Ny sökning
EX0886

Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet

Kursen ger möjlighet att göra ett projekt inom ämnet skogsvetenskap med specifik inriktning mot olika ekonomiska frågeställningar. Projektet ska möjliggöra för dig att få tillämpa ekonomisk teori för att studera olika frågeställningar relaterade till t.ex. skogsskötsel, skogspolitik eller skogsindustriella problem. Kandidatarbetet genomförs som en gemensam kurs vilket innebär att det är en gemensam kursstart med föreläsningar kring vetenskapligt skrivsätt, statistik, vetenskapsteori, litteratursökning mm. Handledning av projekten sker på olika institutioner på skogsfakulteten. Lämplig handledare avgörs av vilket ämne som projektet avser. Kursen avslutas med individuella muntliga redovisningar och opposition. Kandidatarbetet är en fantastisk möjlighet att fördjupa sig inom ett ämne som du som student är intresserad av där du får planera och genomföra arbetet med hjälp av handledare.

2021-02-09

Idag lägger jag in ett preliminärt schema för kursen (delade moment med Tommys kurs). När Du får ett mail med en inbjudan till Canvassidan för Tommys kurs - tacka JA till den inbjudan. Hans Canvassida är "huvudsidan". Jag kommer att skicka en inbjudan till "vår kurs" också - med kompletterande information.

Förslag på ämnen för kandidatuppsatser med FEK-inriktning – vt 2021

Ämne

Språk

Problemfokus (och eventuell länk)

Förslag från * mail, se nedan (handledare)

Marknadsföring

Marknadsundersökning – t.ex. preferenser gentemot bio-produkter, träbyggande etc.

Anders R

Ekonomisk/

strat. analys

Analys av alternativ ur strategisk eller lönsamhetssynpunkt

Anders R

Strategi/ Marknadsföring

Nya produkter eller utökat tjänsteinnehåll i befintliga produkter – hur minska beroendet av råvarukostnaden?

Torbjörn A

Marknadsföring

Kunders attityder till bioekonomi respektive konkurrerande material.

Torbjörn A

Org.teori

Medarbetares incitament till måluppfyllelse i organisationer – är dessa ändamålsenliga?

Torbjörn A

SCM / Org.teori

Implementering av digitaliseringsprocesser i befintliga flöden.

Torbjörn A

Org.teori

Utvärdering av införda nya grepp i organisationer – ”jobba smartare”

Torbjörn A

Org.teori

Framtida kompetensförsörjning inom skogssektorn – vad attraherar befintlig och potentiell arbetskraft idag.

Torbjörn A

SCM

Värdeskapandeanalys i (en del) av den skogliga förädlingskedjan. En processkartläggning med monetära dimensioner.

Torbjörn A

Org.teori

Hur kan företaget bidra till att utveckla sina entreprenörer

Torbjörn A

Org.teori

Linjechefers förväntningar på framtida tillämpning av AI i produktionsprocessen

Torbjörn A

Marknadsföring

Träkompositer ws solidträ i trallapplikationer – en konsumentundersökning

Torbjörn A

Certifiering: Fördelar och nackdelar ur ett markägarperspektiv

Anders L

Värdering

Värdeutvecklingen på skogsfastigheter – Vilka är drivkrafterna?

Anders L

Ekonomisk analys

Generell naturvård i skogsbruket. Vad kostar nyckelbiotoper och generell hänsyn. Ett markägarperspektiv.

Anders L

Policy

Implementeringen av EU-direktiv, t ex artkonventionen i svenskt skogsbruk.

Anders L

Marknadsföring

Sv/eng

Grund för hållbarhetskommunikation SDG i strategiska rapporter, jämförande analys. Innehållsanalys – vilka SDG kommuniceras?

Cilla

Marknadsföring

SV/eng

Hur används PPP, Public private partnerships, samarbete mellan skogsföretag och NGO (eller andra icke-vinstdrivande organisationer) för att arbeta för hållbar utveckling.

Cilla

Marknadsföring

SV/eng

MWC – multistory wood construction, vad säger mäklarna vid försäljning av lägenheter (i flervåningshus i trä)?

Cilla

E-mail till handledare i Uppsala

Anders Roos anders.roos@slu.se ; Torbjörn Andersson Torbjorn.E.Andersson@slu.se ; Anders Lindhagen anders.lindhagen@slu.se ; Cecilia Mark-Herbert cecilia.mark-herbert@slu.se

2020-10-28
Varmt välkomna till kandidatuppsatskursen iskogsvetenskap - med inriktning mot företagsekonomi! Val av ämne...
Kul att se så många av Er idag när Tommy och jag berättade lite om kursen. Vi samarbetar om själva kursmomenten, Tommy och jag. Vår ambition är att lägga ut ett schema så tidigt vi kan -och vi misstänker att det mesta blir via zoom - även redovisningar. Bra om Ni tänker på ett ämne redan nu. Jag har under SCHEMA-länken på hemsidan lagt ut listan på handledare och ämnen vi har i stunden. Titta gärna på www.uppsatser.se för inspiration! Hör av Dig till Tommy eller mig om Du har några frågor! :-) Cilla

Kursvärderingen är avslutad

EX0886-30055 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0886

EX0886 Självständigt kandidatarbete i skogsvetenskap, G2E - Jägmästarprogrammet, 15,0 Hp

Bachelor degree thesis in Forest Science, G2E - Forest Science - Master´s Programme

Kursplan fastställd

2017-12-18

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen(G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom skogsvetenskap. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet ämne,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och data utifrån formulerad frågeställning,
- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet inom ämnet,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkänd opposition på annan students arbete. Om arbetet genomförts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framgå för examinator av såväl den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen på arbetet ska motsvara 15 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga lärandemål.

Om studenten inte blivit godkänd pa ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift - om det finns skäl for det och om det ar möjligt.

- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinator kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Vice dekan S-fak
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Företagsekonomiska forskningsmetoder
Författare: Bryrman, A & Bell, E. (2 utgåvan)
ISBN: ISBN 978-91-47-09822-4
Kommentar: Det spelar ingen roll vilken utgåva Du har - den här boken ger en jättebra bakgrund (på svenska)
2) Real World Research
Författare: Robson, C. & McCartan, K.
ISBN: 111874523X, 9781118745236
Kommentar: Detta är en jättebra metodbok på engelska. Den täcker Dina grundbehov för den här kursen - och för x-kursen på mastersnivå
3) Att skriva en bra uppsats
Författare: Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen
Kommentar: Biblioteket har några exemplar av den här boken

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38054 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: EX0886 Anmälningskod: SLU-30055 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%