Ny sökning
FÖ0373

Lantbruksekonomi och driftsplanering

Efter genomgången kurs skall studenten:
- kunna upprätta bidragskalkyler för olika produktionsgrenar inom svenskt jordbruk,
- känna till EU:s bidragsregler inom jordbruksområdet,
- kunna sammanställa en driftsplan för ett jordbruksföretag, såväl vad avser nudriften som planerade förändringar,
- kunna upprätta olika budgetar och göra budgetuppföljning,
- kunna analysera bokslutet för ett lantbruksföretag och därvid värdera företagets ekonomiska resultat och ställning,
- känna till särskilda beskattningsregler av betydelse för lantbruket,
- kunna genomföra en deklaration för en företagare med enskild firma,
- ha insikt i de särskilda problem som omgärdar generationsväxling/överlåtelse av lantbruksföretag,
- förstå vad som kännetecknar fastighetsmarknader och deras funktionssätt,
- ha tillägnat sig kunskaper om fastighetsvärderingsmetoder, särskilt för lantbruksfastigheter,
- kunna genomföra en fastighetsvärdering med hjälp av olika metoder.

Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Lantbruksekonomi och driftsplanering!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-01-01 till 2022-01-17. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Jeanette och Hanna, utbildningsadministratörer på Institutionen för Ekonomi

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0373-30204 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0373

Läsåret 2020/2021

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30190)

2021-01-18 - 2021-03-23

Läsåret 2019/2020

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30167)

2020-01-20 - 2020-03-24

Läsåret 2018/2019

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30264)

2019-01-21 - 2019-03-25

Läsåret 2017/2018

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30048)

2018-01-15 - 2018-03-20

Läsåret 2016/2017

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30043)

2017-01-16 - 2017-03-21

Läsåret 2015/2016

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30223)

2016-01-18 - 2016-03-21

Läsåret 2014/2015

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30060)

2015-01-19 - 2015-03-29

Läsåret 2013/2014

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30020)

2014-01-20 - 2014-03-30

Läsåret 2012/2013

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30090)

2013-01-21 - 2013-03-31

Läsåret 2011/2012

Lantbruksekonomi och driftsplanering (FÖ0373-30183)

2012-01-16 - 2012-03-25

Kursplan

FÖ0373 Lantbruksekonomi och driftsplanering, 15,0 Hp

Farm Management and Medium-Run Planning

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tillämpade fallstudier 5,0 0203
Tillämpade analysmetoder- teori och tolkning 7,0 0204
Fastighetsvärdering och grundläggande analys 3,0 0202

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande 5 hp lantbruksvetenskap samt 60 hp företagsekonomi, varav 15 hp ekonomistyrning.

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:

- kunna redogöra för de grundläggande principerna för planering av lantbruksföretag
- kunna analysera bokslutet för ett lantbruksföretag och därvid värdera företagets ekonomiska resultat och ställning,
- kunna analysera vad som kännetecknar fastighetsmarknader och deras funktionssätt,
- kunna tillämpa fastighetsvärderingsmetoder, särskilt för lantbruksfastigheter,
- kunna genomföra en fastighetsvärdering med hjälp av olika metoder,
- kunna upprätta bidragskalkyler för olika produktionsgrenar inom svenskt jordbruk,
- kunna sammanställa en driftsplan för ett jordbruksföretag, såväl vad avser nudriften som planerade förändringar,
- kunna upprätta investeringskalkyler och förstå anknytningen till såväl fastighetsvärdering som driftsplaneringsmetoder,
- kunna upprätta olika budgetar och göra budgetuppföljning,
- kunna redogöra för särskilda beskattningsregler av betydelse för lantbruket,
- kunna redogöra för de särskilda problem som omgärdar generationsväxling/överlåtelse av lantbruksföretag.

Innehåll

I kursen ingår följande delmoment:

1. Driftsplanering

- Grundläggande principer för planering
- Fördjupad bidragskalkylering
- Produktionsekonomiska metoder applicerade på animalier, vegetabilier, skog samt miljövård med beaktande av biologiska och tekniska systemaspekter samt politiskt fastställda bidrag och begränsningar
- Metoder för investeringsbedömning och beräkning av kapitalkostnader
- Samkostnadsberäkning för kapital och arbete
- Sammanställning av driftsplan, värdering av driften
- Ekonomisk optimering med beaktande av biologiska och politiska restriktioner
- Budgetering

1. Fastighetsvärdering

- Fastighetsmarknadernas särdrag
- Värderingsmetoder för fastigheter i allmänhet och lantbruksfastigheter i synnerhet
- Värderingsmetoder i praktisk tillämpning (ortsprismetoden, delvärdesmetoden, beståndsmetoden).

