Ny sökning
EX1008

Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap – magisterprogrammet i livsmedelstillsyn

Information från kursledaren

Välkomna till kursen 'Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap' som är den sista kursen inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.

Merparten av undervisningen kommer att ske på distans. En del praktiska moment kan dock komma att ingå och förläggs då till Campus Uppsala.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

EX1008-40158 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Kursplan

EX1008 Självständigt arbete i livsmedelsvetenskap – magisterprogrammet i livsmedelstillsyn, 15,0 Hp

Independent project in Food Science

Ämnen

Livsmedelsvetenskap

Utbildningens nivå

Avancerad nivå

Fördjupning

Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen(A1E)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 15 hp programkurser inom magisterprogrammet i livsmedelstillsyn.Förkunskapskravet kan också uppfyllas på annat sätt som ger motsvarande kunskaper.

Mål

Syftet med kursen är att studenten utifrån tidigare förvärvade kunskaper, självständigt ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie inom en given tidsram. Studenten ska genom det självständiga arbetet vidareutveckla sina färdigheter den akademiska arbetsprocessen och väsentligt fördjupa sina ämneskunskaper.Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

- tillämpa och nyttiggöra de kunskaper som förvärvats under utbildningen, för att självständigt lösa en uppgift

- visa en ämnesmässig fördjupning inom området livsmedelstillsyn

- kritiskt och analytiskt reflektera kring olika aspekter av livsmedelstillsyn

- både muntligt och skriftligt förmedla information korrekt, välstrukturerat och intresseväckande

- självständigt och kreativt identifiera och formulera vetenskapliga frågeställningar

- självständigt söka, sammanställa, värdera och kritiskt tolka relevant information och litteratur

- självständigt planera och med adekvata metoder genomföra en vetenskaplig studie inom givna tidsramar

Innehåll

Examensarbetet genomförs enskilt och utgörs av ett självständigt arbete som innebär att studenten arbetar med någon problemställning som anknyter till livsmedelstillsyn. Detta görs företrädesvis vid en tillsynsmyndighet eller hos en livsmedelsproducent.Seminarier om arbetssätt, samt skriftlig och muntlig redovisning ingår.

Arbetet redovisas skriftligt och muntligt vid ett arbetsseminarium för studiekollegor, handledare och examinator. Varje student skall agera opponent vid en annan students muntliga presentation.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt godkänd opposition på annan students arbete.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för molekylära vetenskaper

Medansvariga:

Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap Institutionen för energi och teknik

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Betygsskala: 5 / 4 / 3 / U

Godkänd muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete samt godkänd opposition på annan students arbete.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Nivå: Avancerad nivå
Ämne: Livsmedelsvetenskap
Kurskod: EX1008 Anmälningskod: SLU-40158 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%