Ny sökning
EX0950

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Andra kursvärderingar för EX0950

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-40137) 2021-03-24 - 2021-06-06

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-40051) 2020-03-25 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-30083) 2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp (EX0950-10089) 2019-09-02 - 2019-10-31

EX0950 Självständigt arbete i markvetenskap, G2E, 15.0 hp, 15,0 Hp

Independent project in Soil Science, G2E

Kursplan fastställd

2018-12-13

Ämnen

Markvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har minst än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen(G2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 120 hp varav 60 hp inom huvudområdet. Minst en kurs med fördjupningsnivå G2F ska genomföras senast i samband med det självständiga arbetet. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera ett eget arbete inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet utveckla sina färdigheter i akademiskt skrivande och fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- identifiera problemställningar och formulera frågeställningar inom ett givet
ämne,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant
information och data utifrån formulerad frågeställning,
- kritiskt diskutera innehåll, resultat och slutsatser i ett vetenskapligt arbete,
samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets
vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter samt aspekter på hållbarhet
inom ämnet,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet,
anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och ge
konstruktiv kritik på en annan students arbete,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området
för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkänd opposition på annan students arbete. Om arbetet genomförts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framgå för examinator av såväl den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen på arbetet ska motsvara 15 hp för var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga lärandemål.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för mark och miljö
Medansvariga:
Institutionen för ekologi
Institutionen för molekylära vetenskaper
Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
Institutionen för växtproduktionsekologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Ersätter: EX0690
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Grundnivå
Ämne: Markvetenskap
Kurskod: EX0950 Anmälningskod: SLU-40084 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för mark och miljö Studietakt: 100%