Ny sökning
FÖ0393

Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring

Kursen ges till dig som vill få fördjupad kunskap kring organisation, marknadsföring och kvalitets- och miljöfrågor inom olika organisationer. Du får praktiska verktyg för att förstå, hantera och driva dessa frågor för en hållbar utveckling. Undervisningen växlar mellan föreläsningar, seminarier, övningar och projekt.

Samhället står inför stora utmaningar i att uppnå de globala hållbarhetsmålen. Här är företag och andra organisationer viktiga aktörer i sin påverkan på miljö, människor och samhällen. För att driva på i dessa frågor, och samtidigt balansera dem med krav på kvalitet, är det vanligt att arbeta med s.k. kvalitets- och miljöledningssystem. Förenklat kan det sägas vara systematiska arbetssätt för att planera, genomföra, följa upp och förbättra kvalitets- och miljöarbetet.

Under kursen får du fördjupa dina kunskaper i organisation och marknadsföring och tillämpa dem på kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer. Du får lära dig om de mest välkända kvalitets- och miljöledningssystemen i Sverige och i världen; hur de är uppbyggda och hur du praktiskt tillämpar dem.

Kursens pedagogik ger dig möjlighet att öva dig i att diskutera, arbeta i grupp, muntligt presentera och skriva uppsats. Vi diskuterar problem och lösningar för att ge dig förståelse för, och självförtroende i, att hantera frågor kring kvalitet och miljö inom dina framtida organisationer, och på så sätt vara med och göra skillnad.

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Kvalitets- och miljöledning - Fördjupad teori i organisation och marknadsföring!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2022-01-01 till 2022-01-17. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen. Att du som student får tillgång till Canvas innebär inte att du är registrerad och utan registrering riskerar du att förlora din plats på kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd för undervisning ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du följa instruktionerna i anmälan i Ladok för att anmäla extra stöd. Anmälan för extra stöd inför tentamen stänger 15 arbetsdagar före tentamensdagen.

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du behöver anmälda dig till tentamina i Ladok, anmälan stänger 10 vardagar före tentamensdagen. Det är inte möjligt med efteranmälningar. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid behöver studenter maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut tentamen.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Jeanette och Hanna, utbildningsadministratörer på Institutionen för Ekonomi

FÖ0393 Kvalitets- och miljöledning - fördjupad teori i organisation och marknadsföring, 15,0 Hp

Quality and Environmental Management - Continued Organization Theory and Marketing

Kursplan fastställd

2012-10-03

Ämnen

Företagsekonomi Miljövetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Tenta 5,00 1002
Obligatorier 5,00 1003
Projekt 5,00 1004

Fördjupning

Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G2F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

60 hp företagsekonomi och 15 hp biologi/ekologi/miljökunskap/lantbruksvetenskap/ skogsvetenskap eller motsvarande ämne som ger insikt i miljöproblematik

Mål

Efter genomgången kurs skall studenten:
- utifrån organisationsteorier inom t.ex. ledarskap, motivation, kultur och organisationsförändring kunna analysera, diskutera och kritiskt reflektera kring kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer samt kunna föreslå och argumentera för lösningar på dessa problem,
- utifrån marknadsföringsteorier inom t.ex. kommunikation, varumärkeshantering och relationsbyggande kunna analysera, diskutera och kritiskt reflektera kring kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer samt kunna föreslå och argumentera för lösningar på dessa problem,
- kunna redogöra för organisationers kvalitets- och miljöproblem och sambanden mellan dessa samt kunna redogöra för uppbyggnaden av ledningssystem inom kvalitet och miljö,
- kunna förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement,
- kunna redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer.

Innehåll

Kursen tar en utgångspunkt i:
- organisationers kvalitets- och miljöproblem, intressenter för detta arbete samt praktiska exempel på kvalitets- och miljöarbete inom olika organisationer,
- teorier kring standardisering samt konkreta managementstandarder/ledningssystem med extra fokus på kvalitets- och miljöledningssystem (ledningssystemens uppbyggnad, ledningsprinciper, revision),
- metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för kvalitets- och miljöledning inom olika organisationer.

