Ny sökning
EX0906

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

2020-11-23
Welcome to the Swedish University of Agricultural Sciences
Here you find important information that will be useful before arriving to Sweden and while you are a student. https://student.slu.se/en/studies/new-student/check-list/ • You need to have a student account in order to access Ladok Student at SLU and to sign up for exams. • You must be admitted and registered to attend the course. Unregistered students may NOT stay on the premises, for reasons of insurance. For this course, you cannot register yourself, the administration will receive information from the course leader and we will register you manually. • You have to register yourself via Ladok Student. The self-registration is open 5 workdays before the start of the course and 3 days after. If you have been admitted to the course with conditions, you cannot register online and must contact the course leader who decides if you can still register. Only registered students can participate in the course and have access to, for example, Canvas. • If you want to receive text messages with updates for the course, for example in case of cancelled lectures or room changes, please check that the correct mobile number is in Ladok Student. • During the second week of the course there will be a mandatory control of attendance. If you don´t participate in the control you risk losing your place on the course. • If you need special support, please inform the course leader at the start of the course, so that special arrangements can be made for example at the examination. Certificates from Nais shall be displayed every time. https://student.slu.se/en/study-support/study-support/funka/ • If you cancel the course, you should immediately notify the course leader via email, who in turn informs the educational administration to register a course break in Ladok. • You are automatically registered for the ordinary exams in Ladok Student. You can find your anonymous code in Ladok Student. Please note that you still have to register yourself for the re-exam in Ladok Student. This applies only to exams and re-exams within the department of economics. • Corrected exams can usually be collected Wednesdays from 12.30 - 14.30 in room D416 or D417 in Ulls Hus. During Covid-19 and the restrictions we ask you to e-mail us at ekon-adm@slu.se for help with collecting exams. If you have any questions, please contact the administration by emailing ekon-adm@slu.se

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX0906-30188 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0906

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi (EX0906-10143)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi (EX0906-30202)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi (EX0906-10233)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi (EX0906-10202)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi (EX0906-30165)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi (EX0906-10165)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi (EX0906-30206)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi (EX0906-10242)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan

EX0906 Självständigt arbete i Företagsekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi, 30,0 Hp

Master thesis in Business Administration, A2E - Agriculture Programme - Economics and Management

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 30,0 0301

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen(A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom företagsekonomi. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,

- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,

- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,

- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,

- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,

- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,

- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,

- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,

- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.- relatera de vetenskapliga frågeställningar till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.

- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.

- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För självständiga arbeten för yrkesexamen gäller att svenska är kursspråk, men arbetet kan skrivas på engelska.Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Grading criteria for EX0904 Master thesis in Business Administration, A2E
EX0906 Master thesis in Business Administration, A2E
?Agriculture Programme - Economics and Management

In the table below, criteria are listed for each of the grading objectives identified in learning objectives identified in the course syllabi, by row, with relevant distinction of grade levels, 3, 4 and 5, by column. The achieved grade level for each objective is defined by the highest level for which required criteria have been met. Note that the criteria for each objective are cumulative, meaning that all of the minimum criteria for an underlying grading level must be met together with the additional criteria listed at the higher grade-level.

Objective

The student, through the independent project, should:

For grade level 3 for each objective, the following must be met

For grade level 4 for each objective, the following must be met

For grade level 5 for each objective, the following must be met

Objective 1

Show and justify the relevance, the actuality and the quality of the research question based on a background description.

All of the following sub-criteria:

?The student has demonstrated the ability to place his/her work in a larger context.

?The student has demonstrated advanced knowledge in the academic subject area of the work.

?The student has demonstrated insight into the current state of research the field.

?The student has demonstrated ability to relate the research question to the agricultural sector's complex system of resources and value creating processes (Only EX0906).

The following criterion:

?Through clearly identified issue(s) that are addressed, the student has demonstrated an advanced understanding of the field, which he/she can apply in original, novel, and/or critically reflective propositions/research questions.

The following criterion:

?Through clearly identified issue(s) that are addressed, the student has demonstrated an advanced understanding of the field, which he/she can apply in propositions/research questions that advance the state of knowledge in the addressed fields.

Objective 2

Show theoretical knowledge within the business administration field including both general breadth and depth of theoretical knowledge concerning the theoretical parts that are relevant to the thesis.

All of the following sub-criteria:

?The student has demonstrated a breadth of knowledge of business administration in the development of the theoretical foundations of the project.

?The student has demonstrated advanced understanding in the choice and review of theory specifically relevant to the question(s) being addressed.

