Ny sökning
EX0872

Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Innan du kan registreras på kursen behöver du kontakta kursledaren och meddela planerat startdatum, handledare och preliminär titel på projektet.

EX0872 Självständigt arbete i husdjursvetenskap, A2E - Agronomprogrammet - husdjur, 30,0 Hp

Independent project in Animal Science, A2E - Agriculture Programme - Animal Science

Kursplan fastställd

2017-11-14

Ämnen

Husdjursvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,
- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,
- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet,
- relatera de vetenskapliga frågeställningarna till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkänd opposition på annan students arbete. Om arbetet genomförts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framgå för examinator av såväl den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen på arbetet ska motsvara 30 hp för var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga lärandemål.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för husdjursgenetik
Medansvariga:
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biosystem och teknologi
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Institutionen för husdjurens utfodring och vård
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom veterinärmedicin och husdjur (PN - VH)
Ersätter: EX0560, EX0742, EX0566, EX0552, EX0558, EX0692

Grading criteria EX0872 Independent project in Animal Science, A2E – Agriculture Programme Animal Science, 30.0 credits

The examiner evaluates the last version of the written report. Note that some of the goals do not have any criteria for higher grade than 3 (i.e. pass/fail) and some of the goals have criteria for higher grades (some only for 4, some both for 4 and 5). For obtaining grade 4, all criteria for grade 4 must be fulfilled. For obtaining grade 5, all criteria for grade 5 must be fulfilled.

Objectives

Grade 3

Grade 4

Grade 5

Comment

- independently and creatively identify and formulate scientific questions;

The student independently and creatively identifies and formulates scientific questions.

The examiner discusses with the supervisor to get knowledge about the work of the student during the project.

- independently search, compile, evaluate and critically interpret relevant information and literature;

The student independently searches, compiles, evaluates and critically interprets relevant information and literature.

Clearly communicate the critical interpretations of the literature and relevant information.

Describe the identified knowledge gaps in the area and put them/it in a relevant context.

- independently plan and, using adequate methods, carry out a scientific study within given time frames;

The student independently plans and, using adequate methods, carries out a scientific study within given time frames.

The student completes the project within 20 weeks +/- 20% (i.e. 4 weeks) effective time.

If the student, within their own control, use more effective time than 20 weeks (+- 20%) no higher mark than 3 should be given regardless of how the student meet the other criteria. A planned break, within the plan, means the student can have a higher mark than 3. However this planned break must be clearly planned and documented.

- analyse and evaluate data and/or findings on a scientific basis;

The student analyses and evaluates data and/or findings on a scientific basis.

Reflect on analysis and methods chosen, argue for why the particular method was chosen and describe method/evaluation that could have been used instead.

- discuss contents and conclusions in a scientific work critically, and reflect on how the choice of question and method relates to the scientific and practical basis of the subject;

The student discusses the contents and conclusions of their thesis critically, and reflect on how the choice of question and method relates to the scientific and practical basis of the subject.

The student discusses, based on relevant sources of information, the pros and cons of methods alternative to the used method.

The student, based on relevant scientific and other sources, discuss the practical implications of the results of his/her study.

- reflect on social and ethical aspects, sustainability aspects within the subject as well as ethical aspects of research and development;

The student reflects on social and ethical aspects, sustainability aspects within the subject as well as ethical aspects of research and development.

- present a scientific work in accordance with the prevailing practice of the discipline, adapted to the intended audience and according to the instructions given;

The student presents a scientific work in accordance with the prevailing practice of the discipline, adapted to the intended audience and according to the instructions given.

The scientific text is clear and typical for the scientific discipline.

The text is easy to read, illustrated in a way that facilitates reading, is concise and uses a lively but still scientific and correct language.

- write a summary in English of a scientific report according to the instructions given;

The student writes a summary in English of a scientific report according to the instructions given.

- write a popular science summary of a scientific work according to the instructions given;

- present a scientific work orally and critically review and discuss, as well as give constructive criticism of, another student's project, including method, conclusions and the context of the work in a wider perspective;

The student writes a popular science summary of a scientific work according to the instructions given.

The student presents a scientific work orally and critically review and discuss, as well as give constructive criticism of, another student's project, including method, conclusions and the context of the work in a wider perspective.

- identify their own skill and knowledge development needs in the subject of the project;

The student identifies their own skill and knowledge development needs in the subject of the project.

The examiner discusses with the supervisor to get knowledge about the work of the student during the project and the project plan (Form B).

- relate the scientific questions to the agriculture sector's complex system of resources and value-creating processes.

The student relates the scientific questions to the agriculture sector's complex system of resources and value-creating processes.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - husdjur (270 hp) Agronomprogrammet - husdjur Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: EX0872 Anmälningskod: SLU-50002 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för husdjursgenetik Studietakt: 100%