1. Uppföljning

- Bokslut och bokslutspolitik för lantbruksföretag
- Räkenskapsanalys och företagsvärdering
- Budgetuppföljning
- Finansiering och beskattning

1. Generationsväxling

- Metoder för överlåtelse
- Ekonomiska värderingsprinciper
- Skattemässiga aspekter

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkända tentamina, godkända projektarbeten samt aktiv närvaro vid obligatoriska moment.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ytterligare information

Kursen Ekonomagronom - introduktion, eller annan introduktionskurs på lantbruksutbildning på universitetnivå rekommenderas.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för Ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: UU för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: FÖ0329

Betygskriterier

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Hans Andersson

2022-01-12

Betygskriterier för FÖ0373 – Lantbruksekonomi och Driftsplanering period III, 2022

Kursen betygsätts utifrån ett antal delmoment. För att erhålla betyg 3,0 som kursbetyg krävs att varje delmoment uppnått minst 3,0.

Delmoment Viktandel

0,50

Resultatanalys – driftsplanering- kalkylering

-optimering – beskattning

Resultatanalys- Sandbyprojektet 0,05

Projektuppgift/egen fallgård 0,30

Tentamen: 2)

Fastighetsvärdering 0,10

Projektuppgift- fastighetsvärdering-Sandby 0,05

Summa: 1,0

Totalbetyg på kursen:

Betyg 3,0 Samtliga delar minst 3,0

Betyg 4,0 Viktat betyg ≥ 3,85

Betyg 5,0 Viktat betyg ≥ 4,6

För godkänt resultat krävs 36 p av de maximala 65 p. Varje godkänd quizz tillgodoräknas med 2.0 procentenheter av maximalt poängantal på tentamen.

För betyg 4,0 på sluttentamen krävs 49 p

För betyg 5,0 på sluttentamen krävs 55 p

Detaljerade betygsgränser för varje delavsnitt i fastighetsvärdering fastställes av berörd lärare i samråd med kursledningen.

Litteraturlista

 1. ELantbruket och konkurrenskraften. Rapport 2006:4. Författare: Ekman, S., Gullstrand, J. (2006). Kommentar: Sid 1-110. Livsmedelsekonomiska institutet., Lund.

Kompletterande litteratur, erhålles på annat vis

 1. Differential human capital investments and the choice of successor in family farms. Amer. J. Agr. Econ Författare: Kimhi A., 1995. Kommentar: Sid. 719-724 Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Kompendium i finansieringsanalys för mindre företag. SLU, JBT, Alnarp. Författare: Larsson J., 1998. Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Finansieringsanalys för lantbruk. Aktuellt från Lantbruksuniversitet nr 302. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Författare: Löfgren, N-Å. & Wålstedt, K. (1981). Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 4. Skatteregler för enskilda näringsidkare, Taxeringsår 2016. SKV 295, utgåva 20. Författare: Skatteverket, 2017. Kommentar: Kopiera och klistra in länken i din webbläsare: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Försäljning av näringsfastighet, Broschyr SKV 313, utgåva 18 Författare: Skatteverket, 2018. Kommentar: Kopiera och klistra in länken i webbläsaren: https://www.skatteverket.se/download/18.41f1c61d16193087d7f51d9/1561379940220/forsaljning-av-naringsfastighet-skv313-utgava18.pdf

