Ny sökning
EX0883

Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017)

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärderingen är avslutad

EX0883-40127 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0883

EX0883 Självständigt arbete i Företagsekonomi, G2E - Lantmästare - kandidatprogram (antagna fr.o.m. 2017), 15,0 Hp

Independent project in Business Administration, G2E - Agricultural and Rural Management

Kursplan fastställd

2017-12-12

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen(G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne,
- identifiera, formulera och lösa problemställningar kopplade till lantbrukets verksamhetsområden,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning,
- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats ska tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 15 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

EX0883 Examensarbete inom Företagsekonomi, 15 hp, C-nivå

Mål

Syftet med kursen är att studenten mera självständigt och djupgående behandlar en

vetenskaplig problemställning inom området företagsekonomi. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

- identifiera och analysera problem och bearbeta existerande eller ny kunskap inom

företagsekonomiområdet

-ge en klar och översiktlig skriftlig och muntlig framställning av inhämtat material

Betygskriterier

Lärandemål

Discuss a framework for identifying an interesting research problem and connect this problem with a specific audience in a way that can be feasibly researched.

Kursmoment

Seminar: Motivating an interesting research problem

Viktning av betygsatt moment

Pass/Fail

Pass

Students demonstrate the ability to motivate an interesting research problem and connect this to a specific audience. Students are able to articulate their approach to feasibly researching this problem. Students are able to understand and criticize whether other research is interesting.

Lärandemål

Students are able to formulate and motivate a concise and interesting purpose that is constructively aligned with a theoretical and methodological framework.

Kursmoment

Seminar: Establishing your purpose/assignment

Viktning av betygsatt moment

Pass/Fail

Pass

Student can motivate an interesting purpose that tells the reader what they will do, what theories or models they will use to guide their research, what methodological strategy they are planning, and how they intend to delimit their work

Lärandemål

Discuss how theories and models can be used to strengthen a thesis and reflect on their different roles

Kursmoment

Seminar: This thing called theory/assignment

Viktning av betygsatt moment

Pass/Fail

Pass

Students can motivate the theories and models they will use in their thesis and demonstrate an understanding of them.

Lärandemål

To provide a framework for understanding the essential components for research methodology

Kursmoment

Seminar: Methodology

Viktning av betygsatt moment

Pass/Fail

Pass

Students can motivate their chosen methodology including: design, implementation and analytical approach. In line with this, students will demonstrate an understanding of alignment between the purpose and methodology chosen as well as how to establish validity and reliability.

Kursmoment

Uppsats: Written thesis

Viktning av betygsatt moment

90%

5

Students can motivate their problem and purpose. The problem and purpose is aligned with the chosen methodology and the results and conclusions are trustworthy. The thesis is well written and there are few if any flaws regarding alignment, validity and reliability. In addition to this, the student must show a high level of understanding in their chosen field by covering the most relevant and important sources. In turn they also show the ability to credibly position their results and contribution in their field. (+clearly positioned towards audience and interesting contribution)

4

Students can motivate their problem and purpose. The problem and purpose is aligned with the chosen methodology and the results and conclusions are trustworthy. In addition, the thesis is well written and there are no serious flaws regarding alignment, validity and reliability. (+well written, valid, reliable results)

3

Students can motivate their problem and purpose. The problem and purpose is aligned with the chosen theories/models/ methodology and the results and conclusions are trustworthy. (motivated purpose, red thread & trustworthy results)

Kursmoment

Uppsats: Present, defend and oppose a thesis

Viktning av betygsatt moment

10%

5

In addition to the requirements for a 3 and 4, students are able to critically reflect on and position their thesis in the literature.

4

In addition to the requirements for a grade of 3, students are able to ground some of their opposition questions in the literature. During their defense, they are able to ground most of their responses in the literature.

3

Students present and defend their thesis during a final seminar. In doing so, they should be able to answer questions regarding motivation of the problem and chosen purpose along with their theoretical framework, methodology and results. During their opposition, students must show that they understand the thesis they are assigned through asking relevant questions which challenge their opponents.

1) Journal of Retailing 84
Kommentar: 1. Editorial (2008) On what makes a significant contribution to the retailing literature. Journal of Retailing 84, 2 (pg. 131-135).
2) Philosophy of the Social Sciences, 1(3)
Kommentar: 2. Davis, M. S. (1971). That’s interesting! Towards a phenomenology of sociology and a sociology of phenomenology. Philosophy of the Social Sciences, 1(3), 309–344.
3) Philosophy of science: A very short introduction
Kommentar: 3. Okasha, Samir. Philosophy of science: A very short introduction. Vol. 67. Oxford University Press, 2002.
4) Från tanke till text: En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter
Kommentar: 4. Jarrick, A och Josephsson, O. (2008) Från tanke till text: En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144268422. (133 s). Tillhandahålles av kursen.
5) Att skriva en bra uppsats
Kommentar: 5. Rienecker, L och Stray Jørgensen, P. (2014) Att skriva en bra uppsats. Malmö: Liber. ISBN 9789147111510. (349 s).
6) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna
Kommentar: 6. Denscombe, M. (2016) Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144109145. (488 s).
7) Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning
Kommentar: 7. Patel, Runa och Davidsson, Bo. 2011. Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 9789144068688
8) Skriva- och Referera
Kommentar: 8. SLU (2021-03-11) Skriva- och Referera. Tillgänglig: https://www.slu.se/site/bibliotek/skriva-och-referera/
9) Valbar vetenskapliglitteratur relevant för området
Kommentar: 9. Valbar vetenskapliglitteratur relevant för området tillkommer motsv. ca 100-1000 sidor i samråd med handledaren.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästare - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: EX0883 Anmälningskod: SLU-40127 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%