Ny sökning
EX1017

Självständigt arbete i Lantbruksvetenskap, G2E - Lantmästarprogrammet

I kursen ingår att under handledning genomföra ett självständigt arbete. Arbetet kan genomföras med utgångspunkt från befintliga data i form av experimentellt eller praktiskt arbete eller som litteraturstudie. Formen för arbetet styrs av ämnet och frågeställningen samt tillgång till lämpliga data och uppgifter. Arbetet genomförs antingen individuellt eller i par.Upplägget av det självständiga arbetet ska inledningsvis dokumenteras i en arbetsplan, som upprättas i samråd med handledaren.Arbetet ska avslutningsvis redovisas skriftligt och muntligt, i seminarieform eller motsvarande och enligt givna anvisningar. I kursen ingår att genomföra en opposition där förmågan att ge konstruktiv kritik examineras.


Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Böcker
Patel, R. & Davidson, B. (2019) Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. (184 s)

Övriga läromedel
Valbar vetenskapliglitteratur relevant för området tillkommer motsv. ca 100-1000 sidor i samråd med handledaren samt relevanta metodböcker.
SLU (2021) Skriva och referera. Tillgänglig: Bibliotekets sök- och skrivguide (instructure.com)/ [24-01-20]

Referenslitteratur
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser, andra upplagan. Lund: Studentlitteratur
Malmfors, B., Garnsworthy, P. & Grossman, M. (2004). Writing and presenting scientific papers. 2 ed. Nottingham: Nottingham University Press 
Olsson, H. & Sörensen, S. (2011) Forskningsprocessen - kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Stockholm: Liber 
Pelger, S. 2007. Kommunikation för naturvetare. Lund: Studentlitteratur.
Svenska språknämnden. (2017) Svenska skrivregler. Stockholm: Liber, 
Thurén, T. (2007) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Lantmästarprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 38060 SEK Nivå: Grundnivå (G2E)
Ämne: Lantbruksvetenskap
Kurskod: EX1017 Anmälningskod: SLU-40142 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Biosystem och teknologi Studietakt: 100%