Tillhandahålles via kurshemsidan

 1. Strategier vid generationsskifte- ekonomiska implikationer för olika intressenter. Rapport nr. 162. Institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala, 1-213. Författare: Stampe, O.& Wahn, A. (2008) Kommentar: Laddas ner från epsilon. Tillhandahålles via kurshemsidan.
 2. Measuring organizational growth: Issues, consequences and guidelines. Journal of Management. Författare: Weinzimmer, L.G., Nystrom, P.C., & Freeman, S.J. (1998). Kommentar: Sid. 24, 235–262. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Lantbruksföretagets finansiering. Rapport nr 280, SLU, Inst. för ekonomi, Uppsala: Författare: Wåhlstedt K., 1987. Kommentar: Sid. 45-50. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 4. Räkenskapsanalys i lantbruksföretag, teorigenomgång och en praktisk handledning. Rapport nr 249, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi, Uppsala Författare: Ånebrink, I. (1985). Kommentar: Sid. 25-48, 64-81, 89-93, 95-129, 135-140. (Hela rapporten tillgänglig)

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Predicting financial stress in the farm businesses. European Review of Agricultural Economics 25(1): Författare: Franks, J. (1998). Kommentar: Sid. 31-52. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Design of economic information. A pilot study of accounting information in decision-making processes. Food Economics - Acta Agriculturae Scandinavia, Section C,. Vol 1, Issue 4 (Dec. 2004). Författare: Öhlmér, B. and Lönnstedt, L., 2004. Kommentar: Sid. 222-231.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. The Need and Design of Computerized Farm Management Tools – Lessons learned from a Swedish Case. In Gelb E and Offer A., (eds). ”ICT in Agriculture: Perspectives of Technological Innovation”. Författare: Öhlmér, B., 2007. Kommentar: Sid. 255-266 Kopiera länk och klistra in i webbläsaren: http://departments.agri.huji.ac.il/economics/gelb-main.html

Tillhandahålles via kurshemsidan

 1. Balanced Scorecard I Svensk Praktik. Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad. Sid. Författare: Olve, N.G., Roy J. & Wetter M. (1999) Kommentar: 13-248. Kan ersättas av:

Petri, C.J. & Olve, N.G. (2014). Balanserad styrning: utveckling och tillämpning i svensk praktik. Liber, ISBN 9789147099078. (ca 260 -300kr beroende på försäljningskanal)

Litteratur som köpes/lånas via t. ex. Bokhandel eller via internetföretag.

 1. A Green Lean Approach to global competition and climate change in the agricultural sector- A Swedish case study. Journal of Cleaner Production 2018 Författare: Barth, H., & Melin, M,(2018). Kommentar: Sid. 183 -192. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Understanding farmers´ decision making processes and improving managerial assistance. Agricultural Economics 18 Författare: Brehmer, B., Olson, K. & Öhlmér, B. (1998). Kommentar: Sid. 273-290. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Risk management and growth strategies for the farming family. Farm Management 10(1) Författare: Carroll, S. & Shadbolt, N. (1998). Kommentar: Sid. 23-31. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 4. Links between psychological factors and farmer decision making. Farm Management 9(5) Författare: Deary, I., Dent, B., Gibson, G., Grieve, B., McGregor, M., Morgan, O., Sutherland, A. & Willock, J. (1996). Kommentar: Sid. 228-239 Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 5. Arriving at the high-growth firm. Journal of Business Venturing, 18. Författare: Delmar, F., Davidsson, P., & Gartner, W. (2003). Kommentar: Sid. 189–216. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 6. Meeting Farmer´s training and development needs - New solutions to an old problem? Farm Management 9(12): Författare: Errington, A. & Nolan, J. (1998). Kommentar: Sid. 634-645 Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 7. Lessons from implementing the balanced scorecard in a small and medium size manufacturing organization. Technovation 26: Författare: Fernandes, K-J., Raja, V., & Whalley, A., 2006. Kommentar: Sid. 623–634 Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 8. How can farmer managerial capacity contribute to improved farm performance? –A study of dairy farms in Sweden. Food Economics- Acta Agriculturae Scandinavica, 2008(5) Författare: Hansson, H. (2008). Kommentar: Sid. 44 -61. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 9. Styrning och kontroll vid små företag. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi. Författare: Fock, J. & Renborg, U. (1977). Kommentar: Kap 6.1-6.6. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 10. Putting balanced scorecard to work. Norton Harvard Business Review September-October 1993, Författare: Kaplan, R.S., & Norton, D.P., 1993. Kommentar: Sid. 134-142. Kompletterande litteratur, erhålles på annat vis

Kopiera och klistra in länken i en webbläsare: https://hbr.org/1993/09/putting-the-balanced-scorecard-to-work

