Ny sökning
FÖ0417

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2022-10-24 och 2022-11-14

Andra kursvärderingar för FÖ0417

Läsåret 2021/2022

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10172)

2021-08-30 - 2021-11-01

Läsåret 2020/2021

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10271)

2020-08-31 - 2020-11-01

Läsåret 2019/2020

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10060)

2019-09-02 - 2019-10-31

Läsåret 2018/2019

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10075)

2018-09-03 - 2018-11-05

Läsåret 2017/2018

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10186)

2017-08-28 - 2017-10-30

Läsåret 2016/2017

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10093)

2016-08-29 - 2016-10-31

Läsåret 2015/2016

Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning (FÖ0417-10212)

2015-08-31 - 2015-10-30

Kursplan

FÖ0417 Övergripande företagsledning, verksamhetsutveckling och ekonomistyrning, 15,0 Hp

Business and Financial Management

Ämnen

Företagsekonomi Lantbruksvetenskap LantbruksvetenskapLantbruksvetenskap

Utbildningens nivå

Grundnivå

Moduler

Benämning Hp Kod
Casegård 6,0 0302
Seminarier och inlämningsuppgifter 9,0 0303

Fördjupning

Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav(G1F)

Betygsskala

5 / 4 / 3 / U Kraven för kursens olika betygsgrader framgår av betygskriterier, som redovisas i bilaga till kursplanen. Aktuell information om betygskriterier ska finnas tillgänglig senast vid kursstart.

Språk

Svenska

Förkunskapskrav

Kunskaper motsvarande minst 90 hp varav 30 hp inom ämnet företagsekonomi.

Mål

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:

- beskriva, värdera och tillämpa hur man både övergripande och i detalj hanterar ekonomistyrning i form av företagsanalys, budgetering, investeringskalkylering, målstyrning för bästa framtida ekonomiska utfall i företag och organisationer

- beskriva, analysera och tillämpa verksamhetsutvecklande redskap för konkurrenskraftiga organisationer

- förstå ledarskapet och medarbetarskapets utmaningar och hur det utvecklas

- förstå hur strategiskt, taktisk och operativ målstyrning och verksamhetsutveckling fungerar

- tillämpa hur lednings-/styrelsearbete och beslut kan praktiseras i målstyrningsarbetet

- ha insikt i hur ledare kan arbeta med strategisk kompetensförsörjning

Innehåll

Kursen bygger främst på föreläsningar och inläsning av litteratur. Studenterna ska dessutom göra övningar och studiebesök samt aktivt delta i seminarier. Ca 8 inlämningsarbeten i grupp/individuellt ska genomföras och presenteras skriftligt och i vissa fall muntligt.Kursen innehåller praktikfall där varje fall redovisar en unik beslutssituation. De studerande skall ta fram en lösning på ställda frågor för vart och ett av dessa fall samt kommentera övriga kursdeltagares lösningar.Schemalagda studiebesök och seminarier är obligatoriska.

Examinationsformer och fordringar för godkänd kurs

Godkänd redovisning av praktikfall och inlämningsuppgifter. Godkända inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska moment.
  • Om studenten inte blivit godkänd på ett prov har examinatorn rätt att ge en kompletteringsuppgift – om det finns skäl för det och om det är möjligt.
  • Om studenten har ett beslut från SLU om särskilt pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning, har examinatorn rätt att ge ett anpassat prov eller låta studenten genomföra provet på ett alternativt sätt.
  • Om denna kursplan ändras, eller om kursen läggs ner, ska SLU besluta om övergångsregler för examination av studenter som antagits enligt denna kursplan och ännu inte blivit godkända.
  • För examination av självständigt arbete (examensarbete) gäller dessutom att examinatorn kan tillåta studenten att göra kompletteringar efter inlämningsdatum. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Övriga upplysningar

  • Rätten att delta i undervisning och/eller handledning gäller endast det kurstillfälle som studenten blivit antagen till och registrerad på.
  • Om det finns särskilda skäl, har studenten rätt att delta i moment som kräver obligatorisk närvaro vid ett senare kurstillfälle. Mer information finns i utbildningens regelsamling.

Ansvarig institution/motsvarande

Institutionen för människa och samhälle

Kompletterande uppgifter

Fastställd av: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)

Betygskriterier

Det finns inga betygskriterier inlagda för denna kurs.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 26165 SEK Nivå: Grundnivå
Ämne: Företagsekonomi Lantbruksvetenskap LantbruksvetenskapLantbruksvetenskap
Kurskod: FÖ0417 Anmälningskod: SLU-10046 Plats: Alnarp Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig avdelning: Institutionen för människa och samhälle Studietakt: 100%