Ny sökning
FÖ0370

Ledarskap och organisation

2020-09-07
Distansundervisning
Med anledning av pågående pandemi kommer kursen att ges (i huvudsak) på distans via Zoom. För de som har möjlighet kommer vi att genomföra praktiska övningar i ledarskap och gruppdynamik ute i parken på Campus i Alnarp. Dessa övningar är frivilliga och ska ses som inspiration. De kommer inte att påverka examinationen. Preliminärt är dessa övningstillfällen: 13/11 kl 9-12 20/11 kl 9-12 27/11 kl 9-12 4/12 kl 9-12 8/12 hela dagen tillsammans med FÖ0467, FÖ0464 & FÖ0433

Kursvärderingen är öppen

Svara på kursvärderingen

Värderingen går att besvara till och med 2021-01-31

Andra kursvärderingar för FÖ0370

Läsåret 2019/2020

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2019-11-01 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2018-11-06 - 2019-01-20

Läsåret 2017/2018

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2017-10-31 - 2018-01-14

Läsåret 2016/2017

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2016-11-01 - 2017-01-15

Läsåret 2015/2016

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2015-10-31 - 2016-01-17

Läsåret 2014/2015

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2014-11-10 - 2015-01-18

Läsåret 2013/2014

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2013-11-11 - 2014-01-19

Läsåret 2012/2013

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2012-11-12 - 2013-01-20

Läsåret 2011/2012

Ledarskap och organisation (FÖ0370-20148), Alnarp 2011-11-07 - 2012-01-15

FÖ0370 Ledarskap och organisation, 15,0 Hp

Leadership and organisation

Kursplan fastställd

2010-11-11

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 90 hp varav 30 hp inom ämnet företagsekonomi.

Mål

Kursen ger grundläggande kunskaper och tillämpningar i ledarskap och organisation. Detta ger en möjlighet att vara bättre förberedd för framtida uppgifter som företagsledare (arbetsledare) eller chef.

Studenten skall efter genomgången kurs kunna
- beskriva och förklara ledarskaps- och organisationsteorier,
- förstå och tillämpa ledarskap som handling och social relation,
- förstå och tillämpa kommunikationsplanering
- analysera betydelsen av chefen och ledarens roll relaterat till medarbetarskapet och företagandet

Innehåll

Kursen bygger på föreläsningar, övningar, seminarier och inläsning av litteratur. Kursen består av tre delmoment och som examineras var för sig. Dessa delmoment är: a) Att vara chef & ledare, b) Om medarbetarskap c) Företagandet.

Ämnesområden som behandlas berör bl. a. traditionella perspektiv på ledarskap, ledarskap som handling och social relation, att leda två tillsammans, ledarskap och entreprenörskap, chefers lärande i sociala nätverk, kommunikationsplanering, att leda arbetsmiljöarbete, att leda styrelsearbete, anställning av personal, arbetsmotivation, att ge feedback, relationer och roller, om konflikter, teamwork, om mål för organisationer, samarbetspartner och hantera relationer med omvärlden, drivkrafter och planerad organisationsförändring, retorik och presentationsteknik.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända skriftliga och/eller muntliga tentamina och redovisningar av projekt- och referatuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen ges på heltid.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programutskott jordbruk och landsbygd

För godkänd kurs ska samtliga delar vara godkända:

  • 3 individuella inlämningsuppgifter (u,3,4,5)
  • Redovisning projektarbete (gruppuppgift, hela gruppen tilldelas samma betyg: u,g)
  • Projektrapport (gruppuppgift, hela gruppen tilldelas samma betyg: u,3,4,5)
  • Individuell skriftlig hemtentamen (u,3,4,5)

Lärmål/betyg:

Beskriva och förklara ledarskaps- och organisationsteorier

Analysera betydelsen av chefen och ledarens roll relaterat till medarbetarskapet och företagandet

5

Studenten diskuterar och problematiserar en given situation utifrån flera olika teorier och modeller. Studenten kombinerar flera olika teorier inom området ledarskap och organisation för att föreslå ett tillämpbart ledarbeteende.

4

Studenten beskriver hur olika ledarskaps- och organisationsteorier kan tillämpas på en given situation.

3

Studenten beskriver och förklarar ledarskaps- och organisationsteorier som tas upp i kursen.

Studenten redogör för betydelsen av ledarens roll relaterat till medarbetarskapet och företagandet.

Lärmål/betyg:

Förstå och tillämpa ledarskap som handling och social relation

Förstå och tillämpa kommunikationsplanering

5

4

3

Studenten beskriver och förklarar ledarskap som handling (beteende) och social relation (samspel mellan människor).

Studenten tillämpar verktyg och principer för god kommunikation i en given situation.

Examinations-form

Inlämningsuppgifter

Inlämningsuppgifter

Slutbetyget baseras på 5 betygsatta moment samt ett moment som enbart behöver vara godkänt. Alla moment är likvärdiga när slutbetyget sätts.

Betyg 3: (3,3,3,3,3,g)

Betyg 4: minst (3,3,4,4,4,g)

Betyg 5: minst (3,4,4,5,5,g)

1) Hur moderna organisationer fungerar.
Författare: Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J
ISBN: 978-91-44-09502-8
Kommentar: Fjärde upplagan. Studentlitteratur.
2) Ledarskapsboken
Författare: Jönsson, S. & Strannegård (red
ISBN: 978-91-47-11516-7
Kommentar: Andra upplagan. Liber.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Affärsledarskap - påbyggnadsprogram till kandidatexamen Trädgårdsingenjör: marknad - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Lantmästarprogrammet Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Landskapsingenjörsprogrammet - Alnarp Lantmästare - kandidatprogram Trädgårdsingenjör: odling - kandidatprogram Lantmästare - kandidatprogram Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0370 Anmälningskod: SLU-20148 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi Studietakt: 100%