 1. Företagets tillväxt. Aktuellt från Lantbrukshögskolan nr 142. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Författare: Karlsson, H. & Renborg, U. (1969). Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Kompendium i bidragskalkylering. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi, Uppsala Författare: Liljegren Y., Nilsson E. & Söderberg L. (1983) Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Organic and Acquisitive Growth: Re-examining, Testing and Extending Penrose’s Growth Theory. Journal of Management Studies 48:(1) Författare: Lockett, A., Wiklund, J., Davidsson, P & Girma, S.( 2011). Kommentar: Sid. 48-74.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. The Balanced Scorecard for Danish Farms – Vague Framework or Functional Instrument? Farm Management. Proceedings of NJF Seminar No. 345, 2–4 October 2002 Norwegian Agricultural Economics Research Institute, 2003. Författare: Lund, M., & Noell, C., (2002). Kommentar: Sid. 187-204.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Business Management - with applications to farms and other businesses. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi, småskriftsserien 114. Författare: Lunneryd, D., Göransson, B. & Öhlmér, B. (2000). Kommentar: Kap 1,4 och 7.

Tillhandahålles via kurshemsidan.

 1. Lean in Swedish agriculture: strategic and operational persepctives. Production Planning and Control, 29(10) Författare: Melin, M, & Barth, H.(2018). Kommentar: Sid. 845- 855.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Measuring the success of Finnish family farms. Acta Agriculturae Scandinavica, Section C — Food Economics, 6 (3-4) Författare: Mäkinen, H., Rantamäki-Lathinen, L., Ytlätalo, M., & Vehkamäki, S., 2009 Kommentar: Sid. 185-196.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Do they come back again? The symmetry and reversibility of off-farm employment. European Review of Agricultural Economics 24(1) Författare: Weis, C. (1997). Kommentar: Sid. 65-84.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt, Mål, samband och mätmetoder. Författare: Johansson S-E., 1995 Kommentar: Studentlitteratur, Lund. Sid. 24-34. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Design of economic information. A pilot study of accounting information in decision-making processes. Food Economics - Acta Agriculturae Scandinavia, Section C,. Vol 1, Issue 4 (Dec. 2004) Författare: Öhlmér, B. and Lönnstedt, L., 2004. Kommentar: Sid. 222-231.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Farm Cooperation to Improve Sustainability. AMBIO A Journal of the Human Environment. vol XXXIV , nr 4-5, Författare: Andersson, H., Larsén, K., Lagerkvist, C-J., Andersson, C., Blad, F., Samuelsson, J. & Skargren, P. ( 2005) Kommentar: Sid. 383-387.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. AP reform and the rebalancing of support for cereals and oilseeds: a farm-level analysis. European Review of Agricultural Economics 28(2) Författare: Ackrill, R.W., Gibbons J.M. & Ramsden S.J. (2001) Kommentar: Sid. 207-226.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Mathematical programming for economic analysis in agriculture, Macmillan Publishing Company, New York. Författare: Hazel, P.B.R, Norton, R. D. 1986 Kommentar: Kap 5

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Applied Mathematical Programming using Algebraic Systems, Författare: McCarl, B. A. and T. H. Spreen, Kommentar: Kopiera och klistra in i en webbläsare: http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarl-bruce/books.htm

Kap 2, kap 5 (nedladdas från nätet)

Kompletterande litteratur, erhålles på annat vis

 1. Fastighetsvärdering, Grundläggande teori och praktisk värdering Författare: LMV 2010:8 Kommentar: ca 520- 650 kr beroende på försäljningskanal.

Litteratur som köpes/lånas via t. ex. Bokhandel eller via internetföretag.


1) Fastighetsvärdering, Exempelsamling __Författare:__ LMV 2006:13 __Kommentar:__ ca 300 kr.

Litteratur som köpes/lånas via t. ex. Bokhandel eller via internetföretag.

 1. Markåtkomst och ersättning, Norstedt Juridik. Författare: Sjödin, Eije. Ekbäck, Peter. Kalbro, Thomas. Norell, Leif, 2016 ISBN: 9789129207610 Kommentar: ca 340 -550 kr beroende på försäljningskanal. Denna bok är främst aktuell att köpa för de kursdeltagare som på sikt förväntas ägna sig åt fastighetsfrågor.

