Ny sökning
EX0875

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Call over 18th of January, 2021

Dear all.

I was pleased to see that many of you joined the project presentations of the master courses HT2020 yesterday and today.

I assume you all took a look on the time schedule (schema). The call over takes place as announced, next Monday the 18th of January at 9.00 via Zoom. This is mandantory! The link can be found in the time schedule or below:

https://slu-se.zoom.us/j/66302484578

passcode: 801892

After the call over we get a presentation from the library (same Zoom link). As you can also see in the schedule I have planed some additional time after lunch between 13-14. During this time I will keep the zoom link open and you can connect to me in case you have further questions/issues which need to be discussed. Otherwise, we are going to discuss the time schedule in detail in the call over.

The CANVAS page will be open by next Monday. For those who have registered with a private Email account, please also check your SLU account for the CANVAS invitation.

See you all on Monday and stay healthy!

Bettina

2020-11-27
PDF_Info_meeting_26_11_2020 and valuable links
Hallo everybody. It's great that so many of you found the time to visit yesterday's info meeting. I have uploaded all the slides for you and of course for all those who couldn't join yesterday (see google_drive_link). I've added some info / links; so go through the slides again. You will also find a list of potential supervisors and their main research areas (google_drive_link), as well as all the links that are important or can help you to find a project (below). Please do not forget to send me the completed registration form at least 2 weeks before the course starts. You can find my email address under Contacts. The call-over meeting will take place on January 18th via Zoom. I will announce the exact times and the zoom link on the course page within the next 2 weeks. The call-over is mandatory. Please let me know if you are unable to attend for health or family reasons, otherwise you may lose your place on the course. If you have any questions, do not hesitate to contact me, preferably via email; due to the Corona restrictions I am not always available at my office number. All the best and stay healthy! Bettina Links supporting in finding a project: https://student.slu.se/en/study-support/slu-career/career-portal/ https://internt.slu.se/en/targeted-info/faculties/nj-faculty/research-education-ema/education-bachelor-master-level/nj-msc-thesis/ #header “available projects” Link for finding the registration form: https://internt.slu.se/en/targeted-info/faculties/nj-faculty/research-education-ema/education-bachelor-master-level/nj-msc-thesis/ #header “Documents and guides” Link for general guidelines for students, supervisor, examiner https://internt.slu.se/en/targeted-info/faculties/nj-faculty/research-education-ema/education-bachelor-master-level/nj-msc-thesis/ Link with information which may be of importance if you want to carry out a project in a company: https://www.slu.se/en/subweb/library/publish-and-analyse/register-and-publish/publish-student-projects/

2020-11-25
Welcome to the Master thesis course in Food Science 2021
Dear Students. On Monday January 18th, the course “Master thesis in Food science, A2E (EX0875), 30 hp, will start. As you have been informed by email, we will have a brief information meeting in Zoom on November 26th at 3:30 pm (https://slu-se.zoom.us/j/67186022233; Meeting ID: 671 8602 2233). Participation is not mandatory, but can be helpful with regard to possible questions about your master's thesis. I hope that many of you can participate. The compulsory call-over takes place on the 18th of January also via Zoom. The course schedule and detailed information about the call-over schedule will shortly be available on the course homepage. Please also note that you are only admitted to the course with reservations. To be registered in the course, you must be approved and have a project and supervisor. I am very much looking forward to meeting you all. Stay healthy! Bettina

Kursvärderingen är avslutad

EX0875-30250 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0875

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10195) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10273) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30206) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10222) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-30108) 2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E (EX0875-10123) 2018-09-03 - 2019-01-20

EX0875 Självständigt arbete i Livsmedelsvetenskap, A2E, 30,0 Hp

Master thesis in Food science, A2E

Kursplan fastställd

2019-01-14

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,
- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,
- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper
Medansvariga:
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Institutionen för biosystem och teknologi
Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning
Institutionen för människa och samhälle
Institutionen för växtförädling
Institutionen för växtskyddsbiologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programstudierektor för agronomprogrammet - livsmedel
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Sustainable Food Systems – Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: EX0875 Anmälningskod: SLU-30250 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%