Ny sökning
EX0860

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/ .

Välkommen till kursen Självständigt arbete i landskapsarkitektur!

Nedan följer en del viktig information för dig som ska gå kursen:

För att bli antagen till kursen behöver du 30 hp på avancerad nivå inom ämnet (LK) samt godkänt självständigt arbete på grundnivå. Det ämne du väljer skall vara av sådan art att det möjliggör en fördjupning av tidigare kunskaper du erhållit inom utbildningen. Du måste därför ha minst 15 hp på avancerad nivå inom ett ämne relevant för undersökningen (men gärna mer). Detta innebär att alla på kursen antas med villkor och att vi i kursledningen bedömer om kravet på fördjupning i ämnet är uppfyllt.

Arbetet kan vara ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete. Det skall vara inom ämnesfälten: förvaltning, gestaltning eller planering. För att utnyttja kursupplägget på bästa sätt och för att arbetet ska hinna bli klar inom givna tidsramar ber dig att ha en tydlig idé om vad ditt arbete skall handla om innan kursstart. Du kan arbeta enskilt eller tillsammans med en kursare. Vi rekommenderar pararbeten då erfarenheten visar att det ger många fördelar vad gäller arbetenas kvalitet och möjligheten att hålla tidsplanen.

Till din/er hjälp har en lista med förslag på relevanta ämnen som kommit in utifrån och från kollegor på landskapsarkitektur skickats ut till alla som är antagna på kursen. Vi ser gärna att du/ni väljer något från listan. Om du vill arbeta med något av de föreslagna ämnena, hör helst av dig senast 17 december tillsammans med nedanstående information till viveka.hoff@slu.se. Har du ett annat förslag på ämne är det bra om du skickar in det så snart som möjligt, dock senast den 10 januari, så kan vi snabbare och enklare matcha arbetet med lämplig handledare.

Ditt/era namn

 1. Förslag på ämne

 2. Om arbetet ett projekt eller ett mer teoretiskt arbete

 3. Ämnesfält: gestaltning, förvaltning eller planering (alla inom ämnet LK – landskapsarkitektur)

 4. Ange hur många poäng du/ni har inom detta ämnesfält och hur denna uppsats kan fördjupa de kunskaper du/ni har inom ämnesfältet.

 5. Förslag på metod/-er.

 6. Språk (sv eller eng)

En uppdaterad studiehandledning kommer att finnas vid kursstart.

Schema ligger nu under fliken timetable.. Observera att ändringar kan ske.

Vänliga hälsningar

Åsa Ahrland och Viveka Hoff

Kursledare

EX0860 Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, A2E - Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala, 30,0 Hp

Independent Project in Landscape Architecture, A2E - Landscape Architecture Programme - Uppsala,

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,
- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,
- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet,
- reflektera över vad vetenskapsbegreppet, t.ex. i ovanstående lärandemål, kan innebära i landskapsarkitektens arbete, som grund för val av tillvägagångssätt och kunskapsgenerering,
- överväga hur arbeten inom landskapsarkitektens profession kan grafiskt och visuellt presenteras.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 30 hp färdighetsträning.

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Uppsatsen kan skrivas på svenska under förutsättning att studenten har svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Utbildningsnämnden har beslutat att en student vid SLU ska ges 20 timmars handledning för ett självständigt arbete på 30 hp. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 149964 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0860 Anmälningskod: SLU-30137 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%