Ny sökning
EX0905

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

A warm welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences and the course Master thesis in Economics!

Below, you will find general information about the student account, registration for the course and other practical information:

Registration for the course
You cannot register for this course by yourself as all students are admitted with conditions. At the start of the course, the course leader will send the administration a list of student names that the administration registers manually. If you have any questions regarding your registration possibility, please contact the course leader.

Educational support

If you are entitled extra educational support, please inform the course leader at the start of the course so that special arrangements can be made. See more information here: https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/.

Discontinuation of a course

If you want to discontinue the course, you should immediately notify the educational administrators at econ-edu@slu.se, who in turn will inform the course leader and register a non-completion of the course in Ladok after your approval. You are also able to register an early non-completion of the course (within three weeks after course start) in Ladok yourself.


Do not hesitate to contact us at econ-edu@slu.se if you have any questions!

Kind regards,
The administration

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0905-30201 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0905

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E (EX0905-10153)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E (EX0905-10232)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E (EX0905-30187)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E (EX0905-10201)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E (EX0905-30164)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E (EX0905-10164)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E (EX0905-30205)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E (EX0905-10241)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

EX0905 Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E, 30,0 Hp

Master thesis in Economics, A2E

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 30,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen(A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom nationalekonomi. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,

- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,

- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,

- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,

- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.

- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.

- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Grading Criteria for MSc Projects in Economics at the Department of Economics, SLU, 2022

Rob Hart

In addition to completion or participation in any mandatory elements of the course as detailed on Canvas, the following criteria will be used to grade the theses.

Grades.

3: All of the `Required' properties.

4: All of the `Required' properties, and 4 of the `Good' properties.

5: All of the `Required', 4 of the `Good' properties, and 2 of the `Excellent' properties.

1. Problem definition.

“Required”: An economic problem (the solution of which has potential for contribution to knowledge) is defined clearly and early on. The problem is defined such that the student has a reasonable chance of providing non-trivial evidence for or against it within the constraints of the course. The thesis is clearly situated by the author in the scientific debate, and appropriate references help the reader to deepen their knowledge of that debate.

“Good”: + Relevant problem (potential for useful contribution to knowledge) based on good review of literature.

“Excellent”: + Novel problem (potential for significant contribution to knowledge) based on critical review of literature.

2. Methodology.

“Required”: The student carried out the study; any data used in the study is accurately described and referenced; the method is appropriate to problem and available data; the method is competently applied; the plausibility of results is discussed and judged appropriately, paying particular attention to weaknesses in analysis; there is a reaction on choice of method. Where weaknesses in the analysis are severe, alternative methods are discussed that might (in future work) help to overcome these weaknesses.

“Good”: + Fair degree of own initiative in planning (supervisor input!); method well-suited to problem; method well applied; plausibility of results thoroughly discussed and judged appropriately; good reaction on choice of method.

“Excellent”: + High degree of own initiative in planning (supervisor input!); method very well suited to problem; method very well applied; code and analysis are very well documented.

3. Discussion.

“Required”: Results appropriately discussed in relation to existing scientic and policy literature

(e.g. relevance for policy, or for theory).

“Good”: + Results critically discussed in relation to the existing literature.

“Excellent”: + Results perceptively discussed in relation to the existing literature.

4. Scientic writing.

“Required”: Appropriate language throughout; logical structure consistent with practice; references presented and organized appropriately and consistently. No more than 12,000 words (excluding appendices and references).

“Good”: + Very clear structure, appropriate to the problem; almost no typos and grammar mistakes; well formatted.

5. Presentation.

“Required”: Present and discuss the thesis in a comprehensible manner at the time appointed by the examiner, and within the allotted time. Act as discussant for one other thesis, as instructed by the examiner, within the allotted time. Attend at least 3 thesis seminars in addition to those at which they present and discuss.

“Good”: + Presentation of thesis as a poster at thesis day or in a comparable event or form.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: EX0905 Anmälningskod: SLU-30201 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%