Ny sökning
EX0975

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Ditt arbete publiceras offentligt. Se också https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Skicka ett mail till cecilia.mark-herbert@slu.se där Du redogör för Dina x-jobbsplaner (ämne, problem) inför kursstarten, så att vi kan planera för handledningskapacitet.

Allt gott, Cilla

Please send an e-mail to cecilia.mark-herbert@slu.se before the course starts to account for your plans for the thesis project. We need this information in order to plan for supervisory resources. Thank you so much!

All the best, Cilla

Lista över examensarbetesuppdrag (se nedan för mer information)

1 FSC

2 IKEA

3 BIOMETIRA

1 FSC

Utveckling av arrendelösning för naturvård inom FSC-certifieringen

Det flesta privata skogsägare, ca 90 %, saknar nyckelbiotoper på sina marker. Men hos privata skogsägare som har nyckelbiotoper är det inte ovanligt att nyckelbiotoper kan utgöra en stor del av fastigheten. Inom FSC-certifieringen ska alla nyckelbiotoper sparas. Detta kan innebära ett så pass stort ekonomiskt bortfall att de med nyckelbiotopsrika fastigheter väljer att inte certifiera sig. Samtidigt finns det skogsägare som har väldigt låga naturvärden på sin fastighet, som har svårt att hitta områden att avsätta för att nå upp till kravet på 5 % naturvårdsavsättning.

Ett sätt att lösa denna problematik skulle kunna vara sorts arrendelösning där skogsägare med stor andel nyckelbiotoper arrenderar ut dessa, och att en annan skogsägare kan tillgodoräkna sig den avsatta arealen i certifieringen.

Detta förslag till examensarbete skulle handla om att kartlägga arrendelösningar som redan finns inom exempelvis jordbruket, eller inom skogen avseende jakt eller naturvårdsavtal för att ta fram en modell för arrendelösningar avseende nyckelbiotoper. Några frågor som skulle kunna diskuteras: Hur skulle ett sådant system se ut? Hur skulle detta kunna bli en attraktiv lösning för skogsägare? Hur skulle det lösas ekonomiskt? Hur säkerställs att detta arrangemang håller långsiktigt?

Genomförande

Det finns många intressanta frågor inom detta område och vi är öppna för att forma examensarbetet utifrån intresse. Exjobbet skulle bygga på en blandning av litteraturstudier och intervjuer och kan genomföras av en eller flera personer tillsammans. Resultatet kommer att användas i det projekt avseende nyckelbiotopsproblematiken som bedrivs på FSC Sverige. För intervjuer är det viktigt att en person talar svenska. Exjobbet kan skrivas på svenska eller engelska. Examensarbetet genomförs på Institutionen för skogsekonomi, SLU i samverkan med FSC Sverige. Institutionen för skogsekonomi utser en huvudhandledare. FSC Sverige kommer att erbjuda en extern handledare och ersätter resor och andra utlägg.

Om FSC

FSC är en global certifiering och medlemsorganisation som arbetar för ett ansvarsfullt skogsbruk. FSC Sveriges kontor ligger i Uppsala.

Kontakt

Om du är intresserad kontakta Camilla Widmark, Institutionen för skogsekonomi, SLU på epost: Camilla.Widmark@slu.se

2. IKEA Master thesis - IKEA s land use footprint: Quantification of CO2 emissions and removals from land, plants and products

We are now looking for 2 students that wants to write their Master thesis at IKEA Range & Supply from January to June 2021.
IKEA is committed to become climate positive by 2030 by reducing more greenhouse gas emissions (GHG) than the IKEA value chain emits, while growing the IKEA business. To reach this IKEA seeks to account for and improve the contribution of land related GHG emissions and removals.
We invite you to explore with us the potential of carbon stored in land, plants and products.
These natural climate solutions will play a vital role in the area of forestry and agricultural land use and build an important corner stone on our journey to become climate positive. ...

