Ny sökning
FÖ0368

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I

Obligatorisk kurs inom lantmästarprogrammet.

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för FÖ0368

Läsåret 2021/2022

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10169)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10284)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10059)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10074)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10185)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10092)

2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10211)

2015-08-31 - 2015-10-30

Läsåret 2014/2015

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10227)

2014-09-01 - 2014-11-09

Läsåret 2013/2014

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10196)

2013-09-02 - 2013-11-10

Läsåret 2012/2013

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10203)

2012-09-03 - 2012-11-11

Läsåret 2011/2012

Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I (FÖ0368-10252)

2011-08-29 - 2011-11-06

Kursplan

FÖ0368 Företagsekonomi tillämpad inom den agrara näringen, del I, 15,0 Hp

Business Economics for Rural Enterprises, Part I

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Externredovisning och beskattning 5,0 0302
Ekonomistyrning  4,0 0303
Marknadsföring, kommunikation och samhällsekonomi 6,0 0304

Fördjupning

Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav(G1N)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Behörighet till lantmästare – kandidatprogram.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas den studerande ha grundläggande kännedom om, förståelse för och självständigt kunna analysera och bedöma övergripande frågeställningar kring villkoren för företagande.Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- beskriva och bedöma olika kommunikationsinsatser ur ett företagsperspektiv,

- beskriva och förklara terminologin inom företagsekonomi och för företag tillämpliga delar inom samhällsekonomin,

- beskriva, förklara och tillämpa olika hjälpmedel inom ekonomistyrning och marknadsföring,

- beskriva, förklara och använda lagar, regler etc. inom externredovisning och beskattning.

Innehåll

Kursen bygger främst på föreläsningar och inläsning av litteratur. Studenterna får också göra vissa övningar och studiebesök och medverka i seminarier.Kursen är uppdelad i fyra delar som examineras var för sig. Dessa fyra delar är

- ekonomistyrning (terminologi, kostnadsteori, produktkalkylering, linjär programmering, investeringskalkylering, finansiering, övergripande planering), 4 hp,

- marknadsföring (introduktion till marknadsföringsteori) med kommunikation, 4 hp,

- nationalekonomi, 2 hp,

- externredovisning och beskattning (redovisning, beskattning, bokslutsteknik), 5 hp.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och/eller muntliga tentamina och redovisningar av projekt- och referatuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

För begränsning av antalet tentamenstillfällen se regelsamling för utbildningar vid SLU.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU jordbruk och landsbygd
Ersätter: FÖ0339

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0368 Anmälningskod: SLU-10045 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%