Litteratur som köpes/lånas via t. ex. Bokhandel eller via internetföretag.

 1. Predicting financial stress in the farm businesses. European Review of Agricultural Economics 25(1): Författare: Franks, J. (1998). Kommentar: Sid. 31-52. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. How can farmer managerial capacity contribute to improved farm performance? –A study of dairy farms in Sweden. Food Economics- Acta Agriculturae Scandinavica, 2008(5) Författare: Hansson, H. (2008). Kommentar: Sid. 44 -61. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt, Mål, samband och mätmetoder. Författare: Johansson S-E., 1995 Kommentar: Studentlitteratur, Lund. Sid. 24-34. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 4. Taxes, inflation and financing – the rate of return to capital for the agricultural firm . European Review of Agricultural Economics, 23. Författare: Lagerkvist, C-J & Andersson, H. (1996) Kommentar: Sid. 437 -454.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Taxes, inflation and financing – the rate of return to capital for the agricultural firm . European Review of Agricultural Economics, 23. Författare: Lagerkvist, C-J & Andersson, H. (1996) Kommentar: Sid. 437 -454.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. How much debt can a farm carry? FarmdocDAILY, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois Urbana-Champaign, Författare: Langemaier, M. (2019). Kommentar: Sida 1-4.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Kompendium i räkenskapsanalys i mindre företag, särskilt lantbruk. SLU, JBT, Alnarp. Författare: Larsson J., 1994 Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Kapitaländringar, resultatmätning och konsumtion Författare: Bengtsson B-A., 1992. Kommentar: Avhandlingar 3, SLU, Inst. för ekonomi, Uppsala. Sid. 75-79, 82-87. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. An exploration of profit measurement. Farm Management 9(8) Författare: Bright, G. (1997) Kommentar: Sid. 383-391. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 4. ELantbruket och konkurrenskraften. Rapport 2006:4. Författare: Ekman, S., Gullstrand, J. (2006). Kommentar: Sid 1-110. Livsmedelsekonomiska institutet., Lund.

Kompletterande litteratur, erhålles på annat vis

 1. Differential human capital investments and the choice of successor in family farms. Amer. J. Agr. Econ Författare: Kimhi A., 1995. Kommentar: Sid. 719-724 Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Kompendium i finansieringsanalys för mindre företag. SLU, JBT, Alnarp. Författare: Larsson J., 1998. Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Finansieringsanalys för lantbruk. Aktuellt från Lantbruksuniversitet nr 302. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Författare: Löfgren, N-Å. & Wålstedt, K. (1981). Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 4. Skatteregler för enskilda näringsidkare, Taxeringsår 2016. SKV 295, utgåva 20. Författare: Skatteverket, 2017. Kommentar: Kopiera och klistra in länken i din webbläsare: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/drivaforetag/enskildnaringsverksamhet.4.5c13cb6b1198121ee8580002518.html

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. How much debt can a farm carry? FarmdocDAILY, Department of Agricultural and Consumer Economics, University of Illinois Urbana-Champaign, Författare: Langemaier, M. (2019). Kommentar: Sida 1-4.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Försäljning av näringsfastighet, Broschyr SKV 313, utgåva 18 Författare: Skatteverket, 2018. Kommentar: Kopiera och klistra in länken i webbläsaren: https://www.skatteverket.se/download/18.41f1c61d16193087d7f51d9/1561379940220/forsaljning-av-naringsfastighet-skv313-utgava18.pdf

Tillhandahålles via kurshemsidan

 1. Strategier vid generationsskifte- ekonomiska implikationer för olika intressenter. Rapport nr. 162. Institutionen för ekonomi, SLU, Uppsala, 1-213. Författare: Stampe, O.& Wahn, A. (2008) Kommentar: Laddas ner från epsilon. Tillhandahålles via kurshemsidan.
 2. Measuring organizational growth: Issues, consequences and guidelines. Journal of Management. Författare: Weinzimmer, L.G., Nystrom, P.C., & Freeman, S.J. (1998). Kommentar: Sid. 24, 235–262. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Lantbruksföretagets finansiering. Rapport nr 280, SLU, Inst. för ekonomi, Uppsala: Författare: Wåhlstedt K., 1987. Kommentar: Sid. 45-50. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 4. Räkenskapsanalys i lantbruksföretag, teorigenomgång och en praktisk handledning. Rapport nr 249, Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi, Uppsala Författare: Ånebrink, I. (1985). Kommentar: Sid. 25-48, 64-81, 89-93, 95-129, 135-140. (Hela rapporten tillgänglig)