3. BIOMETRIA

Biometria - Examensarbete om skördarmätning

Bakgrund

Kvalitetssäkrade skördare mäter idag virket noggrannare än travmätning och olika

stickprovsmetoder. Att genom skördarmätning avsluta affären redan i samband med avverkning kan medföra ökad trygghet hos säljaren och större flexibilitet för köparen. I Finland har modellen använts under lång tid och ca 90 % av virket betalas med skördarmätning. I södra Sverige har Södra Skogsägarna erbjudit betalningsgrundande skördarmätning sedan 2012. I både Finland och i södra Sverige har ersättningsmodellen främst används som betalning mot enskilda privata skogsägare. De studier som har gjorts kring ersättningsmodellen har visat på god säljarnöjdhet, men är nu några år gamla. Ökad tillämpning av ersättningsgrundande skördarmätning över hela landet skulle kunna öppna för nya sätt att organisera såväl logistik som virkesmätning.

Biometrias styrelse har nyligen beslutat att investera i förbättrat IT-stöd för den fältverksamhet där Biometriapersonal (kvalitetstekniker) kvalitetssäkrar skördarnas arbete. Styrelsen förväntar sig att mer kvalitetssäkring också ska bidra till ökat intresse för ersättningsgrundande skördarmätning. Styrelsen tror på en kraftig ökning inom kommande fem år. Kopplat till detta pågår diskussioner om forskningsbehov relaterat till skördarmätningen. Som del av denna behovsanalys utlyses detta examensarbete.

Projektbeskrivning

Beslut om att tillämpa skördarmätning eller inte tas inom respektive företag. Det kan vara policybeslut på ledningsnivå eller lokala beslut på operativ nivå. För att identifiera flaskhalsar och/eller utvecklingsbehov behöver orsakerna till besluten kartläggas. Projektet är därför tänkt att baseras på intervjuer i två steg. Exempel på gruppering av frågor kan vara:

 • Affärskedjan / Affärsformerna
 • Kvalitet – handelssortiment – trädpris
 • Administrativt systemstöd
 • Praktiska hinder
 • Mjuka hinder

Steg 1 – Intervjuer med ledande representanter för företag, skogsägarföreningar och branschorganisationer

Dessa intervjuer bör täcka hela landet med avseende på företag, skogsägarföreningar och branschorganisationer. De kan inkludera representanter för Biometrias styrelse. Frågor till dessa kan vara:

 • Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med skördarmätning?
 • Hur kan skördarmätning bidra till att effektivisera er verksamhet?
 • Ni som har / inte har skördarmätning: varför / varför inte?
 • Vad inom kvalitetssäkrad tillredning anser ni vara viktigast? Bidrar det till att det kan bli mer ersättningsgrundande skördarmätning?

Steg 2 – Intervjuer med personer som idag jobbar med, eller berörs av, ersättningsgrundande skördarmätning

 • Virkesköpare. När, hur, varför? Varför inte? Hur ser din interna uppdragsbeskrivning ut vad gäller val av köpform? Skiljer sig synpunkterna åt beroende på om man handlat med skördarmätning eller inte? Hur resonerar säljarna ni kommer i kontakt med? Kan kvalitetssäkrad tillredning vara ett köpargument eller är det för krångligt att förklara?
 • Virkeslogistiker. Vad fungerar och inte? Vilka är era önskemål om det inte fungerar?
 • Råvaruansvarig på sågverk. Hur kan ni från sågverket påverka den råvara ni får? Skillnader mellan leveransformer? Det har varit ett argument för rotposter, LRK och skördarmätning att man kan kapa som man vill för stunden– gäller det fortfarande eller löser man fördelningsgrad med hjälp av prislistan?
 • Skogsägare. Vilken säljform föredrar ni? Varför? Varför inte vissa säljformer?

Praktiskt

Examensarbetet är tänkt att genomföras under vårterminen 2021.

Biometria betalar för omkostnader samt ersättning enligt gängse form för examensarbeten.

Examensarbetet ska redovisas i rapportform till Biometria.

Kontaktpersoner/handledare på Biometria

Lars Björklund. Lars.bjorklund@biometria.se. Tel 010-2285095

Fredrik Hansson. Fredrik.hansson@biometria.se. Tel 010-2285171

Kursvärderingen är avslutad

EX0975-30057 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för EX0975

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-10066) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2021/2022

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-10067) 2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-50032) 2021-06-07 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-50033) 2021-06-07 - 2021-10-24

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-30058) 2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-10064) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2020/2021

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-10065) 2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-50048) 2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-50049) 2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-30139) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-30140) 2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-10141) 2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2019/2020

Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi (EX0975-10142) 2019-09-02 - 2020-01-19

