Ny sökning
EX0946

Självständigt arbete i energisystem

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för EX0946

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i energisystem (EX0946-40096)

2022-03-21 - 2022-06-05

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i energisystem (EX0946-40107)

2021-03-23 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i energisystem (EX0946-40084)

2020-03-23 - 2020-06-07

Kursplan

EX0946 Självständigt arbete i energisystem, 15,0 Hp

Independent Project in Energy Systems

Ämnen

Teknik Teknologi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Projekmetodik 1,5 0202
Projektarbete 13,5 0203

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen(G2E)

Betygsskala

Godkänd / Icke godkänd Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

120 hp inom civilingenjörsprogrammet i energisystem inklusive 5 hp statistik

Mål

Det övergripande syftet med kursen är att de studerande ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för att strukturerat genomföra ett energisystemrelaterat projekt under villkor som gäller inom arbetslivet.Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

- använda projektmetodik och arbeta i projekt i grupp på ett planerat och systematiskt sätt och med hänsyn tagen till likabehandlingsfrågor

- kritiskt granska och systematiskt integrera kunskaper för att självständigt identifiera, formulera, avgränsa och lösa problem och genomföra uppgifter inom givna ramar

- bedöma etiska aspekter och relevanta samhällsfaktorer såsom hållbar utveckling för genomfört projekt

- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap för projektets genomförande samt självständigt söka, syntetisera och kondensera denna nya kunskap i skriftlig form samt kunna referera på ett vetenskapligt sätt.

- visa bred kompetens inom teknikområdet,

- modellera och simulera relevanta energisystem

- redovisa projektet i dess helhet inklusive projektets arbetsgång skriftligt på engelska och svenska samt muntligt på engelska

- ge konstruktiv kritik på andras texter och presentationer.

Innehåll

Kursen genomförs som ett projektarbete där minst sex, högst åtta, studenter bildar en projektgrupp. En handledare stödjer projektgruppen. Projekten ska ha anknytning till något energisystem och vara utformat i samarbete med en beställare, gärna företag eller myndighet. Projekten ska innehålla moment av modellering och simulering. Projekten kommer att planeras så att studenten kan fördjupa och utveckla kunskaper från tidigare kurser, samt inse värdet i kommande kurser. I kursen ingår lärmoment som stödjer studenternas lärande med avseende på

- projektmetodikens principer, begrepp och tillämpningar

- reflektion över etiska aspekter och likabehandlingsfrågor i projektets genomförande och innehåll

- studieteknik och gruppdynamik

- kontinuerlig dokumentation av projektets och gruppens arbete.Projektet genomförs efter en av de studerande upprättad och av handledaren godkänd projektplan och inleds med en förstudie på ca en vecka. Strukturerad studentåterkoppling ingår i kursen. Kursen avslutas med utvärderingar inom respektive projektgrupp.Undervisningen ges i form av grupphandledning, studentåterkoppling, föreläsningar, övningar, gästföreläsningar och seminarier. Kursen genomförs till största delen som ett projektarbete där minst sex, högst åtta, studenter bildar en projektgrupp.Kursen innehåller ämnesintegrerad kommunikationsträning.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Aktivt deltagande i obligatoriska kursmoment inom projektmetodik, likabehandlingsfrågor, gruppdynamik och etik samt genomförande av övningar kopplade till dessa moment. (1.5 hp)Aktivt deltagande i genomförandet av projektet, inklusive medverkan i projektmöten. Projektet redovisas skriftligt i form av en projektrapport. Rapporten skrivs på svenska med en sammanfattning på engelska alternativt på engelska med en sammanfattning på svenska. Projektets delar redovisas muntligt på engelska. Stöddokumentation till projektet i form av t.ex. loggböcker, reflektioner, mötesanteckningar, insamlad data och projektutvärdering, rapporteras skriftligt på svenska. Skriftlig och muntlig opposition på minst en annan grupps projekt. (13.5 hp).Godkänd skriftlig och muntlig presentation av projektarbetet.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PSR för civilingenjörsprogrammet i energisystem
Ersätter: Ex0759

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Teknik Teknologi
Kurskod: EX0946 Anmälningskod: SLU-40116 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Energi och teknik Studietakt: 100%