Ny sökning
EX0945

Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s Programme

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Course participants and teacher team

Student / Supervisor

Bergman, Märta

Anna Persson

Burén, Maria

Antoienette Wärnbäck

Dalil Heirati, Hadis

Andrew Butler

Gudmundsdóttir, Anna Kristín

Anna Persson

Islam, Nuzat Naila

Lena Steffner

Jonsson, Frida

Viveka Hoff

Kamali, Betsy

Lena Steffner

Karlborg, Emil

Mari Kågström

Kettner, Vojtech

Mari Kågström

Mojtabaei, Sharareh

Andrew Butler

Ratin, Md

Per Berg

Rostami, Marjan

Lena Steffner

Stenfeldt, Klara

Marcus Hedblom

EX0945 Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s Programme, 30,0 Hp

Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master’s Programme

Kursplan fastställd

2018-11-21

Ämnen

Landskapsarkitektur

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,
- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,
- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet,
- reflektera över vad vetenskapsbegreppet, t.ex. i ovanstående lärandemål, kan innebära inom landskapsarkitektur, som grund för val av tillvägagångssätt och kunskapsgenerering,
- överväga hur arbeten inom landskapsarkitektur kan grafiskt och visuellt presenteras.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkänd opposition på annan students arbete. Om arbetet genomförts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framgå för examinator av såväl den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen på arbetet ska motsvara 30 hp för var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga lärandemål.

- Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinator rätt att ge en kompletteringsuppgift om det finns skäl för det och om det är möjligt.
- Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
- Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
- För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinator kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i Utbildningshandboken.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund.

Det är rekommenderat att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå. Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen. Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Uppsatsen kan skrivas på svenska under förutsättning att studenten har svenska motsvarande kravet för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Utbildningsnämnden har beslutat att en student vid SLU ska ges 20 timmars handledning för ett självständigt arbete på 30 hp. Handledningen kan ske både individuellt och i grupp.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för stad och land

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN - LT)

EX0945, 30.0 credits
Independent Project in Landscape Architecture, A2E – Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation – Master's Programme,

Course goals

The course goals in the syllabus are basis for examination. On completion of the course, the student will be able to:
- independently and creatively identify and formulate scientific questions;
- independently search, compile, evaluate and critically interpret relevant information and literature;
- independently plan and, using adequate methods, carry out a scientific study within given time frames;
- analyse and evaluate data and/or findings on a scientific basis;
- discuss contents and conclusions in a scientific work critically, and reflect on how the choice of question and method relates to the scientific and practical basis of the subject;
- reflect on social and ethical aspects, sustainability aspects within the subject as well as ethical aspects of research and development;
- present a scientific work in accordance with the prevailing practice of the discipline, adapted to the intended audience and according to the instructions given;
- write a summary in English of a scientific report according to the instructions given;
- write a popular science summary of a scientific work according to the instructions given;
- present a scientific work orally and critically review and discuss, as well as give constructive criticism of, another student's project, including method, conclusions and the context of the work in a wider perspective;
- identify their own skill and knowledge development needs in the subject of the project;
- reflect upon what the science concept, eg in the learning objectives above, implies within landscape architecture, as a basis for choosing working methods and knowledge production,
- consider how the work within landscape architecture can be graphically and visually presented.

Scientific structure

The grading criteria are arranged in the scientific structure of an academic work; introduction, method, result and discussion plus language.

Grading

In communicating grades evaluating words according to general learning goals can be used such as knowledge, understanding (3), reflective, analytical (credit), evaluative assessments and creativity (distinction).

Grading criteria EX0945

Approved/Failed

3

4

5

Title

The title describes in a few precise words the content of the thesis work

Abstract

The abstract of 2-3000 characters including spaces follow the scientific structure of the thesis work and presents the content as a whole.

Popular science

summary

The popular science summary of 8000-10,000 characters including spaces follow the structure of the thesis work and presents the content as a whole.

Introduction and Theory

The student has independently and creatively identified and formulated scientific questions. The student has shown skills in searching, compiling, evaluating and critically interpreted relevant information and literature

In addition to the criteria for grade 3 formulated scientific questions and presented a literature review with credit.

In addition to the criteria for grade 3 and 4 the students has formulated scientific questions and presented a literature review with distinction.

Method

The student has planed and used adequate methods to carry out a scientific study within given time frames.

In addition to the criteria for grade 3 the student has used methods that are especially adapted to the thesis work.

In addition to the criteria for grade 3 and 4 the student has used methods that are especially creatively adapted to the thesis work.

Result

The student has analysed and evaluated data and/or findings on a scientific basis and presented the results of the thesis work considering how the work within landscape architecture can be graphically and visually presented.

In addition to the criteria for grade 3 the student has presented the results with credit.

In addition to the criteria for grade 3 and 4 the student has presented the results with distinction.

Discussion

The discussion includes the content and conclusions in the scientific work. The discussion critically reflects on how the choice of question and method relates to the scientific and practical basis of the subject and implies within landscape architecture.

The discussion reflects on social and ethical aspects, sustainability aspects within the subject as well as ethical aspects of research and development.

In addition to the criteria for grade 3 the discussion is completed with credit.

In addition to the criteria for grade 3 and 4 the discussion is completed with distinction.

Language

Correct language

With credit

With distinction

References

Correct referencing

Disposition

Scientific structure

Format

Frontpage and title page

Poster

According to library's instruction

Seminar

Active participation

Presentation

Well completed

Opposition

Well completed

Work plan

Approved/

submitted in time

Title/research-questions

Approved and submitted in time

Assessment:

All parts to be assessed must be approved with Approved or grade 3. Grade 3 reflects the course goals. For grades 4 or 5, an average for the five parts introduction, method, results, discussion and language, is assessed and the examiner explain the assessment in a grade message. The grade message includes description of corrections that needs to be done before publishing on Epsilon.

1) Succeding with your Master’s dissertation, 3 uppl.
Författare: Biggam, John
ISBN: ISBN: 9780335264490

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landscape Architecture for Sustainable Urbanisation - Master´s Programme Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 149964 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Landskapsarkitektur
Kurskod: EX0945 Anmälningskod: SLU-30174 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%