Ny sökning
EX0890

Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E - Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Hej!

Välkomna till kursen Självständigt arbete /masteruppsats!

Vi har kursstart måndag 17/1 kl.13.15 - 16.00 i sal C213 i BioCentrum.

Om ni inte är friska, så får ni en länk att vara med på zoom istället.

Se flikarna schema och betygskriterier för dessa dokument.

När antagningen är klar, kommer ni att bjudas in till Canvasrummet, där finns fler dokument.

God Jul och Gott Nytt År!

vänliga hälsningar,

Malin Beckman och Brian Kuns

malin.beckman@slu.se 073 957 1371

EX0890 Självständigt arbete i Landsbygdsutveckling, A2E - Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling, 30,0 Hp

Master thesis in Rural Development, A2E - Agriculture Programme - Rural Development

Kursplan fastställd

2017-12-12

Ämnen

Landsbygdsutveckling

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom landsbygdsutveckling. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- relatera de vetenskapliga frågeställningarna till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,
- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,
- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För självständiga arbeten för yrkesexamen gäller att svenska är kursspråk, men arbetet kan skrivas på engelska.

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier för EX0890 Självständigt arbete i landsbygdsutveckling, 30 hp

Malin Beckman och Brian Kuns

Betyg 3 – Studenten ska:

 1. kunna självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar;
 2. relatera de vetenskapliga frågeställningarna till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer;
 3. självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur;
 4. självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar;
 5. analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund;
 6. kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund;
 7. reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete;
 8. skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar;
 9. skriva en sammanfattning på engelska av ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner;
 10. populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner;
 11. muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv;
 12. identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet

Betyg 4 – Studenten ska (utöver punkterna under betyg 3):

 1. Kunna självständigt och kreativt identifiera och formulera väl motiverade vetenskapliga frågeställningar och argumentera för frågeställningarnas vidare relevans;
 2. Placera de vetenskapliga frågeställningarna i ett vidare och relevant sammanhang, både i relation till litteraturen och samhällskontexten;
 3. Visa god förmåga att självständigt söka, värdera, sammanställa och kritiskt tolka relevant information för att belysa och analysera ett problem;
 4. Tydligt motivera valet av metod, och resonera kring svagheter och styrkor med den föreslagna metoden;
 5. Göra en analys och värdering av data och resultat som innehåller kritiskt reflektion kring deras pålitlighet;
 6. Kunna kritiskt, och från flera perspektiv, diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, och bedöma innehållet och slutsatserna i förhållande till metodvalet och studiens vetenskapliga grund;
 7. (samma som för betyg 3)
 8. Visa god förmåga att använda formalia på ett korrekt och relevant sätt och visa förmåga att skriva en språkligt genomarbetad text med god läsbarhet i relation till målgruppen;
 9. Skriva en sammanfattning på i grunden korrekt engelska av ett vetenskapliga arbete;
 10. Visa god förmåga att göra populärvetenskapliga sammanfattningar;
 11. Hålla ett kortfattat och logiskt (utifrån materialet) muntligt försvar av det egna arbetet där den egna argumentationen tydligt framstår, och visa god förmåga att konstruktivt analysera, argumentera med, och diskutera sina kamraters uppsatser och placera dem i ett vidare vetenskapligt sammanhang;
 12. (samma som för betyg 3)

Betyg 5 – Studenten ska (förutom kriterierna under betyg 3 och 4):

 1. Kunna självständigt och kreativt identifiera och formulera väl motiverade och originella frågeställningar;
 2. Visa mycket god förmåga att placera de vetenskapliga frågeställningarna i ett vidare och relevant teoretiskt och empiriskt sammanhang;
 3. Visa mycket god förmåga att självständigt söka, värdera, sammanställa och kritiskt tolka relevant information för att belysa och analysera ett problem, både teoretiskt och empiriskt;
 4. Kunna göra en väl utvecklad bedömning av resultatet utifrån den valda metoden, och i relation till andra studier;
 5. Göra en väl utvecklad analys och värdering av data och resultat som innehåller kritiskt reflektion kring pålitligheten.
 6. (samma som för betyg 4)
 7. (samma som för betyg 3 och 4)
 8. Visa mycket god förmåga att göra en övertygande, stringent och formellt korrekt framställning och argumentation i relation till målgruppen.
 9. Skriva en sammanfattning på korrekt och välskriven engelska av ett vetenskapligt arbete
 10. Visa mycket god förmåga att göra populärvetenskapliga sammanfattningar
 11. (samma som för betyg 4)
 12. (samma som för betyg 3)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling (270 hp) Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 55000 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landsbygdsutveckling
Kurskod: EX0890 Anmälningskod: SLU-30195 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%