One of the following criteria:

?The student has demonstrated a breath of knowledge of business administration in the choice and positioning of theory specifically relevant to the question(s) being addressed in a broader theoretical context.

?The student has demonstrated a breath of knowledge of business administration by clearly discussing the theoretical implications of the study in a broader business administration context.

The following criterion:

?The student has demonstrated deep theoretical knowledge in the development of a clear and integrated theoretical foundation that includes critically reflective discussion of choices that have been made and their implications in the study.

Objective 3

Present and justify a chosen method, discuss the problems that can arise during the data collection, the analysis and the compilation of the results including ethical aspects of chosen method.

All of the following sub-criteria:

?The student has demonstrated ability to identify and motivate the choice of a suitable method to address the identified research question(s).

?The student has demonstrated methodological understanding in discussion of the merits and problems associated with the chosen method.

?The student has shown awareness of eventual relevant ethical aspects arising with the chosen method.

All of the following sub-criteria:

?The student has demonstrated good methodological understanding in the presentation and discussion of methodological choices – including, e.g., units of analysis, data collection method and data analysis techniques – and the consequences of the choices made for the outcome of the study.

?The student has demonstrated the ability to independently compile and analyse his/her data, including taking appropriate measure to assure quality in the research process.

All of the following sub-criteria:

?The student has demonstrated strong methodological competence through well-grounded discussion of methodological choices that clearly include epistemological and ontological considerations.

?The student has demonstrated strong methodological competence through a methodological design and execution of data collection and analysis characterized by high rigor and attention to detail.

Objective 4

In a structured and logical way, present the results of an analysis based on chosen theory/model(s), and discuss how achieved results relate to a study's aim and method.

All of the following sub-criteria:

?The student has demonstrated the ability to arrive at and present results, supported by a logically consistent study design (aim; research question(s); theoretical foundation; method; analysis and discussion/conclusions).

?The student has demonstrated understanding of the contributions and limits of the results in discussion of how the achieved results relate to the stated aim.

All of the following sub-criteria:

?The student has demonstrated a good ability to arrive at and present results with rhetorically coherent, rigorous and concise argumentation.

?The student has demonstrated a good ability to arrive at well-founded conclusions through a structured and logical presentation and discussion of their study results.

The following criterion:

?The student has demonstrated a very good ability to arrive at and present academically founded results that reflect and contribute to a deep and critical understanding of the topic being addressed.

Objective 5

Assess quality of the data and the generalizability and validity/the credibility in the results.

All of the following sub-criteria:

?The student has demonstrated the ability to assess the quality of the results attained in the study, including their transferability, credibility, trustworthiness, generalizability, validity, and/or reliability, as appropriate for the employed method.

?The student has demonstrated understanding of the implications of data quality and selected methods on the quality of end results.

?The student has demonstrated understanding of the limits of her/his own skills and knowledge related to the subject of the project.

The following criterion:

?The student has demonstrated a broader academic understanding of the value, quality, and implications of the study's results, including how the results relate to current understanding ("the state of the art") in the academic field, and how they hold societal (empirical) relevance.

?The student has demonstrated a critically reflective understanding of how her/his skills and knowledge have impacted the presented results.

Not possible for objective 5

Objective 6

Write a, in formal respects, academic report of high quality regarding structure, clarity and precision regarding details including precise and correct reference management.

The following criterion:

?The student has demonstrated acceptable competence in written communication through the presentation of a well-structured academic report, with clarity of exposition, and suitable attention to detail, including proper academic referencing and formatting, and style appropriate for the intended audience.

?The student has presented an acceptable summary/abstract in English of the academic report.

?The student has presented an acceptable popular scientific presentation of the study.

The following criterion:

?The student has demonstrated the ability to write an academic report that complies to defined standards[1] within a defined timeframe[2].

Not possible for objective 6

Objective 7

In a pedagogical and thorough way plan an oral presentation and the defence and carry out a constructive critical review of another thesis and give feedback to the authors of the thesis.

The following criterion:

?The student has demonstrated good communication skills in the oral presentation and defence of the study.

?The student has demonstrated good communication skills in the oral discussion/opposition of another study.

?The student has demonstrated ability of academic constructive criticism in the oral and written discussion/opposition of another study.

Not possible for objective 7

Not possible for objective 7


[1] Standards include title page, page and section numbering, Harvard referencing, as defined in the SLU Dept. of Econ. Independent Project Report in Business Administration template; and a maximum of 20000 words of number-chaptered text (Introduction through conclusions, excluding reference list).

[2] Timeframe is based on 20 weeks (30 credits) of fulltime work, with a time plan as set in the accepted project proposal.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: EX0906 Anmälningskod: SLU-30188 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%