Denna tillämpning används för att analysera, diskutera och kritiskt reflektera kring:
- organisation, ledning och marknadsföring av kvalitets- och miljöarbete,
- organisationsteori kring t.ex. ledarskap, motivation, kultur och organisationsförändring,
- marknadsföringsteori kring t.ex. kommunikation, varumärkeshantering och relationsbyggande,
- aktuell forskning inom ledning av organisationer kring kvalitets- och miljöfrågor.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd kurs förutsätter: godkänd tentamen, godkänt projektarbete, godkända inlämningsuppgifter och övningar samt aktivt deltagande vid obligatoriska moment. I examinationen av projektet ingår även att ha rollen som konstruktiv opponent för ett annat projekt.
 • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
 • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
 • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
 • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

 • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
 • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för ekonomi

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Utbildningsutskottet för ekonomi, miljö och teknik
Ersätter: FÖ0277

Betygskriterier

För betyg 3 (godkänt) ska studenten:

 • Utifrån organisationsteorier och marknadsföringsteorier redogöra för och diskutera vanliga kvalitets- och miljöproblem inom organisationer samt översiktliga samband mellan dessa problem. Studenten kan översiktligt redogöra för uppbyggnaden av ett kvalitets- och miljöledningssystem. Studenten kan översiktligt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan översiktligt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete samt hur detta kopplar till teori i organisation och marknadsföring.
 • Kunna ge praktiska exempel på hur organisationer inom olika branscher arbetar med frågor kring kvalitet och miljö (bl.a. utifrån gästföreläsningar) samt kunna redogöra för viss forskning inom området.
 • Utifrån organisationsteorier och marknadsföringsteorier kunna analysera, diskutera och kritiskt reflektera kring kvalitets- och miljörelaterade problem i företag och andra organisationer (i en uppsats utformad enligt given mall samt under övningar och seminarier). Studenten kan redovisa problem, syfte och metod för datainsamling. Studentens analys är sammanhängande och kopplad till relevant litteratur. Studenten kan genomföra en relevant empirisk studie, föreslå lösningar på problem samt presentera sina slutsatser (utifrån syftet) och ge återföring till andra studenter (muntligt och skriftligt).
 • Aktivt delta vid obligatoriska moment (Obs! Vid enstaka tillfällen kan obligatoriska timmar ersättas med restuppgifter om giltigt[1] skäl finns.)

För betyg 4 (väl godkänt) ska studenten:

 • Utifrån organisationsteorier och marknadsföringsteorier utförligt redogöra för och diskutera kvalitets- och miljöproblem som finns inom organisationer och tydligt visa på samband mellan dessa problem. Studenten kan redogöra för uppbyggnaden av kvalitets- och miljöledningssystem, skillnader och likheter mellan olika system och hur dessa kan integreras. Studenten kan utförligt förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan utförligt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete samt hur detta kopplar till teori i organisation och marknadsföring. Studenten kan även utförligt redogöra för och diskutera hur dessa hinder och problem kan överkommas.
 • Sammanställa en uppsats som är tydligt disponerad och välskriven med korrekta referenser. I uppsatsen kan studenten identifiera problem inom organisation eller marknadsföring av kvalitets- och miljöarbete samt redovisa en tydlig och välutvecklad problemformulering med ett tydligt kopplat syfte. Studenten kan genomföra en omfattande och relevant empirisk studie, redovisa och reflektera över sin metod, djupgående analysera och diskutera resultaten med omfattande och relevant koppling till litteraturen samt föreslå och argumentera för lösningar och tydligt redogöra för slutsatser (utifrån syftet). Studentens analys/diskussion bygger på akademisk litteratur som presenteras i ett väl avvägt teoretiskt ramverk, där studenten kan reflektera över och motivera valet av teori på ett övertygande sätt. Studenten kan genomföra en väldisponerad redovisning och ge välstrukturerad och konstruktiv återföring till andra studenter.
 • Göra allt detta inom given tidsperiod. Det innebär att seminarier, övningar, uppgifter och ev. restuppgifter genomförs med ett godkänt resultat inom given tidsram, att projektet genomförs inom given tidsram, samt att studenten klarar tentamen vid ett av de ordinarie tentamenstillfällena (två ordinarie tentamenstillfällen erbjuds inom ramen för kursen).

