Ny sökning
FÖ0369

Företagsstrategiska perspektiv

Denna kurs syftar till att ge Dig som student en vidgad syn på centrala företagsstrategiska områden. Kursen ger Dig möjligheter till fördjupning inom valda delar av dessa områden. Kursen behandlar exempelvis service management, Porterskolan samt resurs- och kompetensbaserade strategier. Dessutom ägnar kursen tid åt handelns centrala roll i värdekedjan samt varumärkets strategiska betydelse för många verksamheter.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0369

Läsåret 2021/2022

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30153)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30249)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30061)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30063)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30177)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30091)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30179)

2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30187)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30235)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30194)

2013-01-21 - 2013-03-31

Läsåret 2011/2012

Företagsstrategiska perspektiv (FÖ0369-30223)

2012-01-16 - 2012-03-25

Kursplan

FÖ0369 Företagsstrategiska perspektiv, 15,0 Hp

Business Strategic Perspectives

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Enda modul 15,0 0301

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Minst 120 hp varav 60 hp inom företagsekonomi.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

- redogöra för, använda och bedöma ett företags olika delar samt förklara sambanden mellan dessa delar

- använda och reflektera över tillämpbarheten över de i kursen behandlade företagsstrategiska perspektiven och modellerna

- analysera och reflektera över förutsättningar och strategiska utmaningar för handelsföretag

- analysera varumärkets strategiska roll.

Innehåll

Denna kurs syftar till att ge Dig som student en vidgad syn på centrala företagsstrategiska områden. Kursen ger Dig möjligheter till fördjupning inom valda delar av dessa områden. Kursen behandlar exempelvis service management, Porterskolan samt resurs- och kompetensbaserade strategier. Dessutom ägnar kursen tid åt handelns centrala roll i värdekedjan samt varumärkets strategiska betydelse för många verksamheter.Kursen omfattar företagsekonomiska perspektiv och modeller såsom

- Service managementskolan

- Porterskolan

- Resurs- och kompetensbaserade strategier

- Handelns centrala roll i värdekedjan

- Varumärkets strategiska roll

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

För godkänd kurs krävs godkänd skriftlig tentamen, godkänt projektarbete som redovisas muntligt och skriftligt. För godkänd kurs krävs även närvaro och aktivt deltagande vid seminarierna och andra obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: PU jordbruk och landsbygd

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0369 Anmälningskod: SLU-30051 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%