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Design of economic information. A pilot study of accounting information in decision-making processes. Food Economics - Acta Agriculturae Scandinavia, Section C,. Vol 1, Issue 4 (Dec. 2004). Författare: Öhlmér, B. and Lönnstedt, L., 2004. Kommentar: Sid. 222-231.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. The Need and Design of Computerized Farm Management Tools – Lessons learned from a Swedish Case. In Gelb E and Offer A., (eds). ”ICT in Agriculture: Perspectives of Technological Innovation”. Författare: Öhlmér, B., 2007. Kommentar: Sid. 255-266 Kopiera länk och klistra in i webbläsaren: http://departments.agri.huji.ac.il/economics/gelb-main.html

Tillhandahålles via kurshemsidan

 1. Balanced Scorecard I Svensk Praktik. Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad. Sid. Författare: Olve, N.G., Roy J. & Wetter M. (1999) Kommentar: 13-248. Kan ersättas av:

Petri, C.J. & Olve, N.G. (2014). Balanserad styrning: utveckling och tillämpning i svensk praktik. Liber, ISBN 9789147099078. (ca 260 -300kr beroende på försäljningskanal)

Litteratur som köpes/lånas via t. ex. Bokhandel eller via internetföretag.

 1. A Green Lean Approach to global competition and climate change in the agricultural sector- A Swedish case study. Journal of Cleaner Production 2018 Författare: Barth, H., & Melin, M,(2018). Kommentar: Sid. 183 -192. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Understanding farmers´ decision making processes and improving managerial assistance. Agricultural Economics 18 Författare: Brehmer, B., Olson, K. & Öhlmér, B. (1998). Kommentar: Sid. 273-290. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Kompendium i räkenskapsanalys i mindre företag, särskilt lantbruk. SLU, JBT, Alnarp. Författare: Larsson J., 1994 Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 4. Risk management and growth strategies for the farming family. Farm Management 10(1) Författare: Carroll, S. & Shadbolt, N. (1998). Kommentar: Sid. 23-31. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 5. Links between psychological factors and farmer decision making. Farm Management 9(5) Författare: Deary, I., Dent, B., Gibson, G., Grieve, B., McGregor, M., Morgan, O., Sutherland, A. & Willock, J. (1996). Kommentar: Sid. 228-239 Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 6. Arriving at the high-growth firm. Journal of Business Venturing, 18. Författare: Delmar, F., Davidsson, P., & Gartner, W. (2003). Kommentar: Sid. 189–216. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 7. Meeting Farmer´s training and development needs - New solutions to an old problem? Farm Management 9(12): Författare: Errington, A. & Nolan, J. (1998). Kommentar: Sid. 634-645 Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 8. Lessons from implementing the balanced scorecard in a small and medium size manufacturing organization. Technovation 26: Författare: Fernandes, K-J., Raja, V., & Whalley, A., 2006. Kommentar: Sid. 623–634 Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 9. Styrning och kontroll vid små företag. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi. Författare: Fock, J. & Renborg, U. (1977). Kommentar: Kap 6.1-6.6. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 10. Putting balanced scorecard to work. Norton Harvard Business Review September-October 1993, Författare: Kaplan, R.S., & Norton, D.P., 1993. Kommentar: Sid. 134-142. Kompletterande litteratur, erhålles på annat vis

Kopiera och klistra in länken i en webbläsare: https://hbr.org/1993/09/putting-the-balanced-scorecard-to-work