För betyg 5 (mycket väl godkänt) ska studenten:

 • Utifrån organisationsteorier och marknadsföringsteorier på ett djupgående sätt redogöra för och diskutera kvalitets- och miljöproblem som finns inom organisationer och tydligt visa på samband mellan dessa problem. Studenten kan utförligt redogöra för uppbyggnaden av kvalitets- och miljöledningssystem, skillnader och likheter mellan olika system och hur dessa kan integreras. Studenten kan djupgående förklara och använda begrepp och modeller inom kvalitets- och miljömanagement. Studenten kan på ett djupgående sätt redogöra för och diskutera metoder, förutsättningar, drivkrafter och hinder för att bedriva kvalitets- och miljöarbete samt hur detta kopplar till teori i organisation och marknadsföring. Studenten kan även på ett djupgående sätt redogöra för och diskutera hur dessa hinder och problem kan överkommas.

Examination

Kursen examineras genom en tentamen (U-5), ett kursprojekt i grupp (U-4) samt obligatorisk och aktiv medverkan vid gästföreläsningar, övningar och seminarier (U/G). (De enskilda modulerna noteras dock rent administrativt med U/G i Ladok.) För att uppnå ett betyg måste samtliga kriterier för den betygsnivån och lägre betygsnivåer vara uppfyllda. Möjlighet till överbetyg 4 och 5 ges vid tentamen och i projektarbetet samt kräver att kursen har avslutats inom given tidsperiod. Det innebär att överbetyg på tentamen (betyg 4 och 5) endast kan fås vid ett av de ordinarie tentamenstillfällena (det finns två), samt att projekt och övningar är avslutade inom given tidsperiod. Kriterierna för projektet redovisas mer i detalj i tabellen nedan.

Tabell 1. Bedömning av projektet

Underkänt

Godkänt (3)

Överbetyg (>4)

Problem och syfte

Redovisa problem och syfte inom kursens ämnesområde.

Tydlig och välutvecklad problemformulering med tydligt kopplat syfte.

Metod

Redovisa metod.

Reflektera över metod.

Empiri

Relevant empirisk studie.

Omfattande och relevant empirisk studie

Teori

Presentera relevant teori inom organisation eller marknadsföring

Presentera ett väl avvägt teoretiskt ramverk över akademisk litteratur. Reflektera över och motivera valet av teori på ett övertygande sätt.

Diskussion

Sammanhängande diskussion kopplad till relevant litteratur.

Djupgående diskussion med omfattande och relevant koppling till litteraturen.

Slutsatser

Föreslå lösningar och redogöra för slutsatser (utifrån syftet).

Föreslå och argumentera för lösningar och tydligt redogöra för slutsatser (utifrån syftet).

Struktur och språk

Följer mallen och innehåller alla delar. Kompletta meningar.

Tydligt disponerad och välskriven.

Referenshantering

Referenser som går att följa och hitta för en läsare (i text och lista)

Korrekta referenser enligt mallen i text och lista.

Redovisning

Genomförd redovisning där alla deltar.

Väldisponerad redovisning där alla i gruppen deltar.

Opposition

Genomförd opposition där alla i gruppen bidrar.

Välstrukturerad och konstruktiv opposition där alla i gruppen deltar.

Projektgenomförande

Allt inlämnat.

Allt inlämnat i tid.

Urkund

Urkundsrapport inlämnad och godkänd.

Sammanvägning inför slutbetyget på kursen:

Tentan och projektet viktas lika tungt i betygsbedömningen. Nedanstående tabell förtydligar hur tentan och projektet vägs samman. Detta är givet att alla övriga kriterier är uppfyllda, d.v.s. godkända övningar och uppgifter, aktivt deltagande vid obligatoriska moment, samtliga kursmoment och tentan genomförd inom given tidsperiod (för högre betyg än 3). En student som har underkänt på något moment kan inte godkännas på kursen.

Tentan

3

4

5

Projektet

G (godkänt)

Slutbetyg 3

Slutbetyg 3*

Slutbetyg 3*

>4 (överbetyg)

Slutbetyg 3*

Slutbetyg 4

Slutbetyg 5

* Som framgår av tabellen är den generella regeln att samtliga lägre nivåer måste vara uppfyllda för ett högre betyg. Individuella bedömningar kommer dock att göras för de fall som markerats med *. Här kommer studentens faktiska poäng på tentan (hur nära studenten har legat en viss betygsgräns), projektets kvalitet och studentens prestationer vid övningar och seminarier att vägas in.


[1] Med giltigt skäl menas det som anges i dokumentet ”Regelsamling för utbildning på grund- och avancerad nivå vid SLU”.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Ekonomi - kandidatprogram Ekonomi - hållbar utveckling Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Miljövetenskap
Kurskod: FÖ0393 Anmälningskod: SLU-30205 Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för ekonomi Studietakt: 100%