Ny sökning
EX0861

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Nu finns det ett uppdaterat schema, vilket förtydliga vilka moment som sker på campus och vilka via zoom med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer från 10 januari 2022 samt SLU:s anvisningar för undervisning för period 3. I princip gäller: handledning ska ske på campus, föreläsningar via zoom. Mer information vid kursintroduktionen.

Vera Vicenzotti

12 januari 2022


För mer information kring kursen, kan ni få titta på en kort video (ca. 18 minuter) här.

Filmen är en "tjuvstart" till kandidatkursen och ger dig några tips om hur du kan förbereda er inför kursstarten så att du får en så bra start som möjligt. Den innehåller information kring formalia, kursens uppbyggnad, ämnesval samt information kring inlämningsuppgifter i första veckan av kursen.

Vi ser fram emot kursen med er!

God fortsättning!

Vera Vicenzotti
01 januari 2022


Hej och välkommen till kursen!

Kandidatkursen börjar först om en dryg månad, men jag skulle gärna vilja nå ut till er som ska gå kursen med lite information.

Det är en bra idé att börja fundera kring vad du vill skriva ditt kandidatarbete om. Då får du en så bra start som möjligt i kursen! Till skillnad från tidigare år så är det inte längre möjligt att göra gestaltande arbeten, dvs. att kandidatarbetet skiljer sig tydligt från ett studioprojekt. Med detta i åtanke, kan det ändå vara en bra idé att titta på vad andra studenterna har haft för tema. Publicerade kandidatarbeten inom programmet hittar du på SLU:s publiceringsplattform Epsilon: https://www.slu.se/site/bibliotek/anvanda-biblioteket/soka/sok-studentarbeten/ (12 dec 2021).

Du är välkommen att skriva arbetet tillsammans med en kurskamrat. Det har många fördelar att samarbeta: arbeten brukar vara av högra kvalité och skrivprocessen är mindre ensam och roligare. Men förstås är det också okej om du vill skriva ett individuellt arbete.

Om du har frågor och funderingar, är du välkommen att höra av er under en frågestund med kursledaren (Vera Vicenzotti) redan innan kursstarten. Ni bokar en tid via den här länken: https://docs.google.com/document/d/18dRzDP34-3iALzPkQNK8H9-hGgRgE1iHtKbJnyEBhg8/edit?usp=sharing

Några av er undrar varför ni är antagna med villkor till kursen. Oroa er inte; alla studenter antas med villkor till EX-kurser pga. följande förkunskapskrav: "Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet." (https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/EX0861/30133.2122/Sjalvstandigt-arbete-i-Landskapsarkitektur-G2E/, 12 dec 2021) Så länge vi inte vet vilket ämne ni vill skriva om kan vi inte bedöma om ni uppfyller förkunskapen. Därför kommer ni i kursens första vecka lämna in uppgifter om ert ämne, syfte, frågeställning mm. och sedan blir ni registrerade på kursen (om inte även andra förkunskaper saknas) och blir tilldelad en handledare.

Jag uppmuntrar dig som har en varaktig funktionsnedsättning som begränsar dig i dina studier (t.ex. läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk funktionsnedsättning som långvariga depressioner eller bipolär sjukdom, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som adhd eller Aspergers syndrom, hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder, kroniska sjukdomar eller kvarstående problem efter sjukdomar eller skador) och är berättigat till riktat pedagogiskt stöd att kontakta mig som kursledare eller din handledare så tidigt som möjligt. Du kan vara berättigat till extra handledning under kursens gång eller andra former av stöd. (Du kan läsa mer under följande länk: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/)

Jag vill också passa på att påpeka att EX0861 är en kurs med gemensam kursstart; det är viktigt att ni närvara vid kursintroduktionen. Redan under de första dagarna kommer det att finnas obligatoriska moment och inlämningar. Detta för att ni ska komma igång så snart och bra som möjligt. Ett schema läggs ut så fort som möjligt, dock senast fyra veckor innan kursstart.

Det ska bli spännande – och jag ser fram emot att var er guide på denna resan!

Vera Vicenzotti
12 december 2021

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-03-16 och 2022-04-06

Andra kursvärderingar för EX0861

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30167) 2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-30037) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E (EX0861-40040) 2019-03-26 - 2019-06-09

EX0861 Självständigt arbete i Landskapsarkitektur, G2E, 15,0 Hp

Independent project in Landscape Architecture, G2E

Kursplan fastställd

2017-11-15

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen(G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning,
- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats ska tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 15 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ger 15 hp färdighetsträning.

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Utbildningsnämnden har beslutat att en student vid SLU ska ges 10 timmars handledning för ett självständigt arbete på 15 hp. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 74982 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0861 Anmälningskod: SLU-30133 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%