EX0975 Masterarbete i Skogsvetenskap, A2E - Skogsekonomi, 30,0 Hp

Master’s thesis in Forest Science, A2E - Forest Economics

Kursplan fastställd

2018-09-26

Ämnen

Skogsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen (A2E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Engelska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 30 hp på avancerad nivå inom huvudområdet. Godkänt självständigt arbete på grundnivå alternativt kandidatexamen. Minst en kurs av relevans för ämnet för arbetet ska ha genomförts före det självständiga arbetet. Kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, själv-ständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter i den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar,
- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur,
- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar,
- analysera och värdera data och/eller resultat på vetenskaplig grund,
- kritiskt diskutera innehåll och slutsatser i ett vetenskapligt arbete, samt reflektera över hur frågeställning och metodval förhåller sig till ämnets vetenskapliga och praktiska grund,
- reflektera över samhälleliga och etiska aspekter, aspekter på hållbarhet inom ämnet samt etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- skriftligt presentera ett vetenskapligt arbete, enligt rådande praxis inom ämnet, anpassad för angiven målgrupp och enligt givna anvisningar,
- skriva en sammanfattning på engelska av en vetenskaplig rapport enligt givna instruktioner,
- populärvetenskapligt sammanfatta ett vetenskapligt arbete enligt givna instruktioner,
- muntligt presentera ett vetenskapligt arbete samt kritiskt granska, diskutera och ge konstruktiv kritik på en annan students arbete, inklusive metod, slutsatser och arbetets sammanhang i ett vidare perspektiv,
- identifiera sitt eget utvecklingsbehov av kompetens och kunskap inom området för arbetet.

Innehåll

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt, akademiskt arbete (examensarbete). Arbetet genomförs med egna insamlade data eller motsvarande, självständigt genomförd, uppgift. Arbetet genomförs företrädesvis individuellt, men kursledaren kan medge undantag i särskilda fall.

Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.

Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkand skriftlig rapport och muntlig presentation, samt godkand opposition pa annan students arbete. Om arbetet genomforts i par ska vars och ens individuella insats tydligt framga for examinator av saval den skriftliga som muntliga redovisningen. Arbetsinsatsen och omfattningen pa arbetet ska motsvara 30 hp for var och en av studenterna, och var och en ska uppfylla samtliga larandemal.

- Om studenten inte blivit godkand pa ett prov har examinator ratt att ge en kompletteringsuppgift ¡V om det finns skal for det och om det ar mojligt.

- Om studenten har ett beslut fran SLU om sarskilt pedagogiskt stod pa grund av funktionsnedsattning, har examinator ratt att ge ett anpassat prov eller lata studenten genomfora provet pa ett alternativt satt.
- Om denna kursplan andras, eller om kursen laggs ner, ska SLU besluta om overgangsregler for examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och annu inte blivit godkanda.
- For examination av sjalvstandigt arbete (examensarbete) galler dessutom att examinator kan tillata studenten att gora kompletteringar efter inlamningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Det godkända skriftliga arbetet ska publiceras inom ramen för SLU:s system för elektronisk publicering (Epsilon) och plagiatgranskas i Urkund. För att antas på kursen krävs att studenten innan kursstart ska ha gjort en överenskommelse med handledande institution angående handledare och ämnet för arbetet.

Det rekommenderas att man innan man genomför sitt självständiga arbete på avancerad nivå har läst minst 5 hp vetenskaplig metodik. Detta uppfylls av studenter som följer studieplanerna för utbildningsprogram vid SLU. Studenter som inte genomfört sin grundutbildning vid SLU uppmanas att ta del av de webbaserade undervisningsmoment som finns inom ramen för självständigt arbete på grundnivå.Med vetenskaplig metod avses kurser eller kursmoment som bidrar till att studenterna uppfyller examenskravet på fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för skogsekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom skog (PN - S)
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.
1) Real World Research
Författare: Robson & McCartan
ISBN: 978-1-118-74523-6
Kommentar: Robson, Colin & McCartan, Kieran (2015) Real World Research (4th ed.) John Wiley & Sons, Chichester, the UK, ISBN: 978-1-118-74523-6 Method articles are available in Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Jägmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 76108 SEK Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Skogsvetenskap
Kurskod: EX0975 Anmälningskod: SLU-30057 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig avdelning: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%