 1. Företagets tillväxt. Aktuellt från Lantbrukshögskolan nr 142. Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala Författare: Karlsson, H. & Renborg, U. (1969). Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Kompendium i bidragskalkylering. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi, Uppsala Författare: Liljegren Y., Nilsson E. & Söderberg L. (1983) Kommentar: Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 3. Organic and Acquisitive Growth: Re-examining, Testing and Extending Penrose’s Growth Theory. Journal of Management Studies 48:(1) Författare: Lockett, A., Wiklund, J., Davidsson, P & Girma, S.( 2011). Kommentar: Sid. 48-74.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Kapitaländringar, resultatmätning och konsumtion Författare: Bengtsson B-A., 1992. Kommentar: Avhandlingar 3, SLU, Inst. för ekonomi, Uppsala. Sid. 75-79, 82-87. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. The Balanced Scorecard for Danish Farms – Vague Framework or Functional Instrument? Farm Management. Proceedings of NJF Seminar No. 345, 2–4 October 2002 Norwegian Agricultural Economics Research Institute, 2003. Författare: Lund, M., & Noell, C., (2002). Kommentar: Sid. 187-204.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Business Management - with applications to farms and other businesses. Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för ekonomi, småskriftsserien 114. Författare: Lunneryd, D., Göransson, B. & Öhlmér, B. (2000). Kommentar: Kap 1,4 och 7.

Tillhandahålles via kurshemsidan.

 1. Lean in Swedish agriculture: strategic and operational persepctives. Production Planning and Control, 29(10) Författare: Melin, M, & Barth, H.(2018). Kommentar: Sid. 845- 855.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Measuring the success of Finnish family farms. Acta Agriculturae Scandinavica, Section C — Food Economics, 6 (3-4) Författare: Mäkinen, H., Rantamäki-Lathinen, L., Ytlätalo, M., & Vehkamäki, S., 2009 Kommentar: Sid. 185-196.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Do they come back again? The symmetry and reversibility of off-farm employment. European Review of Agricultural Economics 24(1) Författare: Weis, C. (1997). Kommentar: Sid. 65-84.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Design of economic information. A pilot study of accounting information in decision-making processes. Food Economics - Acta Agriculturae Scandinavia, Section C,. Vol 1, Issue 4 (Dec. 2004) Författare: Öhlmér, B. and Lönnstedt, L., 2004. Kommentar: Sid. 222-231.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Farm Cooperation to Improve Sustainability. AMBIO A Journal of the Human Environment. vol XXXIV , nr 4-5, Författare: Andersson, H., Larsén, K., Lagerkvist, C-J., Andersson, C., Blad, F., Samuelsson, J. & Skargren, P. ( 2005) Kommentar: Sid. 383-387.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. AP reform and the rebalancing of support for cereals and oilseeds: a farm-level analysis. European Review of Agricultural Economics 28(2) Författare: Ackrill, R.W., Gibbons J.M. & Ramsden S.J. (2001) Kommentar: Sid. 207-226.

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Mathematical programming for economic analysis in agriculture, Macmillan Publishing Company, New York. Författare: Hazel, P.B.R, Norton, R. D. 1986 Kommentar: Kap 5

Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter

 1. Applied Mathematical Programming using Algebraic Systems, Författare: McCarl, B. A. and T. H. Spreen, Kommentar: Kopiera och klistra in i en webbläsare: http://agecon2.tamu.edu/people/faculty/mccarl-bruce/books.htm

Kap 2, kap 5 (nedladdas från nätet)

Kompletterande litteratur, erhålles på annat vis

 1. An exploration of profit measurement. Farm Management 9(8) Författare: Bright, G. (1997) Kommentar: Sid. 383-391. Del i Kompendier som köps i Ultunabutiken/ Servicecenter
 2. Fastighetsvärdering, Grundläggande teori och praktisk värdering Författare: LMV 2010:8 Kommentar: ca 520- 650 kr beroende på försäljningskanal.

Litteratur som köpes/lånas via t. ex. Bokhandel eller via internetföretag.


1) Fastighetsvärdering, Exempelsamling __Författare:__ LMV 2006:13 __Kommentar:__ ca 300 kr.

Litteratur som köpes/lånas via t. ex. Bokhandel eller via internetföretag.

 1. Markåtkomst och ersättning, Norstedt Juridik. Författare: Sjödin, Eije. Ekbäck, Peter. Kalbro, Thomas. Norell, Leif, 2016 ISBN: 9789129207610 Kommentar: ca 340 -550 kr beroende på försäljningskanal. Denna bok är främst aktuell att köpa för de kursdeltagare som på sikt förväntas ägna sig åt fastighetsfrågor.

Litteratur som köpes/lånas via t. ex. Bokhandel eller via internetföretag.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0373 Anmälningskod: SLU-30204 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för Ekonomi Studietakt: 100%