – Trädgård vid Marsfjällen Ricklundgården i Saxnäs är ett fd konstnärshem skapat av Emma och Folke Ricklund på 1940-talet.. De byggde hus och ateljé i en personlig stil med förebilder från funkis och klassisk arkitektur. Villan är vacker belägen på ett långsträckt näs som skjuter över Kultsjön och överblickar sjöar och fjäll. En mötesplats för svenska och utländska konstnärer. Idag är gården museum och två ateljéer finns att hyra för den som önskar. De anlade en vacker trädgård som utgår från platsens förutsättningar men som också var ambitiös i användandet av exotiska och känsliga växter. Den lokala skiffern användes till murar och trappor. Trädgården och byggnaden planerades och utfördes som en helhet och har idag ett kulturhistoriskt värde. Trädgården har fortfarande de viktigaste dragen kvar från då den beboddes, och den sköts om idag, men senare tid har också gjort att t.ex perennplanteringar och vissa träd försvunnit. Förslag till examensarbete Ricklundsgården drivs av en stiftelse som är intresserad av att ta fram ett förslag på upprustning och skötselförslag för trädgården. I uppgiften, som behöver diskuteras och definieras i samråd med dem, ingår t.ex att studera Emma Ricklunds inköpslistor av växter, föreslå hur man kan ersätta träd som tagits ned, även att försöka anpassa till en mindre utställningslokal som det finns skisser på (Wingårdhs arkitekter) mm. Det är en uppgift och utmaning för den/de som är intresserad av trädgård i fjällnära miljö med de särskilda förutsättningar som gäller där, trädgårdskonst och hur man kan anpassa variation i trädgård med skötsel. Det är också en hel del turister som hittar hit då Saxnäsgårdens hotell och vandrarhem ligger alldeles intill och kanske behöver trädgården anpassas även till det. Detta arbete passar framförallt den som kan förlägga delar av arbetet under sommaren eftersom växtperioden är kort. Teckning av Ricklundgården september 2016/Tomas Eriksson Se vidare: http://www.ricklundgarden.com/Start.html http://www.lansstyrelsen.se/Vasterbotten/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/skyddad-bebyggelse/byggnadsminnen-i-vasterbotten/ovriga-lanet/ricklundgarden,-saxnas/Pages/default.aspx Kontaktperson: Gerd Sjöblom Ulander Emma Ricklunds stiftelse Tel. +46 (0)706670049 gerd.ulander@gmail.com

2020-07-30
Välkommen till kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur!
Här kommer en del viktig information för dig som ska gå kursen (den är också utskickad per mail till alla som sökt kursen): För att bli antagen till kursen behövs 30 hp på avancerad nivå inom ämnet (LK) samt godkänt självständigt arbete på grundnivå. Det ämne du väljer skall vara av sådan art att det möjliggör en fördjupning av tidigare kunskaper du erhållit inom utbildningen. Du måste ha minst15 hp på avancerad nivå inom ett ämne relevant för uppsatsen, och helst mer, för att du skall kunna göra denna fördjupning. Arbetet kan vara ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete. Det skall vara inom ämnesfälten: Förvaltning, Gestaltning eller Planering. För att utnyttja kursupplägget på bästa sätt och för att du skall hinna klart med arbetet inom givna tidsramar ber dig att ha en tydlig idé om vad ditt arbete skall handla om innan kursstart. Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med en kursare. Vi rekommenderar pararbeten då erfarenheten visar att det ger många fördelar, både vad gäller arbetenas kvalitet och möjligheten att hålla tidsplanen. Skicka ditt/ert förslag på ämne till oss (asa.ahrland@slu.se) senast den 24 augusti med följande information, så matchar vi med lämplig handledare. 1. Ditt/era namn 2. Förslag på ämne 3. Om arbetet ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete 4. Ämnesfält: gestaltning, förvaltning eller planering (alla inom ämnet LK – landskapsarkitektur) 5. Ange hur många poäng du/ni har inom detta ämnesfält och hur denna uppsats kan fördjupa de kunskaper du/ni har inom ämnesfältet. 6. Förslag på metod/-er. 7. Språk (sv eller eng) Här på kurshemsidan finns schema samt en lista med exjobbsuppslag. Uppdaterade versioner av studiehandledningen och betygskriterierna kommer att finnas vid kursstart. Kursen kommer med största sannolikhet att genomföras på distans på grund av Covid 19. Vänliga hälsningar Åsa Ahrland och Sofia Sandqvist Kursledare

EX0860 Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 30,0 Hp

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala,

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,
- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,
- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet,
- reflektera över vad vetenskapsbegreppet, t.ex. i ovanstående lärandemål, kan innebära i landskapsarkitektens arbete, som grund för val av tillvägagångssätt och kunskapsgenerering,
- överväga hur arbeten inom landskapsarkitektens profession kan grafiskt och visuellt presenteras.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 30 hp färdighetsträning.

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Uppsatsen kan skrivas på svenska under förutsättning att studenten har svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Utbildningsnämnden har beslutat att en student vid SLU ska ges 20 timmars handledning för ett självständigt arbete på 30 hp. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 149964 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0860 Anmälningskod: SLU-10136 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%