Ny sökning
FÖ0373

Lantbruksekonomi och driftsplanering

Efter genomgången kurs skall studenten:
- kunna upprätta bidragskalkyler för olika produktionsgrenar inom svenskt jordbruk,
- känna till EU:s bidragsregler inom jordbruksområdet,
- kunna sammanställa en driftsplan för ett jordbruksföretag, såväl vad avser nudriften som planerade förändringar,
- kunna upprätta olika budgetar och göra budgetuppföljning,
- kunna analysera bokslutet för ett lantbruksföretag och därvid värdera företagets ekonomiska resultat och ställning,
- känna till särskilda beskattningsregler av betydelse för lantbruket,
- kunna genomföra en deklaration för en företagare med enskild firma,
- ha insikt i de särskilda problem som omgärdar generationsväxling/överlåtelse av lantbruksföretag,
- förstå vad som kännetecknar fastighetsmarknader och deras funktionssätt,
- ha tillägnat sig kunskaper om fastighetsvärderingsmetoder, särskilt för lantbruksfastigheter,
- kunna genomföra en fastighetsvärdering med hjälp av olika metoder.

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för FÖ0373

Läsåret 2021/2022

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30204)

2022-01-17 - 2022-03-23

Läsåret 2020/2021

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30190)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30167)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30264)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30048)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30043)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30223)

2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30060)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30020)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30090)

2013-01-21 - 2013-03-31

Läsåret 2011/2012

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30183)

2012-01-16 - 2012-03-25

Kursplan

FÖ0373 Lantbruksekonomi och driftsplanering, 15,0 Hp

Farm Management and Medium-Run Planning

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tillämpade fallstudier 5,0 0203
Tillämpade analysmetoder- teori och tolkning 7,0 0204
Fastighetsvärdering och grundläggande analys 3,0 0202

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 5 hp lantbruksvetenskap samt 60 hp företagsekonomi, varav 15 hp ekonomistyrning.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- kunna redogöra för de grundläggande principerna för planering av lantbruksföretag
- kunna analysera bokslutet för ett lantbruksföretag och därvid värdera företagets ekonomiska resultat och ställning,
- kunna analysera vad som kännetecknar fastighetsmarknader och deras funktionssätt,
- kunna tillämpa fastighetsvärderingsmetoder, särskilt för lantbruksfastigheter,
- kunna genomföra en fastighetsvärdering med hjälp av olika metoder,
- kunna upprätta bidragskalkyler för olika produktionsgrenar inom svenskt jordbruk,
- kunna sammanställa en driftsplan för ett jordbruksföretag, såväl vad avser nudriften som planerade förändringar,
- kunna upprätta investeringskalkyler och förstå anknytningen till såväl fastighetsvärdering som driftsplaneringsmetoder,
- kunna upprätta olika budgetar och göra budgetuppföljning,
- kunna redogöra för särskilda beskattningsregler av betydelse för lantbruket,
- kunna redogöra för de särskilda problem som omgärdar generationsväxling/överlåtelse av lantbruksföretag.

Innehåll

I kursen ingår följande delmoment:

1. Driftsplanering

- Grundläggande principer för planering
- Fördjupad bidragskalkylering
- Produktionsekonomiska metoder applicerade på animalier, vegetabilier, skog samt miljövård med beaktande av biologiska och tekniska systemaspekter samt politiskt fastställda bidrag och begränsningar
- Metoder för investeringsbedömning och beräkning av kapitalkostnader
- Samkostnadsberäkning för kapital och arbete
- Sammanställning av driftsplan, värdering av driften
- Ekonomisk optimering med beaktande av biologiska och politiska restriktioner
- Budgetering

1. Fastighetsvärdering

- Fastighetsmarknadernas särdrag
- Värderingsmetoder för fastigheter i allmänhet och lantbruksfastigheter i synnerhet
- Värderingsmetoder i praktisk tillämpning (ortsprismetoden, delvärdesmetoden, beståndsmetoden).

1. Uppföljning

- Bokslut och bokslutspolitik för lantbruksföretag
- Räkenskapsanalys och företagsvärdering
- Budgetuppföljning
- Finansiering och beskattning

1. Generationsväxling

- Metoder för överlåtelse
- Ekonomiska värderingsprinciper
- Skattemässiga aspekter

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkända projektarbeten samt aktiv närvaro vid obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen Ekonomagronom - introduktion, eller annan introduktionskurs på lantbruksutbildning på universitetnivå rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: FÖ0329

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0373 Anmälningskod: SLU-30130 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%