Ny sökning
FÖ0393

Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring

Kursen

FÖ0393 Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring, 15,0 Hp

Quality and Environmental Management - Continued Organization Theory and Marketing

Kursplan fastställd

2012-10-03

Ämnen

Företagsekonomi

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tenta 5,00 1002
Obligatorier 5,00 1003
Projekt 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp företagsekonomi och 15 hp biologi/ekologi/miljökunskap/lantbruksvetenskap/ skogsvetenskap eller motsvarande ämne som ger insikt i miljöproblematik

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- utifrån organisationsteorier inom t.ex. ledarskap, motivation, kultur och organisationsförändring kunna analysera, diskutera och kritiskt reflektera kring kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer samt kunna föreslå och argumentera för lösningar på dessa problem,
- utifrån marknadsföringsteorier inom t.ex. kommunikation, varumärkeshantering och relationsbyggande kunna analysera, diskutera och kritiskt reflektera kring kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer samt kunna föreslå och argumentera för lösningar på dessa problem,
- kunna redogöra för organisationers kvalitets- och miljöproblem och sambanden mellan dessa samt kunna redogöra för uppbyggnaden av ledningssystem inom kvalitet och miljö,
- kunna förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement,
- kunna redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer.

Innehåll

Kursen tar en utgångspunkt i:
- organisationers kvalitets- och miljöproblem, intressenter för detta arbete samt praktiska exempel på kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer,
- teorier kring standardisering samt konkreta managementstandarder/ledningssystem med extra fokus på kvalitets- och miljöledningssystem (ledningssystemens uppbyggnad, ledningsprinciper, revision),
- metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för kvalitets- och miljöledning inom olika organisationer.

Denna tillämpning används för att analysera, diskutera och kritiskt reflektera kring:
- organisation, ledning och marknadsföring av kvalitets- och miljöarbete,
- organisationsteori kring t.ex. ledarskap, motivation, kultur och organisationsförändring,
- marknadsföringsteori kring t.ex. kommunikation, varumärkeshantering och relationsbyggande,
- aktuell forskning inom ledning av organisationer kring kvalitets- och miljöfrågor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd kurs förutsätter: godkänd tentamen, godkänt projektarbete, godkända inlämningsuppgifter och övningar samt aktivt deltagande vid obligatoriska moment. I examinationen av projektet ingår även att ha rollen som konstruktiv opponent för ett annat projekt.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: FÖ0277
Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0393 Anmälningskod: SLU-30205 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%