Ny sökning
EX0907

Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E!

Här kommer allmän information om registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Registrering på kurs

Ingen självregistrering tillämpas i denna kurs då samtliga studenter antas med villkor. Efter att kursen startat kommer kursledaren att återkomma till administrationen med en registreringslista där vi manuellt registrerar studenterna. Frågor om möjlig registrering vid villkorsantagning tas direkt med kursledaren.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-05-29 och 2022-06-19

Andra kursvärderingar för EX0907

EX0907 Självständigt arbete i Nationalekonomi, A2E - Agronomprogrammet - ekonomi, 30,0 Hp

Master thesis in Economics, A2E - Agriculture Programme - Economics and Management

Kursplan fastställd

2017-12-12

Ämnen

Nationalekonomi

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom nationalekonomi. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,
- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,
- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

- relatera de vetenskapliga frågeställningar till lantbrukssektorns komplexa system av resurser och värdeskapande processer.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För självständiga arbeten för yrkesexamen gäller att svenska är kursspråk, men arbetet kan skrivas på engelska.

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Grading Criteria for MSc Projects in Economics at the Department of Economics, SLU, 2022

Rob Hart

In addition to completion or participation in any mandatory elements of the course as detailed on Canvas, the following criteria will be used to grade the theses.

Grades.

3: All of the `Required' properties.

4: All of the `Required' properties, and 4 of the `Good' properties.

5: All of the `Required', 4 of the `Good' properties, and 2 of the `Excellent' properties.

1. Problem definition.

“Required”: An economic problem (the solution of which has potential for contribution to knowledge) is defined clearly and early on. The problem is defined such that the student has a reasonable chance of providing non-trivial evidence for or against it within the constraints of the course. The thesis is clearly situated by the author in the scientific debate, and appropriate references help the reader to deepen their knowledge of that debate.

“Good”: + Relevant problem (potential for useful contribution to knowledge) based on good review of literature.

“Excellent”: + Novel problem (potential for significant contribution to knowledge) based on critical review of literature.

2. Methodology.

“Required”: The student carried out the study; any data used in the study is accurately described and referenced; the method is appropriate to problem and available data; the method is competently applied; the plausibility of results is discussed and judged appropriately, paying particular attention to weaknesses in analysis; there is a reaction on choice of method. Where weaknesses in the analysis are severe, alternative methods are discussed that might (in future work) help to overcome these weaknesses.

“Good”: + Fair degree of own initiative in planning (supervisor input!); method well-suited to problem; method well applied; plausibility of results thoroughly discussed and judged appropriately; good reaction on choice of method.

“Excellent”: + High degree of own initiative in planning (supervisor input!); method very well suited to problem; method very well applied; code and analysis are very well documented.

3. Discussion.

“Required”: Results appropriately discussed in relation to existing scientic and policy literature

(e.g. relevance for policy, or for theory).

“Good”: + Results critically discussed in relation to the existing literature.

“Excellent”: + Results perceptively discussed in relation to the existing literature.

4. Scientic writing.

“Required”: Appropriate language throughout; logical structure consistent with practice; references presented and organized appropriately and consistently. No more than 12,000 words (excluding appendices and references).

“Good”: + Very clear structure, appropriate to the problem; almost no typos and grammar mistakes; well formatted.

5. Presentation.

“Required”: Present and discuss the thesis in a comprehensible manner at the time appointed by the examiner, and within the allotted time. Act as discussant for one other thesis, as instructed by the examiner, within the allotted time. Attend at least 3 thesis seminars in addition to those at which they present and discuss.

“Good”: + Presentation of thesis as a poster at thesis day or in a comparable event or form.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Agronomprogrammet - ekonomi (270 hp) Agronomprogrammet - ekonomi Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 52330 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Nationalekonomi
Kurskod: EX0907 Anmälningskod: SLU-30203 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%